Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kultuuritegevuse ja kogukonna arengu toetamise tingimused ja toetuste eraldamise kord

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2021, 1

Kultuuritegevuse ja kogukonna arengu toetamise tingimused ja toetuste eraldamise kord

Vastu võetud 30.04.2021 nr 129
, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. maist 2021. a

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala ja määruse eesmärk

  (1) Määrus reguleerib Valga valla eelarvest Valga valla mittetulundusühendustele kultuuritegevuseks ja kogukonna arenguks toetuste taotlemist, eraldamist, kasutamist ja selle üle järelevalve teostamist.

  (2) Määruse eesmärk on tagada Valga vallas kultuuritegevuse ja kogukonna arengu järjepidevus ning kultuuritegevusega ja kogukondade arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste jätkusuutlikkus.

§ 2.   Mõisted

  (1) Avalikes huvides tegutsemine – mittetulundusühenduse tegevused ja nende eesmärgid on suunatud avalikkusele ning avalikkust teavitatakse oma tegevusest. Avalikes huvides tegutsemine on tegutsemine organisatsiooni liikmes- või töötajaskonnast laiema sihtgrupi heaks.

  (2) Kogukond – ühes geograafilises piirkonnas elav inimeste grupp, kes jagab ühiseid väärtusi ja huvisid ning tegutseb koos.

  (3) Tegevustoetus – rahastamisliik, millega toetatakse ühenduse igapäevast tegevust ja arengut tervikuna, eesmärgiga säilitada või tõsta selle võimekust.

  (4) Projektitoetus – rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud, peamiselt ühekordset ühenduse poolt elluviidavat tegevust või tegevuste kogumit.

  (5) Omafinantseering – toetuse saaja rahaline või mitterahaline panus projekti, mis kajastub projekti eelarves.

  (6) Kasusaajad – inimesed või organisatsioonid, kes saavad projekti elluviimisest vahetult kasu.

  (7) Riigi või kohaliku omavalitsuse valitsev mõju ühenduses – riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse suurem kui 50% osalus ühenduse juhtorganis ja hääleõiguses.

§ 3.   Toetuste eraldamise alused

  (1) Toetused liigituvad projektitoetuseks, tegevustoetuseks ning projektide omafinantseeringu toetuseks.

  (2) Määruses käsitletakse mittetulundusühendustena avalikes huvides tegutsevaid mittetulundusühinguid ja seltsinguid, kes ei ole kohaliku omavalitsuse, riigiasutuse või avalik-õigusliku institutsiooni valitseva mõju all.

  (3) Abikõlblik taotleja on mittetulundusühendus, mis peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotleja asukoht äriregistri teabesüsteemi andmetel või seltsingulepingu alusel on Valga vald;
  2) kui taotlejal on tekkinud seadusest tulenev kohustus majandusaasta aruande esitamiseks, peab majandusaasta aruanne olema esitatud hiljemalt taotluse esitamise tähtpäeva seisuga;
  3) taotlejal ei ole aruande võlgnevust Valga Vallavalitsusest (edaspidi vallavalitsus) varasemalt saadud toetuste osas;
  4) taotleja peab olema ehitusinvesteeringu korral objekti omanik või tal peab olema selle objekti kasutusõigus ja avaliku kasutamise leping vähemalt viieks aastaks, arvates projekti lõppemisest;
  5) taotlejal ei ole õigusaktidest tulenevate riiklike ja kohalike maksude ajatamata võlga ning muid võlgnevusi Valga valla ees.

  (4) Seltsingud saavad taotleda ainult projektitoetust.

  (5) Maakondlik mittetulundusühendus saab toetust taotleda juhul, kui projekti kasusaajatest enamus on Valga valla inimesed.

2. peatükk Toetuste eraldamise põhimõtted 

§ 4.   Projektitoetus

  (1) Projektitoetust saab taotleda kultuuritegevuseks ja kogukonna arendamiseks.

  (2) Taotlejal on õigus taotlusvoorus esitada kuni kaks taotlust kultuuritegevuse korraldamiseks ja kuni kaks taotlust kogukonna arendamiseks.

  (3) Taotleja võib projekti elluviimist alustada kõige varem taotluse esitamise tähtpäevast, kuid taotluse mitterahuldamise korral tehtud kulusid ei kompenseerita.

  (4) Projekti lõppkuupäev ei saa olla hilisem kui 12 kuud arvates selle esitamise tähtpäevast.

  (5) Omafinantseering, mis võib olla mitterahaline, peab olema vähemalt 10,00% projekti kogusummast.

  (6) Projektitoetust ei saa küsida tegevusele, mis on vallavalitsuse poolt kas rahastatud või toetust saanud.

  (7) Kogukonna arendamise projektide maksimaalne toetussumma on 1000 eurot. Kultuuritegevuse korraldamiseks projektide maksimaalset toetussummat ei kehtestata.

  (8) Kultuuritegevuse korraldamiseks toetust saavad mittetulundusühendused peavad vajadusel ja võimalusel esinema Valga valla avalikel üritustel.

  (9) Kultuuritegevuse korraldamisel toetatakse alljärgnevaid tegevusi ja nendega kaasnevaid kulusid:
  1) valla seisukohalt oluliste, jätkusuutlike ja traditsiooniliste kultuuriürituste korraldamist ja läbiviimist;
  2) rahvakalendris toodud tähtpäevade tähistamist;
  3) avalike ürituste kultuuriprogrammi korraldamist;
  4) vallas toimuvate näituste, kontsertide, festivalide ja pärimuskultuuri alaste õpitubade korraldamist;
  5) valla tuntud ja tunnustatud loovisikute püüdlusi enesetäiendusele;
  6) valla kultuurikollektiivide osalemist rahvusvahelistel ja vabariiklikel konkurssidel, võistlustel ja festivalidel;
  7) kultuurikollektiivide pidulike aastapäevaürituste korraldamist;
  8) Valga valla mittetulundusühingute vahelist kultuurikoostööd;
  9) kollektiividele rahvariiete ja esinemisriiete ostmist ning valmistamist;
  10) transpordikulude katmist, mille hulka võib arvestada ka enne taotluse esitamise tähtpäeva ostetud piletid (piletite olemasolust ei sõltu taotluse rahuldamise otsus);
  11) mitteperioodiliste trükiste koostamist. Taotluses peab välja tooma trükise kirjelduse, žanrimääratluse, tiraaži ning info trükise kasutamise, levitamise ja/või säilitamise kohta.

  (10) Kultuuritegevuse korraldamisel ei toetata:
  1) heategevusprojekte;
  2) haridusprojekte;
  3) ehitus- ja renoveerimistöid ning ruumide sisustamist;
  4) vara, inventari ja tehnika soetamist;
  5) trükiste koostamist ja salvestiste väljaandmist, milles käsitletakse kitsa ringi inimeste tegemisi või mis on suunatud väikesele huvigrupile;
  6) ekskursioone;
  7) laatadel ja vabaõhuüritustel kauplemist;
  8) projekti korraldajate töötasusid ja transpordikulusid.

  (11) Kogukonna arendamisel toetatakse alljärgnevaid tegevusi ja nendega kaasnevaid kulusid:
  1) kogukonda kaasavate avalike ürituste/ettevõtmiste korraldamist;
  2) kogukonnaliikmete koolitamist;
  3) õppereiside korraldamist;
  4) arengukavade koostamist;
  5) ühenduse tegevuseks vajalike vahendite soetamist;
  6) külaplatside ja puhkealade korrastamist, hooldamist ja arendamist;
  7) kogukonna ajaloolise pärandi jäädvustamist ja säilitamist;
  8) talgute ja heakorrapäevade läbiviimist;
  9) ehitustegevust (v.a seltsingud);
  10) piirkondlikke maine- ja võrgustikuprojektide elluviimist.

  (12) Kultuuritegevuse korraldamisel ja kogukonna arendamisel ei toetata:
  1) sotsiaal-, spordi- ja tervishoiuvaldkonna projekte;
  2) huvialaselt pakutavate kursuste ja huviringide korraldamist;
  3) kulusid, mis on komisjoni arvates eesmärgi saavutamiseks mittevajalikud, ebamõistlikult suured või ei ole projekti elluviimisega otseselt seotud;
  4) kulusid, mis on tehtud toetuse saaja ja temaga seotud isikute huvide konflikti olukorras, välja arvatud juhul, kui toetuse saaja on esitanud ühenduse üldkoosoleku protokolli selle tehingu tegemise otsustamise või heakskiitmise kohta vastavalt mittetulundusühingute seaduse § 19 lõike 1 punktile 4;
  5) kulusid, mis toetuse saaja on välja maksnud sularahas;
  6) projekti elluviimise seisukohast muid põhjendamatuid ja ebaolulisi kulusid, näiteks kulusid alkoholi- ja tubakatoodetele, pangakaardi hooldustasusid, kindlustamiskulusid;
  7) finantskulusid, intressikulusid, viiviseid ja trahve;
  8) kulusid projekti raamatupidamisele;
  9) amortisatsioonikulusid;
  10) projekti üritustel toitlustamise ja toidukaupade ostmise kulusid toetuse arvelt, välja arvatud erandjuhud;
  11) organisatsioonide liikmemakse.

  (13) Projekti tegevused ja korraldatavad üritused peavad toimuma Valga valla territooriumil või peab toimuma osavõtt sündmustest, kus esindatakse Valga valda ja/või projekti kasusaajad peavad olema kogukonna liikmed.

  (14) Toetuse saaja on kohustatud tutvustama läbiviidud tegevusi ja üritusi ühingu või valla veebilehel või sotsiaalmeedias vähemalt üks kord iga toetuse eraldamise kohta ning reklaamima valda kui toetajat. Vallavalitsusel on kohustus toetuse saajal võimaldada läbiviidud tegevuste tutvustamist valla veebilehel või sotsiaalmeedias.

§ 5.   Tegevustoetus

  (1) Tegevustoetust saavad taotleda kultuuritegevusega ja kogukonna arenguga tegelevad mittetulundusühingud.

  (2) Tegevustoetust saab taotleda mittetulundusühing, kes taotluse esitamise tähtpäevaks on äriregistri teabesüsteemi andmetel tegutsenud vähemalt kuus kuud ja taotlusele eelneval kalendriaastal korraldanud vähemalt kaks avalikkusele suunatud tegevust.

  (3) Mittetulundusühing, kelle alla koonduvad erinevad kultuurikollektiivid, saab taotleda tegevustoetust vastavalt kollektiivide arvule, mille kohta peetakse eraldi arvestust.

  (4) Kogukonna arenguga tegelevate mittetulundusühingute tegevustoetuse arvutamise alused ja määrad kehtestab vallavalitsus lähtudes valla eelarvest ning kogukonnakomisjoni ettepanekutest.

  (5) Kultuuritegevusega tegelevate mittetulundusühingute tegevustoetuse arvutamise alused ja määrad kehtestab vallavalitsus lähtudes valla eelarvest ning kultuurialaste toetuste määramise komisjoni (edaspidi kultuurikomisjon) ettepanekutest.

  (6) Tegevustoetuse saajad on kohustatud kasutama vallavalitsuse poolt eraldatud tegevustoetust ühingu põhitegevusteks ning sellega seotud igapäevaste kulude (näiteks kontori-, personali-, koolitus- jm) katmiseks, mis on vajalikud organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamiseks ja arenguks.

  (7) Tegevustoetus eraldatakse ja kasutatakse jooksval kalendriaastal.

  (8) Toetuse ülekandmine järgmisesse kalendriaastasse peab olema põhjendatud ja kooskõlastatud vallavalitsusega.

  (9) Toetuse saaja on kohustatud tutvustama läbiviidud tegevusi ja üritusi ühingu või valla veebilehel või sotsiaalmeedias vähemalt üks kord iga toetuse eraldamise kohta ning reklaamima valda kui toetajat. Vallavalitsusel on kohustus toetuse saajal võimaldada läbiviidud tegevuste tutvustamist valla veebilehel või sotsiaalmeedias.

§ 6.   Projektide omafinantseeringu toetus

  (1) Kultuuritegevusega ja kogukonna arenguga tegelevatel mittetulundusühingutel on võimalik taotleda toetust rahastuse saanud kultuuritegevuse ja kogukonna arengu projektide omafinantseeringu katmiseks.

  (2) Toetust ei saa küsida lõppenud projektidele ning tegevustele, mis on vallavalitsuse poolt kas rahastatud või toetust saanud.

  (3) Toetust saab taotleda rahastatud projekti programmdokumendis nõutud omaosaluse piires. Põhjendatud juhtudel võib toetust taotleda programmdokumendis nõutud omaosalusest rohkem.

  (4) Toetuse saaja on kohustatud tutvustama läbiviidud tegevusi ja üritusi ühingu või valla veebilehel või sotsiaalmeedias vähemalt üks kord iga toetuse eraldamise kohta ning reklaamima valda kui toetajat. Vallavalitsusel on kohustus toetuse saajal võimaldada läbiviidud tegevuste tutvustamist valla veebilehel või sotsiaalmeedias.

3. peatükk Toetuste taotlemine ja taotluste menetlemine 

§ 7.   Toetuste taotlemine

  (1) Projektitoetuse vormikohase taotluse saab esitada vallavalitsusele järgmisteks tähtpäevadeks: 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november.

  (2) Tegevustoetuse vormikohase taotluse saab esitada vallavalitsusele kalendriaasta kohta hiljemalt 31. jaanuariks.

  (3) Projektide omafinantseeringu toetust saab küsida vabas vormis aastaringselt. Toetuse taotluse juurde tuleb lisada rahastuse saanud projekt ja otsus projekti rahastuse kohta.

  (4) Kui toetuse esitamise tähtpäev langeb nädalavahetusele või riigipühale, siis on tähtajaks tähtpäevale järgnev tööpäev.

  (5) Pärast taotlusvooru tähtpäeva laekunud taotlusi ei menetleta.

  (6) Tegevus- ja projektitoetuse taotluste vormid kinnitab vallavalitsus.

§ 8.   Taotluste menetlemine

  (1) Tegevus- ja projektitoetuse taotluse menetlemise aeg on kuni 30 tööpäeva alates taotluse esitamise tähtpäevast.

  (2) Projektide omafinantseeringu toetuse taotluse menetlemise aeg on kuni 30 tööpäeva alates taotluse registreerimisest.

  (3) Vallavalitsuse vastav ametnik kontrollib esitatud tegevus- ja projektitoetuse taotluse nõuetele vastavust ja nõustab vajadusel taotlejat. Puuduste esinemisel taotluses informeerib vallavalitsuse vastav ametnik sellest taotlejat. Puuduste kõrvaldamiseks antakse aega kuni viis tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtajaks, siis menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse.

  (4) Taotluse menetlus lõpeb vallavalitsuse otsusega taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

  (5) Vallavalitsus kinnitab projektitoetuse taotluste hindamismetoodika.

  (6) Kultuurikomisjon menetleb kultuuritegevust korraldavate mittetulundusühenduste tegevustoetuse taotlusi ning hindab kultuuritegevuse projektitoetuse taotlusi.

  (7) Kogukonnakomisjon menetleb kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetuse taotlusi ning hindab kogukonna arengu projektitoetuse taotlusi.

  (8) Kultuuri- ja kogukonnakomisjonil on õigus teha taotlejale ettepanek jätta projektitoetuse taotlusest mõni tegevus või kulu välja, kui see ei ole abikõlblik või projekti elluviimiseks ja eesmärgi saavutamiseks vajalik, või vähendada kulu jaoks planeeritud summat, kui komisjoni arvates on kulu projekti eesmärkide saavutamiseks põhjendamatult suur, või puuduvad eelarvelised vahendid.

  (9) Kui taotleja on nõus komisjoni ettepanekuga tegevuste või kulude muutmiseks, siis teeb komisjon vallavalitsusele ettepaneku taotluse rahuldamiseks.

  (10) Kui taotleja ei ole nõus komisjoni ettepanekuga tegevuste või kulude muutmiseks, teeb komisjon vallavalitsusele ettepaneku jätta taotlus rahuldamata.

  (11) Vallavalitsusel on õigus küsida taotlejalt lisainformatsiooni ja täiendavaid andmeid.

  (12) Kui tuvastatakse valeandmete teadlik esitamine, siis lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

4. peatükk Toetuste eraldamine ja järelevalve 

§ 9.   Toetuste eraldamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Vallavalitsusel on õigus otsustada toetusteks suunatud eelarveliste vahendite jaotus eelarveaastaks lähtudes valla eelarvest ja kogukonna- ning kultuurikomisjoni ettepanekutest.

  (2) Tegevus- ja projektitoetuse eraldamise, eraldamisest keeldumise ja toetuse suuruse otsuse teeb vallavalitsus võttes arvesse kultuuri- ja kogukonnakomisjoni protokollitud ettepanekuid ning valla eelarvelisi võimalusi.

  (3) Projektide omafinantseeringu toetuse eraldamise, eraldamisest keeldumise ja toetuse suuruse otsuse teeb vallavalitsus võttes arvesse valla eelarvelisi võimalusi. Toetuse eraldamise otsuses fikseeritakse toetuse kasutamise tingimused.

  (4) Nimetatud otsused teeb vallavalitsus hiljemalt ühe kuu jooksul pärast eelarve vastuvõtmist Valga Vallavolikogu poolt.

  (5) Vallavalitsus teavitab taotlejaid toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest 10 tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud korralduste vastuvõtmisest.

  (6) Vallavalitsus edastab 15 tööpäeva jooksul tegevus- ja projektitoetuse eraldamise korralduse vastuvõtmisest taotlejale allkirjastamiseks lepingu toetuse sihtotstarbelise kasutamise kohta.

  (7) Kui toetuse saaja ei allkirjasta lepingut alates lepingu kättesaamisest 10 tööpäeva jooksul, siis on vallavalitsusel õigus tunnistada toetuse eraldamise otsus kehtetuks.

§ 10.   Aruandlus

  (1) Tegevustoetuse saaja esitab vallavalitsusele vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta toetuse saamise aastale järgneva aasta 31. jaanuariks. Kui toetuse saajaga lõpetatakse leping toetusperioodi kestel, on toetuse saaja kohustatud esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta vallavalitsusele 30 kalendripäeva jooksul pärast lepingu lõpetamist.

  (2) Projektitoetuse saaja esitab vallavalitsusele vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta hiljemalt 30 kalendripäeva peale projekti lõppemist.

  (3) Projektide omafinantseeringu toetuse saaja esitab vallavalitsusele aruande põhirahastaja aruandevormil samaaegselt aruande esitamisega projekti põhirahastajale. Toetuse saaja edastab vallavalitsusele põhirahastaja otsuse aruande kinnitamise kohta ühe nädala jooksul peale nimetatud otsuse kättesaamist.

  (4) Toetuse saaja tagastab vallavalitsusele kasutamata jäänud toetusvahendid välja arvatud § 5 lõikes 7 toodud vallavalitsusega kooskõlastatud juhud. Kui toetusest jääb kasutamata vähem kui 10 eurot, siis kasutamata jäänud osa ei tagastata.

  (5) Tegevus- ja projektitoetuste aruande vormid kinnitab vallavalitsus.

§ 11.   Järelevalve

  Vallavalitsusel on õigus teostada kontrolli eraldatud toetuste kasutamise ning esitatud andmete õigsuse üle.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Valga Vallavolikogu 30. aprilli 2020 määrus nr 105 „Kultuuritegevuse ja kogukonna arengu toetamise tingimused ja toetuste eraldamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 13.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Riigi Teatajas.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. maist 2021. a.

Lauri Drubinš
esimees

/otsingu_soovitused.json