Teksti suurus:

Mustvee valla hankekord

Väljaandja:Mustvee Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2022, 2

Mustvee valla hankekord

Vastu võetud 09.05.2022 nr 12

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõigete 1 ja 4 ning Mustvee Vallavolikogu 28.12.17 määruse nr 17 „Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse ülesande delegeerimine Mustvee Vallavalitsusele“ alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Mustvee valla hankekord (edaspidi hankekord) reguleerib riigihangete planeerimist ja korraldamist Mustvee Vallavalitsuses (edaspidi ametiasutus) ja ametiasutuse hallatavates asutustes (edaspidi hallatav asutus).

  (2) Riigihange on käesoleva määruse kohaselt asja ostmine, teenuse tellimine, ideekavandi saamine, ehitustöö tellimine või kontsessioonilepingu sõlmimine.

  (3) Riigihanke läbiviimisel kasutatav kohustuslik hankemenetluse liik tuleneb sõlmitava hankelepingu eeldatavast maksumusest.

  (4) Sõltumata hankelepingu maksumusest tuleb järgida riigihangete seaduses (edaspidi RHS) sätestatud riigihangete korraldamise üldpõhimõtteid. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, säästlik ja otstarbekas kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning konkurentsi efektiivne ärakasutamine.

  (5) Kui kavandatava hankelepingu sõlmimisega kaasneb väljaminek tulevastel eelarveaastatel, on riigihanke korraldamine lubatud, kui sellega on arvestatud eelarvestrateegias.

  (6) Hanke korraldamiseks annab loa vallavolikogu, kui:
  1) hankega võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes;
  2) hanke tulemusel sõlmitakse hankeleping, millega kaasneb väljaminek tulevastel eelarveaastatel ning selle väljaminekuga ei ole eelarvestrateegias arvestatud.

  (7) RHS-i kohaselt nõutav riigihange korraldatakse riigihangete registris elektroonilise menetlusena. Hanke võib korraldada riigihangete registris elektroonilise menetlusena ka juhul, kui RHS seda ei nõua.

  (8) Riigihanke maksumused on käesolevas määruses esitatud käibemaksuta.

§ 2.   Riigihangete kavandamine, planeerimine ja korraldamine

  (1) Riigihangete planeerimist ja läbiviimist vallavalitsuses korraldab abivallavanem ning hallatavates asutustes asutuse juht.

  (2) Riigihangete planeerimiseks koostatakse igaks aastaks hankeplaan.

  (3) Hankeplaanis kajastatakse järgmised hanked:
  1) lihthanked, mille piirmäär on 30 000 eurot asjade ja teenuste hankelepingu puhul ja 60 000 eurot ehitustööde hankelepingu puhul;
  2) riigihanked, mille piirmäär on 60 000 eurot asjade ja teenuste hankelepingu puhul ja 150 000 eurot ehitustööde hankelepingu puhul;
  3) rahvusvahelised hanked, mille piirmäär on kehtestatud Euroopa Komisjoni poolt.

  (4) Hankeplaanis kajastatakse vähemalt alljärgnev informatsioon:
  1) hanke objekt;
  2) hanke objekti liik - ostetava asi, teenus või ehitustöö;
  3) hankemenetluse liik;
  4) hanke eeldatav maksumus ja finantseerimise allikas;
  5) hanke algatamise aeg kuu täpsusega;
  6) hanke tulemusel sõlmitava hankelepingu kavandatav sõlmimise aeg;
  7) lepingu eeldatav täitmise tähtaeg;
  8) hanke eest vastutav isik;
  9) hankelepingu täitmise eest vastutav isik;
  10) andmed ühishanke ja hanke läbiviimiseks volitamise kohta.

  (5) Valdkondade (struktuuriüksuste) juhid ja hallatavate asutuste juhid esitavad igal aastal lähtuvalt vallaeelarve võimalustest hiljemalt üks kuu pärast vallaeelarve vastuvõtmist abivallavanemale eelarveaasta hangete taotlused.

  (6) Esitatud taotluste alusel koostab abivallavanem kahe nädala jooksul hangete plaani eelarveaastaks ja esitab selle vallavalitsusele kinnitamiseks.

  (7) Pärast hankeplaani kinnitamist on õigus alustada ehitustööde tellimist, asjade ostmiseks või teenuste tellimiseks vajalike toimingute tegemist.

  (8) Enne hankemenetluse alustamist peab hanke läbiviija veenduma, kas kavandatav hange on olemas vastava aasta hankeplaanis. Juhul kui hanget, mille eeldatav maksumus ületab käesoleva paragrahvi lõikes 3 märgitud maksumust, hankeplaanis kajastatud ei ole, peab hanke läbiviija korraldama hankeplaani muutmise.

  (9) Hankeplaani võib muuta või täiendada vallavalitsuse korraldusega. Ettepaneku hankeplaani muutmiseks või täiendamiseks teeb eelarves vastavate kulude eest vastutav isik.

§ 3.   Ühishankes osalemine

  Juhul kui ametiasutus või hallatav asutus osaleb ühishankes ja/või riigihankega seotud toimingute tegemiseks volitatakse teist hankijat või isikut, otsustab seda vallavalitsus korraldusega.

§ 4.   Hankedokumendid

  (1) Hankedokumendid peavad vastama RHS-s nõutud tingimustele ning sisaldama pakkujale kogu vajalikku teavet riigihanke hankemenetluses osalemiseks.

  (2) Riigihangete registris koostatud protokolle ja dokumente ei pea vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemis (edaspidi DHS) registreerima.

  (3) Alla lihthanke piirmäära jäävate hangete dokumendid registreeritakse DHS-is, juhul kui hange ei ole korraldatud riigihangete registris elektroonilise menetlusena.

  (4) Hankedokumendid kooskõlastab enne hanke avalikustamist abivallavanem.

§ 5.   Hanke eest vastutav isik

  (1) Riigihanke ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks vajalikud toimingud teostab ning dokumentide projektide koostamist korraldab vallavalitsuse poolt kinnitatud hankeplaanis hanke korraldamise eest vastutav isik. Üldjuhul hanke eest vastutavaks isikuks määratakse hankeplaanis vastava valdkonnaga tööalaselt seotud teenistuja ja hallatava asutuse riigihanke korral on riigihanke eest vastutavaks isikuks üldjuhul hallatava asutuse juht, kui vallavalitsus ei otsusta teisiti.

  (2) Hanke eest vastutav isik:
  1) koostab hanke eseme alusandmed ja dokumendid ning suunab need kooskõlastamiseks abivallavanemale;
  2) teeb õigeaegselt vajalikud toimingud ja kanded riigihangete registris;
  3) tagab hanke kohta teabe avaldamise valla veebilehel;
  4) annab teavet ning selgitusi hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta hankemenetluses osalejatele;
  5) vastutab hanke õigeaegse korraldamise eest;
  6) koostab hankemenetluses vajalike vallavalitsuse või vajadusel vallavolikogu õigusaktide eelnõud;
  7) korraldab lepingu sõlmimise;
  8) lahendab muud hankemenetlusega seotud küsimused.

  (3) Käesolevas hankekorras nimetatud vastutava isiku roll ei ole samane riigihangete registri põhimääruses sätestatud vastutava isiku rolliga.

§ 6.   Riigihanke komisjon

  (1) Riigihanke, mille hankelepingu eeldatav maksumus on võrdne riigihangete piirmääraga või ületab seda (asjade ostmine ning teenuste tellimine 60 000 eurot ja üle selle, ehitustööde tellimine 150 000 eurot ja üle selle), moodustab vallavanem käskkirjaga nõuandva õigusega riigihanke komisjoni.

  (2) Riigihanke komisjoni juhib ja komisjoni liikmete vahelist infovahetust korraldab komisjoni esimehena riigihanke korraldamise eest vastutav isik.

§ 7.   Riigihanke komisjoni ülesanded

  (1) Riigihanke komisjon avab pakkumused ja viib läbi pakkumuste hindamise ning teeb vallavalitsusele ettepaneku pakkujate hankemenetluselt kõrvaldamise ja kõrvaldamata jätmise, kvalifitseerimise ja kvalifitseerimata jätmise, pakkumuste vastavaks ja mittevastavaks tunnistamise, eduka pakkumuse väljaselgitamise ja hankemenetluse lõpetamise otsuste tegemiseks ning hankelepingu sõlmimiseks.

  (2) Riigihanke komisjoni tegevus protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud hankekomisjoni liikmed.

  (3) Hankekomisjoni pädevuses on:
  1) hankemenetluse käigustehtavad menetlustoimingud ja vajadusel pakkujatega läbirääkimiste pidamine;
  2) vallavalitsusele ettepaneku tegemine hanketulemuse kinnitamiseks;
  3) muud RHS-s sätestatud hankija ülesanded.

§ 8.   Riigihanke piirmäära ületava riigihanke ja lihthanke korraldamine

  (1) Riigihanke, mille hankelepingu eeldatav maksumus on võrdne riigihangete piirmääraga või ületab seda (asjade ostmine ning teenuste tellimine 60 000 eurot ja üle selle, ehitustööde tellimine 150 000 eurot ja üle selle), menetluse läbiviimisel kohaldatakse RHS-s ja käesolevas määruses sätestatud korda. Hankijapoolne lepingu allkirjastaja on vallavanem.

  (2) Lihthangete korral, mille hankelepingu eeldatav maksumus on alla riigihanke piirmäära (asjade ostmine ning teenuste tellimine alates 30 000 eurot kuni 60 000 eurot ning ehitustööde tellimine alates 60 000 eurot kuni 150 000 eurot), viiakse hankemenetlus läbi järgides RHS-s ja käesolevas määruses sätestatud korda. Hankijapoolne lepingu allkirjastaja on vallavanem.

§ 9.   Alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke korraldamine, hanketulemuse kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine

  (1) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel ning ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus on alla 5000 euro, võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele või mitmele isikule. Arve tasumise otsustab vastava valdkonna juht või vallavanem/hallatava asutuse juht oma tegevusvaldkonnas aasta eelarve kuludes ettenähtud vahendite piires.

  (2) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel ning ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus on 5 000 kuni 20 000 eurot, tuleb esitada hanketeade veebilehel või teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kolmele isikule. Parima pakkumuse kinnitab kirjaliku nõustumisega vastava valdkonna juht või vallavanem/hallatava asutuse juht. Hankelepingu projekti või hinnapakkumusega nõustumise kooskõlastavad vastava valdkonna juht, abivallavanem ja pearaamatupidaja. Hankelepingu lepingu allkirjastaja ja/või arve tasumise otsustaja on vallavanem või hallatava asutuse juht.

  (3) Asjade ostmisel ja teenuse tellimisel, mille eeldatav maksumus on 20 000 kuni 30 000 eurot ning ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus on 20 000 kuni 60 000 eurot, tuleb esitada hanketeade veebilehel või teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kolmele isikule. Hanketulemuse kinnitab ja hankelepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus. Hankelepingu projekti kooskõlastavad vastava valdkonna juht, abivallavanem ja pearaamatupidaja. Hankijapoolne lepingu allkirjastaja on vallavanem või hallatava asutuse juht.

  (4) Ettepaneku tegemisel alla lihthanke piirmäära pakkumuse esitamiseks tuleb vastutaval isikul reeglina koostada soovitavate asjade, teenuste või ehitustööde tehniline kirjeldus ning selgitada pakkumuste hindamise kriteeriumeid.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhtudel võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule, kui esinevad asjaolud, mille korral on RHS kohaselt lubatud korraldada hange väljakuulutamata läbirääkimistega hankemenetluse korras.

  (6) Hankelepingu edukaks tunnistatud pakkujaga sõlmitakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui hankelepingu maksumus jääb alla 20 000 euro, ei ole kirjaliku lepingu sõlmimine kohustuslik, kuid hange tuleb dokumenteerida kirjalikku taasesitamist võimaldaval kujul (näiteks hankija tellimus, hankija nõustumus pakkuja hinnapakkumisega, teostatud ehitustöö või teenuse või asja üleandmise-vastuvõtmise akt, arve).

§ 10.   Sotsiaal- ja eriteenuste riigihanke korraldamine ja hankelepingu sõlmimine

  (1) Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatav maksumus jääb vahemikku 10 000 eurot kuni 60 000 eurot, tuleb konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine, selleks tuleb teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kahele isikule.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhtudel võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule, kui teenuse osutamisel puudub konkurents ning võimalused ettepaneku tegemiseks kahele isikule.

  (3) Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 10 000 euro, võib teha ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele isikule.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudel pakkumuses esitatud teenuste hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

§ 11.   Hankelepingu täitmise järelevalve

  (1) Hankelepingu täitmise järelevalve tähendab kontrolli lepingu nõuetekohase täitmise üle. Jälgitakse lepingu tähtaegadest kinnipidamist ja pretensioonide esitamise õigeaegsust.

  (2) Järelevalve teostaja on hankelepingu täitmise eest vastutav isik, kes on kohustatud hankelepingu mittenõuetekohasest täitmisest kohe teavitama vallavanemat/hallatava asutuse juhti või lepingu allkirjastanud isikut.

§ 12.   Hankelepingu täitmise eest vastutav isik

  (1) Hankelepingu täitmise eest vastutavaks isikuks on hanke läbiviimise eest vastutav isik, kui vallavalitsus või hallatava asutuse juht ei otsusta teisiti.

  (2) Hankelepingu täitmise eest vastutav isik kajastatakse hankeplaanis ja hankelepingus.

  (3) Hankelepingu täitmise eest vastutav isik:
  1) järgib lepingus sätestatud kohustuste täitmist, koostab vajalikud dokumendid ja teeb vajadusel ettepaneku sanktsioonide rakendamiseks;
  2) koostab lepingu muutmise lisad;
  3) on ametiasutuse kontaktisikuks, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti;
  4) kontrollib tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid;
  5) korraldab hankelepingu lõppemise kohta teate avaldamise riigihangete registris.

  (4) Hankelepingu täitmise eest vastutav isik jälgib, et hankelepingu muutmisel ei rikutaks RHS-s ja käesolevas määruses sätestatud korda.

§ 13.   Hankelepingu muutmine

  (1) Hankelepingut võib muuta RHS-s sätestatud alustel. Muutmise põhjendused tuuakse ära muutmise aluseks olevas haldusaktis ja/või hankelepingu lisas.

  (2) Kui hankelepingu muutmine toob kaasa täiendava rahalise kulu või ei ole täiendava rahalise kulutuse tegemiseks vahendeid eelarvesse kavandatud, otsustab hankelepingu muutmise lubamise:
  1) vallavalitsus korraldusega, kui muudetud lepingu kogumaksumus on üle 20 000 eurot;
  2) vallavanem/hallatava asutuse juht käskkirjaga kui muudetud lepingu kogumaksumus on 5 000 kuni 20 000 eurot.

  (3) Kui hankelepingu muutmisega ei kaasne esialgse maksumusega võrreldes täiendavaid rahalisi kulusid, otsustab hankelepingu muutmise vallavanem või hallatava asutuse juht.

§ 14.   Sisetehing

  (1) Sisetehing on hankeleping, mille vallavalitsus sõlmib era- või avalik-õigusliku juriidilise isikuga, kes kohaldub RHS § 12 sätestatud tingimustele.

  (2) Sisetehingu korral, mille eeldatav maksumus on alla 10 000 euro otsustab sisetehingu vastava valdkonna juht või vallavanem/hallatava asutuse juht.

  (3) Sisetehingu korral, mille eeldatav maksumus on suurem kui 10 000 eurot sisetehingu kohta otsustab vallavalitsus korraldusega. Sisetehingu ettevalmistamisel on õigus küsida võrdlevaid hinnapakkumusi turul valitseva hinna väljaselgitamiseks.

§ 15.   Riigihanke dokumentatsiooni säilitamine

  (1) Hankedokumentatsiooni säilitatakse seitsme aasta jooksul hanke alustamisest arvates. Välisabi kasutamise abikõlblikkuse tõendamiseks peab hanke dokumentatsiooni säilitama vastavalt rahastaja poolt kehtestatud nõuetele.

  (2) Kui hange ei ole läbi viidud riigihangete registris, korraldab hanke eest vastutav isik hankedokumentatsiooni säilimise tagamiseks toimiku moodustamise DHS-is.

§ 16.   Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks

  (1) Huvide konflikt on olukord, kus hankija või tema nimel tegutseva isiku töötajal, ametnikul, juhatuse liikmel või muul pädeval esindajal, kes on kaasatud hanke ettevalmistamisesse või korraldamisesse või kes võib muul moel mõjutada hanke tulemust, on otseselt või kaudselt finantsalaseid, majanduslikke või muid isiklikke huvisid, mida võib käsitada tema erapooletust ja sõltumatust kahjustavatena.

  (2) Käesoleva hankekorra paragrahvis 6 nimetatud hankekomisjoni liige on kohustatud vallasekretäri koheselt informeerima võimalikust huvide konfliktist ja muudest asjaoludest, mis võivad komisjoni liiget mõjutada menetlevas hankes erapooletu ja objektiivse otsuse tegemisel.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud asjaolude ilmnemisel on komisjoni liige kohustatud tegema enesetaanduse ja antud hanke edasisel menetlemisel ei osale. Vajadusel määratakse taandunud liikme asemele uus liige. Komisjoni liikme taandus fikseeritakse komisjoni protokollis.

  (4) Hanke korraldamise eest vastutav teenistuja, hallatavas asutuses asutuse juht, hangete eest vastutav isik, hankelepingu täitmise eest vastutav isik on kohustatud informeerima vallasekretäri asjaoludest, mis võivad tema osalemisel hanke korraldamisel põhjustada huvide konflikti ning vajadusel taandatakse vastav isik hanke korraldamisest.

  (5) Hangete korraldamise otsustamisel ja tulemuste kinnitamisel vallavalitsuse istungitel osalevad vallavalitsuse liikmed on kohustatud informeerima teisi valitsuse liikmeid võimalikust huvide konfliktist või muudest asjaoludest, mis võivad vallavalitsuse liiget mõjutada hankega seotud erapooletute otsuste tegemisel. Sellisel juhul on valitsuse liige kohustatud tegema enesetaanduse ja antud hanke edasisel menetlemisel mitte osalema.

  (6) Hankekomisjon korraldab hankes pakkumuse esitanud ettevõtjaga seotud isikute kontrolli äriregistri andmebaasis.

  (7) Huvide konflikti selgumisel kõrvaldatakse ettevõtja hankest RHS § 95 sätestatud alustel.

§ 17.   Enne määruse jõustumist algatatud riigihangete menetlemine

  Enne käesoleva määruse jõustumist alustatud riigihanked menetletakse lõpuni nende alustamise hetkel kehtinud hankekorra alusel.

§ 18.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Mustvee Vallavalitsuse 17.01.2018 määrus nr 2 „Mustvee valla hankekord“.

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Terje Rudissaar
Vallavanem

Daisy Utsar
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json