HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Väimela Lasteaed Rukkilill põhimäärus

Väljaandja:Võru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2022, 5

Väimela Lasteaed Rukkilill põhimäärus

Vastu võetud 03.05.2022 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 35 lg 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3, Võru Vallavolikogu 14.03.2018 määruse nr 26 „Võru valla põhimäärus“ § 77 lg 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Koolieelse lasteasutuse nimetus, asukoht ja lasteasutuse liik

  (1) Koolieelse lasteasutuse nimetus on Väimela Lasteaed Rukkilill (edaspidi lasteasutus).

  (2) Lasteasutus asub aadressil Matussaare tee 5, Väimela alevik, Võru vald, Võru maakond.

  (3) Lasteasutus on Võru Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (4) Lasteasutus on õppeasutus, mis toetades lapse perekonda võimaldab koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

  (5) Lasteasutuse liigiks on lasteaed.

  (6) Lasteasutus juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatust ja teistest Eesti Vabariigi seadustest, õigusaktidest, Võru Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (7) Lasteasutusel on oma pitsat ja sümboolika.

  (8) Lasteasutuse asjaajamis- ja õppekeel on eesti keel.

§ 2.   Struktuur

  (1) Lasteasutuses on sõime- ja aiarühmad, vajadusel liitrühmad, tasandusrühm jt erirühmad.

  (2) Lasteasutuses on viis või enam rühma lastele vanuses 1,4 kuni 7 eluaastat.

  (3) Liitrühmade moodustamise otsustab direktor.

  (4) Vallavalitsus võib lasteasutuse direktori ettepanekul moodustada lasteasutuses vastavalt vajadusele sobitusrühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega, samuti erirühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed.

  (5) Vastavate võimaluste olemasolul ja hoolekogu ettepanekul võib laste arvu aiarühmas suurendada koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud ulatuses.

  (6) Lasteasutuses võivad töötada õppetegevuse välisel ajal huviringid. Huvihariduse korraldamine toimub koostöös lapsevanemate ja huvihariduse teenuse pakkujatega, pidades silmas laste arengut ja soove.

§ 3.   Lasteasutuse tööaeg

  (1) Lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise ja lahtiolekuaja otsustab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

  (2) Suveperioodil või vastavalt vajadusele ühendatakse rühmi ja vajaduse korral suletakse lasteasutus laste vähesuse või remondi tõttu. Ajaks, kui lasteasutus on suletud, tagatakse lastele kohad mõnes teises teeninduspiirkonnas asuvas lasteasutuses.

2. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 4.   Õppe- ja kasvatustöö korraldus ning õppekava

  (1) Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Lasteasutuse õppekava koostavad ja arendavad lasteasutuse pedagoogid, kaasates vanemaid.

  (3) Lasteasutuse õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (4) Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng koostöös lasteasutuse ja koduga.

  (5) Lasteasutuse ja koduga koostöö korraldamiseks toimuvad õpetajate ja lastevanemate vahelised tagasiside vestlused lapse arengust ning lastevanemate koosolekud.

  (6) Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

  (7) Lasteasutusel on direktori poolt kinnitatud päeva- ja tegevuskava, mille koostamisel arvestatakse õppekava.

  (8) Lasteasutusel on oma kodukord, mis on lastele, nende vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

  (9) Laste lasteasutusse vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine toimub vallavalitsuse kehtestatud korras.

3. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 5.   Laste õigused

  Lastel on lasteasutuses õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 6.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteasutusse ja viia ära neile sobival ajal lasteasutuse päevakava jälgides. Lapse lasteasutusse toomine ja koju viimine ei tohi üldjuhul segada söögi- ja uneaega ning planeeritud õppe- ja kasvatustegevust;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteasutuse töö- ja õppekorralduse kohta;
  4) pöörduda kasvatamist ja õpetamist puudutavate küsimuste korral direktori, hoolekogu, vallavalitsuse või lasteasutuse üle haldusjärelevalvet teostava asutuse poole.

  (2) Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
  2) kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) informeerima lasteasutust lapse tervisehäiretest ning teavitama õpetajat või direktorit lapse puudumisest;
  4) tasuma igakuiselt ja õigeaegselt lapse toidukulu ja Võru valla õigusaktiga kehtestatud määras ja korras õppemaksu.

4. peatükk ÕPETAJATE JA TEISTE TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 7.   Personal

  (1) Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on:
  1) pedagoogid, kelleks on direktor, direktori asetäitja, õpetajad, logopeed või eripedagoog;
  2) lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

  (2) Lasteasutuse personali koosseisu määrab direktor vallavalitsuse kehtestatud korras, lähtudes haridus- ja teadusministri kinnitatud koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisust.

  (3) Personali tööülesanded, kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks töötajate töölepingute ja ametijuhenditega ning lasteasutuse töökorralduse reeglitega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate riigi ja Võru valla õigusaktidega.

§ 8.   Personali õigused ja kohustused

  (1) Õpetajad, direktor, direktori asetäitja ning teised õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud (edaspidi pedagoogid) loovad tingimused laste arenemiseks ja kasvatamiseks, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning teiste lasteasutuste töötajatega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteasutuses.

  (2) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate, lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (3) Personalil on kohustus järgida isikuandmete kaitse põhimõtteid ja keelatud avalikustada talle usaldatud teavet.

  (4) Lasteasutuse personalil on õigus saada erialast või pedagoogilist täiendkoolitust ning kohustus osaleda erialasel täiendusõppel.

  (5) Lasteasutuse personalil on kohustus hoida oma käitumise ja tegevusega lasteasutuse mainet ja olla lojaalne tööandjale.

  (6) Lasteasutuse personalil on kohustus anda teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö - või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui esineb kahtlusi lapse kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise osas.

5. peatükk JUHTIMINE 

§ 9.   Direktori pädevus

  (1) Lasteasutust juhib direktor. Direktor tagab koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga lasteasutuse tulemusliku töö.

  (2) Direktor kannab vastutust lasteasutuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti vastutab direktor lasteaiale kasutada antud vara heaperemeheliku majandamise, selle säilimise ning korrashoiu ja sihipärase kasutamise eest.

  (3) Lasteasutuse direktor kindlustab lasteaia tulemusliku ja häireteta töö ning lasteasutuse õppekava, arengukava, tegevus- ja päevakavade täitmise, juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.

  (4) Direktor täidab Eesti Vabariigi, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest, töölepingust ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid ning vastutab nende täitmise eest, sealhulgas:
  1) esindab lasteasutust ja omab tööandja õigusi;
  2) korraldab lasteasutuse arengukava koostamist vallavolikogu kehtestatud korras;
  3) kehtestab lasteasutuse sisehindamise läbiviimise korra;
  4) koostab ja esitab vallavalitsusele lasteasutuse eelarve projekti vallavolikogu poolt kehtestatud korras;
  5) korraldab lasteasutuse asjaajamist vastavalt kehtestatud nõuetele;
  6) kannab vastutust lasteasutuse arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  7) vastutab volikogu poolt kehtestatud korras lasteasutuse vara säilitamise ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
  8) esindab lasteasutust ja teostab seaduses ettenähtud ülesannete täitmiseks tehinguid vallavalitsuse poolt kehtestatud korras;
  9) tagab õppe- ja kasvatuskorralduse vastavuses koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale;
  10) moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja lasteaiarühmad;
  11) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud lasteasutuse personaliga;
  12) annab välja oma pädevuse piires lasteasutuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  13) kutsub kokku lasteasutuse tegevust korraldavaid koosolekuid ja nõupidamisi;
  14) tagab personalile töötervishoiu ja tööohutuse ning informeerib personali töösisekorra-ja tuleohutuse nõuetest;
  15) on aruandekohustuslik hoolekogu ja vallavalitsuse ees;
  16) teatab vallavalitsusele ja hoolekogule kirjalikult lasteasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveasutuse tehtud ettekirjutustest.

  (5) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud korrale. Direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingu vallavanem või tema volitatud isik.

  (6) Direktori äraolekul asendab teda direktori asetäitja, puhkuse või haigestumise korral vallavanema poolt määratud isik.

§ 10.   Pedagoogiline nõukogu

  (1) Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

  (2) Pedagoogilise nõukogu töövorm on koosolek või e-koosolek, mis toimub direktori ettepanekul vähemalt kolm korda aastas.

  (3) Pedagoogilise nõukogu otsused protokollitakse.

  (4) Pedagoogilise nõukogu ülesanded ja tegevus on määratud lasteasutuse pedagoogilise nõukogu tegutsemise korras, mille kehtestab pedagoogiline nõukogu.

§ 11.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha vastastikku positiivset ja julgustavat koostööd lasteasutuse personaliga.

  (2) Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid laste üldist arengut ja heaolu toetava
arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (3) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja vallavalitsuse esindaja:
  1) õpetajate esindajate valimine toimub pedagoogilise nõukogu koosolekul hääletamise teel;
  2) iga rühm valib oma esindaja hoolekogusse rühma lastevanemate koosolekul hääletamise
teel;
  3) valla esindaja hoolekogusse nimetab vallavalitsus.

  (4) Direktor esitab hoolekogu kinnitamiseks vallavalitsusele ettepaneku, milles on märgitud hoolekogusse valitud isikud ja esindamise alus.

  (5) Vallavalitsus kinnitab direktori poolt esitatud ettepaneku alusel lasteasutuse hoolekogu.

  (6) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (7) Kõikidel hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on õigus oma volitustest loobuda ning kõiki hoolekokku valitud esindajaid on õigus tagasi kutsuda ja ümber valida.

  (8) Hoolekogu tegevused on määratud lasteasutuse hoolekogu tegutsemise korras, mille võtab vastu hoolekogu.

  (9) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt kord kvartalis hoolekogu esimehe või lasteasutuse direktori ettepanekul. Hoolekogu koosolekud protokollitakse.

  (10) Töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

  (11) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees või tema äraolekul asetäitja.

  (12) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on kohal vähemalt kolm lapsevanemate esindajat ning hoolekogu esimees või tema äraolekul asetäitja. Hoolekogu otsused võetakse üldjuhul vastu avalikul hääletamisel. Hoolekogu enamuse põhjendatud otsusel võib küsimuse hääletamine olla salajane. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks hoolekogu esimehe või tema äraolekul asetäitja hääl.

  (13) Hoolekogu koosolekust etteteatamise aeg hoolekogu liikmetele ja direktorile on vähemalt seitse (7) kalendripäeva.

  (14) Hoolekogu koosolekust võtab osa direktor, vajadusel direktori asetäitja.

  (15) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni ning vajadusel tutvuda otsuste tegemiseks vajaliku dokumentatsiooniga neile sobival viisil: elektrooniliselt või paberkandjal.

6. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUS 

§ 12.   Vara, finantseerimine, majandamine

  (1) Lasteasutusele sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud vara valitsemine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras. Lasteasutuse vara moodustavad talle vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Lasteasutusel on oma eelarve.

  (3) Lasteasutuse eelarvetulu moodustavad eraldised riigi- ja valla eelarvest, lastevanemate poolt kaetavast osast, annetustest, tulud lasteasutuse tasulisest tegevusest.

  (4) Lasteasutuse vallaeelarvest kaetavate kulude katmises osalevad täies ulatuses kõik teised omavalitsusüksused proportsionaalselt nende haldusterritooriumil elavate selles lasteasutuses käivate laste arvuga.

7. peatükk JÄRELEVALVE JA ARUANDLUS 

§ 13.   Järelevalve ja aruandlus

  (1) Haldusjärelevalvet lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

  (2) Lasteasutuse ja direktori tegevuse õiguspärasuse, sihipärasuse ja otstarbekuse üle teostab järelevalvet (sealhulgas teenistuslikku järelevalvet) vallavalitsus.

  (3) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

8. peatükk PÕHIMÄÄRUSE MUUTMINE 

§ 14.   Põhimääruse muutmine

  (1) Lasteasutuse põhimääruse kinnitab ning selle muutmise otsustab vallavalitsus.

  (2) Lasteasutuse põhimäärus avalikustatakse lasteasutuse veebilehel, valla veebilehel ja Riigi Teatajas.

  (3) Kõik käesolevas põhimääruses määratlemata juhud lahendatakse vastavalt kehtivale seadusandlusele.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Võru Vallavalitsuse 03.04.2018 määrus nr 4 „Väimela Lasteaed Rukkilill põhimäärus“.

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Juris Juhansoo
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Kaja Kiilo
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json