HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna põhimäärus

Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.06.2012, 1

Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna põhimäärus

Vastu võetud 26.11.2010 nr 16

Määrus antakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 35 lõike 2 ja «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 9 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Nimi

  Lasteasutuse nimi on Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna (edaspidi lasteaed vastavas käändes).

§ 2.  Haldusala

  Lasteaed on Halinga valla munitsipaalõppeasutus, mis juhindub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest.

§ 3.  Asukoht

  Lasteaed asub aadressil Ülase tn 11, Pärnu-Jaagupi alev, Halinga vald, Pärnu maakond, sihtnumber 87201.

§ 4.  Pitsat, eelarve, sümboolika ja kodulehekülg

 (1) Lasteaial on oma nimega ja valla vapiga pitsat.

 (2) Lasteaial on Halinga valla eelarves iseseisev eelarve.

 (3) Lasteaed võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab direktor, kooskõlastades selle eelnevalt Halinga Vallavalitsusega (edaspidi vallavalitsus vastavas käändes).

 (4) Lasteaial on oma kodulehekülg aadressiga http://pesamuna.edicypages.com.

§ 5.  Asjaajamise alused

 (1) Asjaajamise keel on eesti keel.

 (2) Lasteaia asjaajamine reguleeritakse lasteaia asjaajamiskorraga.

 (3) Lasteaia õppe- ja kasvatusalaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

 (4) Lasteaias peetakse elektroonilist dokumendiregistrit, mille pidamise eest vastutab direktor.

 (5) Lasteaia arhiivikorralduse ja kohustuslike dokumentide avalikustamise eest vastutab direktor.

2. peatükk LASTEAIA STRUKTUUR 

§ 6.  Rühmad

 (1) Lasteaed on pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele. Rühmade arv lasteaias sõltub laste arvust ja vastavast vajadusest ning võimalustest ja need moodustab lasteaia direktor. Liitrühma moodustamiseks võivad ettepaneku teha lapsevanemad või neid asendavad isikud (edaspidi vanemad).

 (2) Lasteaia koosseisu võivad kuuluda sõimerühm kuni kolmeaastastele lastele, rühma registreeritud laste arv kuni 14 last ja lasteaiarühmad, mis jagunevad:
 1) noorem rühm - kolme- kuni viieaastastele lastele, kuni 20 last;
 2) keskmine rühm - viie- kuni kuueaastastele lastele, kuni 20 last;
 3) vanem rühm - kuue- kuni seitsmeaastastele lastele, kuni 20 last;
 4) liitrühm - kahe- kuni seitsmeaastastele lastele, kuni 18 last.

 (3) Vallavalitsus võib lasteaia direktori ettepanekul moodustada vastavalt vajadusele sobitusrühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega, samuti erirühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed. Võimalusel lähtub lasteasutus erivajadusega lapse arendamiseks vajalike tingimuste rakendamisel sobitus- või erirühmas nõustamiskomisjoni soovitustest.

 (4) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra.

§ 7.  Teeninduspiirkond

 (1) Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitab Halinga Vallavolikogu (edaspidi volikogu vastavas käändes).

 (2) Pärast teeninduspiirkonnas alaliselt elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteaeda lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajärjekorras samas vallas alaliselt elavaid lapsi, seejärel teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi. Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.

 (3) Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus.

 (4) Erivajadustega laps võetakse sobitus- või erirühma vastu vanema kirjaliku avalduse ja nõustamiskomisjoni soovituse alusel.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 8.  Õppekava

 (1) Lasteaed töötab haridus- ja teadusministri antud koolitusloa alusel, mis on riiklik dokument, andes lasteaiale õiguse viia läbi õppe- ja kasvatustegevust lasteaia õppekava alusel.

 (2) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

 (3) Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna on tervistedendav, läbi õuesõppe loodusharidust ja keskkonna säästlikkust tähtsustav ning lugupidavaid inimsuhteid väärtustav koolieelne lasteasutus, kuhu laps tahab tulla, lapsevanem tahab oma last tuua ja kus töötaja tahab töötada.

 (4) Lasteaed loob koolieast noorematele lastele soodsad tingimused kasvamiseks ja arenemiseks, ning toetab lapsevanemate tegevust alushariduse omandamise võimaldamisel.

 (5) Lasteaia õppekavas esitatakse:
 1) lasteasutuse liik ja eripära;
 2) õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti;
 3) õppe- ja kasvatustegevuse korraldus (päevakava koostamise põhimõtted, õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise perioodi pikkus), sealhulgas suveperioodil;
 4) lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted, sealhulgas korraldus;
 5) erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted, sealhulgas korraldus;
 6) vanematega koostöö põhimõtted, sealhulgas korraldus;
 7) õppekava uuendamise ja täiendamise kord;
 8) muud õppe- ja kasvatustegevusega seotud sätted pedagoogilise nõukogu või hoolekogu ettepanekul.

 (6) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad lasteaia pedagoogid, kaasates vanemaid. Õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

 (7) Lasteaial on tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse riiklikku õppekava ja valla kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

 (8) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

 (9) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

 (10) Lasteaial on oma arengukava.

§ 9.  Tööaeg

 (1) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

 (2) Lasteaia päevase lahtiolekuaja otsustab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

4. peatükk LASTEAIA JUHTIMINE 

§ 10.  Lasteaia direktor, tema pädevus

 (1) Lasteaia direktor:
 1) tagab lasteaia tulemusliku töö ja juhib lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal;
 2) omab õiguse koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks teha tehinguid lasteaia varaga õigusaktidega kehtestatud korras;
 3) kannab vastutust lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
 4) esitab kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatab kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest;
 5) koostab lasteaia eelarve kooskõlastatult vallavalitsuse ja hoolekoguga ning esitab selle kinnitamiseks volikogule;
 6) koostab ja kehtestab kodukorra ja ametijuhendid;
 7) sõlmib, muudab ja ütleb üles Halinga valla nimel töölepingud lasteaia personaliga;
 8) kehtestab lasteaia sisehindamise läbiviimise korra ja kinnitab sisehindamise aruande;
 9) kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse.

 (2) Direktori äraolekul täidab tema kohuseid vallavanema käskkirjaga kinnitatud kohusetäitja.

 (3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab vallavanema ettepanekul ametisse vallavalitsus.

 (4) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 11.  Pedagoogiline nõukogu

 (1) Pedagoogilisse nõukogusse kuuluvad lasteaia õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud, kelle ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

 (2) Pedagoogilise nõukogu koosolekuid kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas.

 (3) Pedagoogiline nõukogu võtab igas arutatavas küsimuses vastu otsuse lihthäälte enamusega, kui nõukogu koosolekul viibib vähemalt kaks kolmandikku tema liikmetest. Häälte arvu võrdsuse puhul on otsustavaks direktori hääl.

 (4) Iga pedagoogilise nõukogu liige on kohustatud viibima kõigil nõukogu koosolekutel, võtma aktiivselt osa arutatavate küsimuste ettevalmistamisest ja nõukogu tööst ning täitma õigeaegselt ja täpselt vastuvõetud otsuseid.

§ 12.  Hoolekogu pädevus

 (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

 (2) Hoolekogu pädevus:
 1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 5) kooskõlastab sisehindamise aruande;
 6) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 7) otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või volikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 (3) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

 (4) Töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

 (5) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või lasteaia direktori ettepanekul.

§ 13.  Hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestus

 (1) Lasteaia kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe esindaja, pedagoogiline nõukogu valib enda hulgast pedagoogide esindaja. Lisaks neile nimetab vallavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteaia tegevuse vastavust valla huvidele. Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest alates.

 (2) Hoolekogu liikmete osalusest hoolekogu töös informeeritakse neid valinud subjekte, kes vajadusel võivad oma esindajad ennetähtaegselt ümber valida.

 (3) Rühma vanemate poolt valitud hoolekogu liikme volitus kestab kuni liikme lapse nimetatud rühmast või lasteaiast väljaarvamiseni. Uus liige valitakse nimetatud rühma vanemate poolt.

5. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 14.  Laste õigused

  Lastel on lasteaias õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 15.  Vanemate õigused ja kohustused

 (1) Vanematel on õigus:
 1) esindada last iseseisvalt eeldades, et on olemas teise vanema nõusolek;
 2) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
 3) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
 4) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
 5) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta.

 (2) Vanemad on kohustatud:
 1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
 2) kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.

 (3) Vanemate ühise hooldusõiguse puhul on vanematel kohustus saada eelnevalt teiselt vanemalt nõusolek lapsega seotud küsimuste üle otsustamisel.

6. peatükk PERSONALI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 16.  Lasteaia töötajad

  Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

§ 17.  Personali koosseisu määramine ja töölepingud

 (1) Lasteaia personali koosseisu määrab lasteaia direktor kooskõlastatult vallavalitsusega ja tuginedes haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud miinimumkoosseisule.

 (2) Töölepingud lasteaia personaliga sõlmib, muudab ja ütleb üles Halinga valla nimel lasteaia direktor.

§ 18.  Konkursi korraldamine ja atesteerimine

  Õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

§ 19.  Personali õigused, kohustused ja vastutus

 (1) Lasteaia personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingute, ametijuhendite ja tööandja poolt kehtestatud töökorralduse reeglitega, mis on kooskõlas seadusandlusega.

 (2) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

 (3) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvu‧keskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

 (4) Personal tagab asutuse vara säilimise, selle taastamise ja täiendamise ning sihipärase kasutamise.

 (5) Personal jälgib lasteaia territooriumi, ruumide, sisseseade seisukorda, töökaitse- ja tuleohutuse vahendite korrasolekut, rakendab abinõusid nende õigeaegseks remondiks.

 (6) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteaias.

 (7) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

7. peatükk VARA, RAHASTAMINE, SISEHINDAMINE JA JÄRELEVALVE 

§ 20.  Lasteaia vara ja rahastamine

 (1) Lasteaia valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub volikogu kehtestatud korras.

 (2) Lasteaia rahastamine toimub riigieelarve vahenditest, vallaeelarve vahenditest, toetustest, vanemate poolt kaetavast osast, annetustest ja projektidest laekuvatest summadest.

 (3) Lasteaia pedagoogide töötasustamise alused kinnitab volikogu. Lasteaia õpetaja palga alammääras lepivad kokku vallavalitsuse esindajad ja lasteasutuse õpetajate esindajad.

§ 21.  Sisehindamine

 (1) Lasteaias viiakse läbi sisehindamist, mis on pidev protsess ja mille eesmärgiks on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng.

 (2) Sisehindamise aruandes väljatoodud tugevustest ja parendusvaldkondadest lähtuvalt koostatakse lasteaia arengukava tegevuskava.

§ 22.  Järelevalve

 (1) Lasteaia vara ja rahaliste vahendite kasutamist kontrollib vallavalitsus ja volikogu revisjonikomisjon.

 (2) Riiklikku järelevalvet õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel Pärnu maavanem.

 (3) Riikliku järelevalve prioriteedid, temaatilise riikliku järelevalve läbiviimise, selles tulemuste vormistamise ning tulemustest teavitamise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega igaks õppeaastaks enne eelmise õppeaasta lõppu.

 (4) Lasteaia raamatupidamine on vallavalitsuse tsentraliseeritud raamatupidamises.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 23.  Lasteaia ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Lasteaia korraldab ja kujundab ümber ning lõpetab tegevuse volikogu otsusel vallavalitsus.

 (2) Vallavalitsus informeerib kirjalikult ümberkorraldamise, -kujundamise ja tegevuse lõpetamise otsusest vähemalt viis kuud enne otsuse tähtaega Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, lasteasutust ja vanemaid.

 (3) Lasteaia tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteaia teenuse kasutamist teises lasteaias.

9. peatükk PÕHIMÄÄRUSE MUUTMISE KORD 

§ 24.  Põhimääruse muutmine

  Põhimäärust muudetakse vastavalt vajadusele volikogu otsusel.

10. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 25.  Lõppsätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Halinga Vallavolikogu 07. oktoobri 2005 määrus nr 18 “Pärnu-Jaagupi Lasteaed «Pesamuna» põhimääruse kinnitamine” (KO 2005, 236, 2215).

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Raul Peetson
Volikogu esimees