Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Projektlaagri pidamise kord

Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.06.2016
Avaldamismärge:RT IV, 14.06.2012, 5

Projektlaagri pidamise kord

Vastu võetud 04.03.2011 nr 4

Määrus kehtestatakse «Noorsootöö seaduse» § 8 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Projektlaagri pidamise kord reguleerib projektlaagri pidajale projektlaagri läbiviimiseks kehtestatud tingimusi, projektlaagri pidamise loa taotlemise, menetlemise ja väljastamise korda Halinga valla haldusterritooriumil korraldatavale laagrile.

2. peatükk Loa taotlemine ja menetlemine 

§ 2.  Loa taotlemine

 (1) Loa saamiseks esitab projektlaagri läbiviija Halinga Vallavalitsusele (edaspidi valitsus) taotluse. Projektlaagri pidamise loa taotlus vaadatakse läbi 30 tööpäeva jooksul selle esitamisest.

 (2) Projektlaagri läbiviija esitatavas taotluses peavad sisalduma järgmised andmed:
 1) projektlaagri pidaja nimi ja asukoht või elukoht ning kontaktandmed;
 2) projektlaagri pidamise eest vastutava isiku nimi, isikukood ja elukoht;
 3) projektlaagri pidamise täpne asukoht;
 4) projektlaagri eesmärk ja päevakava.

 (3) Laagri pidaja esitab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotlusele järgnevad dokumendid:
 1) laagri juhataja ja kasvatajate kirjalikud nõusolekud laagris osalemise kohta;
 2) laagri juhataja ja kasvatajate haridus- ja teadusministri kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate tunnistuste koopiad;
 3) laagri läbiviimiseks vajalike ning tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vastavate maa-ala, hoonete, ruumide ja sisustuse kasutamise õiguse kohta.

§ 3.  Taotluse menetlemine

 (1) Käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud dokumendid vaatab läbi valla haridus- ja kultuurinõunik (edaspidi ametnik).

 (2) Ametnikul on õigus nõuda laagri pidajalt muid täiendavaid dokumente, mis võimaldavad hinnata laagri pidaja või laagri pidamiseks vajaliku objekti vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele ning selgitusi ja kontrollida loa saamiseks esitatud dokumentides sisalduvate andmete õigsust.

 (3) Ametnik vaatab laagri pidamise loa taotluse, selles esitatud andmed ja lisatud dokumendid läbi kümne päeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

 (4) Kui laagri pidamise taotlus või selles esitatud või lisatud dokumendid ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele, teavitab ametnik taotlejat kümne päeva jooksul taotluse esitamisest ning annab täiendavate dokumentide esitamiseks ja/või selgituste andmiseks ja/või puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni viis päeva.

3. peatükk Loa väljastamine ja järelevalve 

§ 4.  Loa väljastamine

 (1) Luba väljastatakse laagri läbiviimise ajaks, kuid mitte kauemaks kui 60 päevaks.

 (2) Otsuse loa väljastamise või selle väljastamisest keeldumise kohta teeb valitsus korraldusega 20 päeva jooksul, arvates loa taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

§ 5.  Loa väljastamata jätmine

 (1) Valitsus keeldub loa väljastamisest, kui:
 1) laagri pidaja, loa taotlus, selles esitatud andmed või lisatud dokumendid ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
 2) taotluse on esitanud isik, kellel ei ole selleks õigust;
 3) taotluse esitaja ei ole ametniku nõudel esitanud ametniku poolt määratud tähtaja jooksul täiendavaid dokumente ja/või selgitusi ja/või kõrvaldanud taotluses puudusi;
 4) laagri korraldamine on vastuolus avaliku huviga.

 (2) Korraldus loa väljastamise või väljastamisest keeldumise kohta edastatakse taotlejale viie tööpäeva jooksul, arvates selle tegemise päevast.

§ 6.  Järelevalve laagri pidamise üle

  Järelevalvet laagri pidamise tingimuste ja korrale vastavuse osas teostab ametnik.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 12. märtsil 2011. a.

Raul Peetson
Volikogu esimees