HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kõrgharidusega noorele pedagoogile toetuse maksmise kord

Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 14.06.2012, 11

Kõrgharidusega noorele pedagoogile toetuse maksmise kord

Vastu võetud 23.05.2007 nr 15
jõustumine 01.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.09.201001.01.2011

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 punkti 5 ja «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 23 punkti 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab Halinga valla eelarvest makstava kõrgharidusega noore pedagoogi toetuse (edaspidi toetus) maksmise tingimused ja korra.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) erialane pedagoogiline kõrgharidus - on kõrgharidus «Ülikooliseaduse» tähenduses;
 2) töökoht - on töölepingu alusel töötamine põhikohas vähemalt 14 ainetundi.

§ 3.  Toetuse maksmise alused

 (1) Toetust makstakse kuni 28-aastasele (kaasa arvatud) isikule, kes vastab järgmistele tingimustele:
 1) isiku elukoht toetuse taotlemise ja toetuse maksmise ajal on rahvastikuregistris registreeritud Halinga vallas;
 2) isikul on erialane pedagoogiline (huvijuhil võib olla ka kultuurialane kõrgharidus);
 3) isikul on töökoht Halinga valla üldhariduskoolis või lasteaias.

 (2) Isikul on õigus toetust saada ühel korral.

§ 4.  Toetuse suurus

 (1) Toetuse suurus on 127,82 eurot kuus.
(Muudetud Halinga Vallavolikogu 22.09.2010 määrusega nr 10 – jõust. 1.01.2011)

 (2) Toetust makstakse 24 kuu jooksul.

§ 5.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse Halinga Vallavalitsusele järgmised dokumendid:
 1) avaldus;
 2) isikut tõendav dokument;
 3) erialast pedagoogilist kõrgharidust tõendav dokument;
 4) tööleping, mis tõendab Halinga vallas töötamist.

 (2) Taotlus tuleb esitada 3 kuu jooksul toetuse saamiseks õiguse tekkimisest.

§ 6.  Toetuse määramine

 (1) Otsuse toetuse saamiseks või sellest keeldumiseks teeb Halinga Vallavalitsus ühe kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

 (2) Taotlejaga sõlmitakse leping ühe kuu jooksul otsuse tegemisest arvates. Lepingus sätestatakse:
 1) toetuse saamise otstarve ja ülekandmise tähtaeg;
 2) toetuse saaja kohustus töötada Halinga valla üldhariduskoolis või lasteaias vähemalt kolm aastat lepingu sõlmimisest alates;
 3) toetuse saaja kohustus tagastada saadud toetus täies mahus lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel;

 (3) Otsus taotluse rahuldamata jätmise kohta koos vastava põhjendusega tehakse taotlejale teatavaks viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

§ 7.  Toetuse maksmise lõpetamine

  Toetuse maksmine lõpetatakse vallavalitsuse otsusega, kui toetuse saaja ei vasta käesoleva määruse § 3 toodud nõuetele.

§ 8.  Toetuse maksmise peatamine

 (1) Toetuse maksmine peatatakse vallavalitsuse otsusega, kui toetuse saaja:
 1) asub ajateenistusse või asendusteenistusse;
 2) jääb rasedus- ja sünnituspuhkusele või lapsehoolduspuhkusele.

 (2) Toetuse maksmist jätkatakse vallavalitsuse otsusega, kui langevad ära toetuse määramise peatamise alused ning isik vastab käesolevas määruses sätestatud toetuse saamise tingimustele.

§ 9.  Rakendamine

  Määrus jõustub 1. jaanuarist 2008 ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2007.