Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maakasutustoetuse maksmine

Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.06.2013, 13

Maakasutustoetuse maksmine

Vastu võetud 29.03.2010 nr 7
jõustumine 15.04.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.06.2013RT IV, 14.06.2013, 101.07.2013

Määruse kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõige 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesoleva määruse eesmärgiks on soodustada Vormsi valla ettevõtete ja püsielanike sihipärast maa kasutamist, parandada metsade majandamise ja heakorra olukorda Vormsi vallas.

§ 2.   Maakasutustoetuse taotlemine

  (1) Maakasutustoetust on õigustaotleda juriidilistel ja füüsilistel isikutel (edaspidi nimetatud Taotleja) mille või kelle omandis olev või riigilt kasutusse võetud maa asub Vormsi valla territooriumil ning mida kasutatakse käesoleva määruse paragrahvi 3 lõikes 1 toodud otstarbel.
  1) Maakasutustoetust taotleva äriühingu aadressiks peab olema registreeritud Äriregistris Vormsi vald ja see peab kuuluma isikule või isikutele, kelle aadressiks taotluse esitamisel ja sellele eelneva kalendriaasta jooksul on registreeritud Eesti Rahvastikuregistris Vormsi vald.
  2) Maakasutustoetust taotleva füüsilisest isikust ettevõtja või eraisiku aadressiks peab olema taotluse esitamisel ja sellele eelneva kalendriaasta jooksul registreeritud Eesti Rahvastikuregistris Vormsi vald.
  3) Maakasutustoetust taotleva mittetulundusühingu aadressiks peab olema taotluse esitamisel ja sellele eelneva kalendriaasta jooksul registreeritud Äriregistris Vormsi vald.

  (2) Maakasutustoetuse saamiseks esitatakse Vormsi vallavalitsusele ajavahemikul 1. kuni 30. september, taotlus (käesoleva määruse lisa 1) millele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) Taotleja nimele Maksu-ja Tolliameti poolt väljastatud maamaksu teate koopia,
  2) Maamaksu täies ulatuses tasumist tõendav maksekorralduse koopia,
  3) Maksu- ja Tolliameti tõend võlgnevuste puudumise kohta,
  4) Äriühingu puhul ettevõtte kõigi omanike omandiõigust tõendav Äriregistri väljavõte,
  5) Üle 7 ha suuruse metsamaa puhul koopia kehtivast metsa inventeerimisandmetest.
[RT IV, 14.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

§ 3.   Maakasutus ja maakasutuse tõendamine

  (1) Maakasutuseks e. maa kasutamiseks loetakse niitmist, karjatamist, maa harimist, istikute või taimede kasvatamist, võsa raiumist, roo niitmist ja rannaääre hooldamist, metsa majandamist, söödapõldude rajamist jms tegevust.

  (2) Taotleja kirjeldab maa kasutamist taotluse blanketil iga kinnistu kohta eraldi. Maakasutus peab olema kontrollitav või tõendatud avaldusele lisatud dokumentidega.
  1) Metsamaa kasutus loetakse tõendatuks, kui avaldusele on lisatud iga kinnistu kohta koopia kehtivast metsa inventeerimisandmetest.
[RT IV, 14.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

  (3) Vallavalitsusel on õigus vajadusel nõuda taotlejalt lisadokumente või korraldada paikülevaatust esitatud taotluse kontrollimiseks.

§ 4.   Maakasutustoetuse määr ja maksmine

  (1) Maakasutustoetuse määraks on 50% aastase maamaksu summast.

  (2) Maakasutustoetuse väljamaksmine toimub vallavalitsuse korralduse alusel, toetus kantakse avaldusel esitatud pangakontole.
[RT IV, 14.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]
  1) Vallavalitsus teeb otsuse toetuse maksmise kohta hiljemalt 1. novembriks.
  2) Vallavalitsus võib keelduda toetuse maksmisest või vähendada maakasutustoetust käesoleva määruse paragrahvi lõikes 3 ja 4 sätestatud juhtudel.

  (3) Maakasutustoetust ei maksta järgmistel juhtudel:
  1) Taotleja on taotluse esitamise aastal saanud vallavalitsuselt muud toetust ettevõtlusele.
  2) Taotleja on valla võlglane.

  (4) Maakasutustoetust ei maksta selle kinnistu eest, kus on olulisel määral täitmata Vormsi valla heakorraeeskirjas toodud kinnistute heakorra nõuded.

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Määrus jõustub 15. aprill 2010.

  (2) Määrusele lisatud maakasutustoetuse taotluse blankett.

Lisa Taotluse blankett
[RT IV, 14.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json