Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Aasta Tegija ja Teo statuut

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.12.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.06.2013, 22

Aasta Tegija ja Teo statuut

Vastu võetud 18.12.2007 nr 46

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel ja lähtudes Haljala valla põhimääruse § 13¹ lg 8.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab igal aastal vallavolikogu poolt väljaantava „Aasta Tegija ja Teo” (edaspidi aasta tegija) aunimetuse andmise tingimused ja korra.

§ 2.  Aasta tegija aunimetuse andmine

 (1) Aasta tegija aunimetuse andmise eesmärk on igal aastal väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust füüsilisele või juriidilisele isikule, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust.

 (2) Aasta tegija aunimetus antakse tunnustusena füüsilisele või juriidilisele isikule, kes oma töö ja tegevusega majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas on aasta jooksul saavutanud tähelepanuväärseid tulemusi ja üldise tunnustuse, samuti ühekordse silmapaistva saavutuse eest.

 (3) Isikut, kellele on aasta tegija aunimetus omistatud, ei saa aunimetuse kandidaadiks uuesti esitada enne kolme aasta möödumist.

§ 3.  Ettepanekute esitamine aasta tegija aunimetuse andmiseks

 (1) Ettepanekuid aasta tegija aunimetuse andmiseks võivad esitada kõik Haljala vallas elavad füüsilised isikud ja Haljala vallas tegutsevad juriidilised isikud.

 (2) Ettepanekud aasta tegija aunimetuse andmiseks koos põhjendustega esitatakse kirjalikult vallakantseleisse vallavolikogu esimehe nimele märgusõnaga „Aasta Tegija” hiljemalt jooksva aasta 31.detsembriks. Tähtajaliselt mittesaabunud ettepanekuid ei arvestata.

 (3) Saabunud ettepanekud edastab volikogu esimees volikogule aasta tegija aunimetuse määramiseks.

§ 4.  Aasta tegija aunimetuse määramine

 (1) Volikogu otsustab aasta tegija aunimetuse määramise laekunud ettepaneku põhjal. Aasta tegija aunimetuse määramise osas teeb volikogu motiveeritud otsuse.

 (2) Põhjendatud juhul võib volikogu jätta aasta tegija aunimetuse määramata.

 (3) Teade aasta tegija aunimetuse määramise kohta avaldatakse ajalehes „Haljala Sõnumid” ja valla koduleheküljel internetis aadressil www.haljala.ee.

§ 5.  Aasta tegija aunimetuse üleandmine

  Aasta tegija aunimetusega kaasnevad esemeline auhind ja valla tänukiri antakse vallavolikogu esimehe ja vallavanema poolt aunimetuse saajale üle pidulikult kas Eesti Vabariigi aastapäeval, vallale omavalitsusliku staatuse andmise aastapäeval või valla muul avalikul üritusel.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 21. detsember 2007.a.

Leo Aadel
Volikogu esimees