Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Haljala valla jäätmevaldajate registri asutamine ja jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 14.06.2013, 43

Haljala valla jäätmevaldajate registri asutamine ja jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 20.03.2007 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lg 1 p 37, jäätmeseaduse § 69 lg 3 ja andmekogude seaduse § 42, § 43 lg 1, 2 ja 5 ning § 44 alusel

1. peatükk HALJALA VALLA JÄÄTMEVALDAJATE REGISTRI ASUTAMINE 

§ 1.   Registri asutamine

  Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse register ametliku nimetusega Haljala valla jäätmevaldajate register.

§ 2.   Registri vastutav töötleja

  Haljala valla jäätmevaldajate registri vastutavaks töötlejaks Haljala Vallavalitsus.

§ 3.   Registri volitatud töötleja

  Haljala valla jäätmevaldajate registri volitatud töötlejaks Haljala Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 4.   Registri väljatöötamise ja teenindamise kulud

  Finantseerida registri asutamist, arendamist ja tarkvara igakuist hooldust Haljala valla eelarvest.

2. peatükk HALJALA VALLA JÄÄTMEVALDAJATE REGISTRI PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS 

§ 5.   Üldsätted

  (1) Haljala valla jäätmevaldajate register (edaspidi register) on kohaliku omavalitsuse register, mille asutamise ja kasutuselevõtmise eesmärk on tagada arvestus Haljala valla korraldatud olmejäätmete veoga liitunud ja mitteliitunud jäätmevaldajate, nende poolt tekitatud jäätmekoguste, jäätmete käitlusviiside ja tekkekohtade üle.

  (2) Registri pidamisel lähtutakse jäätmeseadusest, andmekogude seadusest, isikuandmete kaitse seadusest, avaliku teabe seadusest, käesoleva registri pidamise põhimäärusest (edaspidi põhimäärus), teistest riigi ja Haljala valla õigusaktidest.

  (3) Registri andmetel on informatiivne tähendus.

§ 6.   Registri pidamise organisatsiooniline struktuur

  (1) Registri omanik on Haljala vald.

  (2) Registri asutaja on Haljala Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

  (3) Registri vastutavaks töötlejaks on vallavalitsus.

  (4) Registri volitatud töötlejaks on vallavalitsus.

§ 7.   Registri ülesehitus

  (1) Registrit peetakse digitaalse andmekoguna ning andmete töötlemisel kasutatakse nii andmete automatiseeritud kui ka käsitsi töötlemist.

  (2) Registri töökeeleks on eesti keel.

§ 8.   Jäätmevaldajate andmed

  (1) Haljala valla haldusterritooriumil elavate ja asuvate jäätmevaldajate kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) jäätmevaldaja nimi;
  2) jäätmevaldaja kood;
  3) jäätmevaldaja tüüp (omanik, ühistu, hooldusfirma, omaniku esindaja);
  4) jäätmevaldaja aadress;
  5) jäätmevaldaja esindaja nimi;
  6) esindaja kontaktandmed;
  7) elanike arv jäätmevaldaja territooriumil;
  8) jäätmetekkekoha ruumiandmed (x, y koordinaadid);
  9) jäätmemahuti(te) liik ja suurus;
  10) jäätmevedajaga sõlmitud lepingu number;
  11) jäätmete äraveo sagedus;
  12) märkused, sh jäätmehoolduseeskirja nõuete rikkumised.

  (2) Haljala valla haldusterritooriumil elavate ja asutuste jäätmevaldajate kohta, kes on jäätmeseaduse § 69 lg. 4 alusel vallavalitsuse poolt erandkorras loetud mitteliitunuks, kantakse registrisse täiendavalt käesoleva paragrahvi lõike 1. punktides 1-8 ja 12 sätestatud andmetele järgmised andmed:
  1) mitteliitunuks lugemise põhjus;
  2) mitteliitunuks lugemise ja kehtivuse aeg;
  3) viide kohaliku omavalitsuse korraldusele jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemise kohta;
  4) jäätmete käitlemist kajastava kirjaliku aruande esitamise tähtaeg;
  5) korraldatud olmejäätmeveoga mitteliitunuks olemise enne tähtaegse lõpetamise korral ennetähtaegse lõpetamise põhjus.

  (3) Volitatud töötlejal on õigus registreerida täiendavaid registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavaid andmeid.

§ 9.   Registrisse andmete esitamine ja muutmine

  (1) Registrile esitavad andmeid vallavalitsus, jäätmevedaja, korteriühistud, korraldatud olmejäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajad tasuta.

  (2) Registrisse andmete esitaja kogutud andmete registreerimise aluseks olevad alusdokumendid on:
  1) vallavalitsuse ja vallavolikogu haldusaktid;
  2) korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldaja avaldus;
  3) andmete esitaja avalduse või dokumentide alusel.

  (3) Registrisse esitatakse andmeid järgnevalt:
  1) vallavalitsus vastavalt tekkinud vajadusele;
  2) jäätmevedaja vallavalituse avalduse alusel;
  3) korteriühistud, korraldatud olmejäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajad üks kord aastas.

  (4) Registri volitatud töötleja teeb 10 tööpäeva jooksul registrikande esitatud andmete alusel.

§ 10.   Andmete väljastamine

  (1) Registris sisalduvaid andmeid saavad kasutada Haljala valla ametnikud neile seadustega pandud ülesannete täitmiseks.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata isik, kes soovib tutvuda registriga, esitab registri vastutavale töötlejale teabenõude avaliku teabe seaduse alusel.

  (3) Registrisse kantud jäätmevaldajatel on õigus saada tasuta andmeid enda kohta tehtud kannetest.

  (4) Registrist ei väljastata andmeid, mis on vaadeldavad isikuandmetena isikuandmete kaitse seaduse § 4 tähenduses.

§ 11.   Registri järelevalve teostamine

  Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad andmekaitse järelevalve asutus ja registri vastutav töötleja oma pädevuse piires.

§ 12.   Registri pidamise finantseerimise ja likvideerimise kord

  (1) Registri pidamist finantseeritakse vallaeelarvest registri vastutava töötleja eelarve kaudu.

  (2) Registri likvideerimise otsustab vallavolikogu. Registri likvideerimine toimub kooskõlas andmekogude seaduse ja arhiiviseaduse nõuetega.

§ 13.   Rakendussäte

  Andmetele juurdepääsu sulgemise tingimused ja korra, ebaõigete andmete parandamise ja sellest informeerimise korra, andmete registrisse vastuvõtmise ja registrist väljastamise üle arvestuse pidamise korra kehtestab registri vastutav töötleja.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 26. märtsil 2007.a.

Aare Vabamägi
Volikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json