Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tondiraba Spordikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 14.06.2014, 3

Tondiraba Spordikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 11.06.2014 nr 54

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 otsuse nr 87„Tallinna Spordi- ja Noorsooameti hallatava asutuse Tondiraba Spordikeskus asutamine” p-ga 2.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tondiraba Spordikeskus (edaspidi asutus) on Tallinna Spordi- ja Noorsooameti (edaspidi amet) hallatav linna spordiasutus.

  (2) Asutuse ametlik nimetus on:
  1) eesti keeles Tondiraba Spordikeskus;
  2) inglise keeles Tondiraba Sportcentre;
  3) vene keeles Спортивный ЦентрТондираба.

  (3) Asutus asub Tallinnas. Asutuse postiaadress on Varraku tn 14, 13917 Tallinn.

  (4) Asutusel on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ja dokumendiplangid ning oma sümbol.

  (5) Asutus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

  (6) Asutuse põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ameti ettepanekul.

  (7) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, ameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Struktuur

  (1) Oma ülesannete täitmiseks on asutusel ametiga kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.

  (2) Asutuse koosseisu kuulub struktuuriüksus Tondiraba jäähall (Varraku tn 14, 13917 Tallinn).

§ 3.   Eesmärk ja ülesanded

  (1) Asutuse tegevuse eesmärk on luua tervise-, harrastus- ja võistlusspordiga tegelemiseks tingimused ja võimalused, pakkudes sportimisvõimalusi ja andes sportimiseks ning spordi- ja kultuuriürituste tarbeks kasutusse spordiehitisi, neid teenindavaid ehitisi ja spordivahendeid.

  (2) Eesmärgist tulenevalt täidab asutus järgmisi ülesandeid:
  1) loob tingimused tervise-, harrastus- ja võistlusspordiga tegelemiseks ja arendab neid;
  2) soodustab laste, noorte, eakate ja puuetega inimeste sportimist;
  3) eelistab sportimisvõimaluste pakkumisel Tallinna sporditegevuse toetust saavaid spordiorganisatsioone, kes korraldavad sporditegevust Tallinna lastele, noortele ja puuetega inimestele;
  4) korraldab või võimaldab korraldada spordi- ja kultuuriüritusi, sh spordivõistlusi, ja loob selleks sobivad tingimused;
  5) annab kasutusse spordihooneid ja -rajatisi, neid teenindavaid ehitisi ja spordivahendeid;
  6) korraldab või võimaldab korraldada spordiseminare ja -koolitusi;
  7) osutab või võimaldab osutada toitlustus-, majutus- ja olmeteenuseid;
  8) kirjastab ja levitab asutuse tegevuse ja spordiga seotud trükiseid;
  9) haldab, hooldab ja parendab enda valdusse antud kinnistuid ja muud vara;
  10) korraldab muud asutuse eesmärkide täitmiseks vajalikku majandustegevust;
  11) teeb koostööd teiste samalaadsete organisatsioonidega Eestis ja välismaal.

  (3) Asutusel on õigus oma ülesannete täitmiseks osutada nii tasuta kui tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktides kindlaks määratud korras.

§ 4.   Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Asutus on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on amet andnud oma valitsemisel oleva vara.

  (2) Asutus kasutab oma valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Asutus võib enda valduses oleva linnavaraga teha tehinguid üksnes Tallinna õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras. Asutuse valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

  (3) Asutus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama ametit ning tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse.

  (4) Asutuse eelarve kinnitab ameti juhataja, lähtudes Tallinna Linnavolikogu kinnitatud linna eelarvest ja asutuse ettepanekust. Asutuse kulud kaetakse eelarve alusel.

§ 5.   Juhtimine

  (1) Asutust juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

  (2) Asutuse juhatajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi ameti juhataja.

  (3) Asutuse juhataja:
  1) juhib asutust, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab asutuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib asutuse majandustegevust, tagab asutuse tulemusliku töö, vastutab asutuse üldseisundi ja arengu, linnavara säilimise ja eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest asutuse eelarve piires;
  3) teeb linna nimel tehinguid asutuse ülesannete täitmiseks linna eelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja üksnes Tallinna õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras, tagades seejuures eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  4) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ette nähtud korras isiklikku vastutust asutuse finantsmajandusliku tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  5) tagab asutuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise ametile Tallinna õigusaktides kehtestatud korra kohaselt; jälgib asutuse eelarve täitmist pidevalt ja esitab vajaduse korral ameti juhatajale asutuse eelarve muutmise ettepanekuid;
  6) vastutab asutust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
  7) tagab riigi ja Tallinna õigusaktide ning lepingutega ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ning tähtaegse esitamise;
  8) tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid näevad teisiti ette;
  9) kinnitab kooskõlastatult ameti juhatajaga asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused;
  10) sõlmib töötajatega töölepingud ja kinnitab töötajate ametijuhendid ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;
  11) kehtestab asutuse asjaajamiskorra ja muud töökorralduse reeglid;
  12) annab oma pädevuse piires asutuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  13) korraldab asutusele saabunud kirjade, märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete vastamist ja lahendamist;
  14) täidab muid talle pandud ülesandeid.

  (4) Asutuse juhatajat asendab ameti juhataja käskkirjaga määratud isik.

§ 6.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Asutuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Asutus esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtajaks.

  (2) Asutuse juhtimist ja tegevust kontrollib amet.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet asutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 7.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Asutuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole sätestatud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel ametile.

  (3) Asutuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json