KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Sillamäe linna haldusterritooriumil ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.06.2014, 4

Sillamäe linna haldusterritooriumil ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 29.05.2014 nr 14
jõustumine 01.07.2014

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 37 ja „Korrakaitseseaduse“ § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Sillamäe linna haldusterritooriumil ürituse korraldamise ja pidamise nõuded (edaspidi eeskiri) reguleerivad avalikus kohas toimuvaid ja avalikkusele avatud lõbustusüritusi, võistlusi, etendusi, kaubandusüritusi või muid sellesarnaseid inimeste koos olemisi, mis ei ole avalik koosolek.

  (2) „Spordiseaduse“ § 20 lõikes 2 nimetatud spordiürituste korraldamise loa taotlemisele kohaldatakse „Spordiseaduse“ sätteid.

  (3) Ürituse korraldamine ja pidamine eriolukorra, erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra ajal toimub käesolevas eeskirjas sätestatud korras „Hädaolukorra seaduses“, „Erakorralise seisukorra seaduses“ või „Sõjaaja riigikaitse seaduses“ sätestatud erisustega.

§ 2.   Mõisted

  (1) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (2) Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

§ 3.   Keelatud üritus

  Keelatud on korraldada või pidada üritust, mis:
  1) on suunatud Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse vastu või põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele;
  2) õhutab vägivaldselt rikkuma Eesti Vabariigi territoriaalset terviklikkust;
  3) õhutab vihkamist, vägivalda või diskrimineerimist rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sattumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundi alusel;
  4) mille eesmärgiks on kuritegude toimepanemine või nendele õhutamine või;
  5) mis on Sillamäe Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt käesoleva eeskirja järgi kooskõlastamata või mis on linnavalitsuse korraldusega keelatud.

§ 4.   Ürituse pidamiseks keelatud koht

  Keelatud on pidada üritust:
  1) eriti ohtliku nakkushaiguse epideemilise leviku alal;
  2) üle 1000-voldise nimipingega elektripaigalduse kaitsevööndis;
  3) muus kohas, kus see on seadusega keelatud.

§ 5.   Ürituse korraldaja

  (1) Üritust võib korraldada:
  1) täisealine ja teovõimeline füüsiline isik, kes on Euroopa Liidu kodanik või pikaajalise elaniku elamisloaga või alalise elamisõiguse alusel Eestis viibiv välismaalane,
  2) juriidiline isik või,
  3) riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus.

  (2) Juriidilisest isikust ürituse korraldaja ning riigi- või kohaliku omavalituse asutus ürituse korraldajana määravad teovõimelise füüsilise isiku, kes kannab tema eest ürituse korraldaja õigusi ja kohustusi. Füüsiline isik annab määramiseks oma eelneva nõusoleku kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Ürituse korraldaja on kohustatud säilitama nõusoleku vähemalt ühe aasta möödumiseni ürituse pidamise viimasest päevast.

  (3) Ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) tagama ürituse rahumeelse pidamise ja koosolekust osavõtjate ohutuse;
  2) tagama, et ürituse pidamisel kasutatavad esemed ei ohusta üritusel mitteosalevaid isikuid, vara või keskkonda;
  3) lõpetama viivitamata ürituse, kui üritusega tekitatakse oluline või kõrgendatud vahetu oht või ilmnevad käesoleva eeskirja §-s 3 nimetatud asjaolud;
  4) olema käesoleva eeskirja § 9 lõike 2 punktis 6 või 7 nimetatud sidevahendi abil kättesaadav avaliku ürituse teate (edaspidi teade) esitamisest kuni ühe päeva möödumiseni ürituse lõppemisest;
  5) täitma politsei või muu pädeva korrakaitseorgani antud korraldusi korra tagamiseks üritusel;
  6) tagama ürituse pidamise kohast käesoleva eeskirja § 9 lõike 2 punktis 10 nimetatud konstruktsioonide eemaldamise mõistliku aja jooksul pärast ürituse lõppemist.

  (4) Ürituse korraldaja võib kohustada üritusel jämedalt korda rikkuvat isikut ürituselt lahkuma.

§ 6.   Ürituse korrapidaja

  (1) Kui üritus toimub väljaspool hoonet või kogunemiste korraldamiseks ettenähtud rajatist, on ürituse korraldaja kohustatud määrama piisava arvu korrapidajaid korra tagamiseks koosolekul või täitma ise korrapidaja ülesandeid. Kui ürituse korraldaja on sõlminud turvaettevõtjaga lepingu korra tagamiseks üritusel, loetakse üritusel korda tagava turvaettevõtja turvatöötaja ürituse korrapidajaks.

  (2) Ürituse korrapidaja on kohustatud:
  1) abistama ürituse korraldajat käesoleva eeskirja § 5 lõike 3 punktides 1, 2 ja 5 nimetatud kohustuste täitmisel;
  2) viibima ürituse ajal ürituse pidamise kohas;
  3) kandma ürituse ajal korrapidajana äratundmist võimaldavat märgistust.

§ 7.   Üritusest osavõttev isik

  Üritusest osavõttev isik on kohustatud:
  1) täitma ürituse korraldaja või korrapidaja korraldusi korra tagamiseks üritusel ja
  2) lahkuma käesoleva eeskirja § 5 lõikes 4 nimetatud juhul viivitamata ürituselt.

§ 8.   Eelnev teatamine ürituse pidamisest

  Ürituse pidamisest teatab ürituse korraldaja linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale (edaspidi osakond) käesoleva määruse lisas toodud vormikohase teatega:
  1) mitte varem kui 12 kuud ja vähemalt 30 päeva enne avaliku ürituse pidamise päeva, kui üritus lõpeb pärast kella 23.00 või on mitmepäevane või traditsiooniline või võib põhjustada suurt avalikku huvi;
  2) mitte varem kui 12 kuud ja vähemalt 30 päeva enne avaliku ürituse pidamise päeva, kui ürituse pidamine nõuab liikluse ümberkorraldamist või üritust on kavas pidada väljaspool hoonet või kogunemise läbiviimiseks ette nähtud rajatist ja mille pidamiseks on kavas püstitada telk, lava, tribüün või muu suuremõõtmeline konstruktsioon või mille pidamiseks on kavas kasutada heli- või valgustusseadmeid;
  3) mitte varem kui 12 kuud ja vähemalt 40 päeva enne avaliku ürituse pidamise päeva, kui avalik üritus tingib ühistranspordiliinide töö ümberkorraldamise vajaduse;
  4) muudel juhtudel mitte varem kui 12 kuud ja vähemalt 14 päeva enne avaliku ürituse pidamise päeva.

§ 9.   Teade

  (1) Teade ürituse pidamise kohta esitatakse kirjalikult ürituse korraldaja või tema esindamiseks õigust omava isiku poolt allkirjastatuna.

  (2) Teates märgitakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) ürituse eesmärk, sisu ja ajakava;
  3) ürituse pidamise koht ja, kui see on teada, liikumismarsruut;
  4) üritusest osavõtjate eeldatav arv;
  5) ürituse alguse ja eeldatava lõpu kuupäev ja kellaaeg (sh ettevalmistusaeg üritusepaigal ja koristusaeg üritusepaigal);
  6) ürituse korraldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ja sidevahendi andmed;
  7) kui ürituse korraldab juriidiline isik, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, siis juriidilise isiku või asutuse nimi ja registrikood ning juriidilise isiku või asutuse eest koosoleku korraldaja õigusi teostava isiku nimi, isikukood või sünniaeg ja sidevahendi andmed;
  8) korrapidajate olemasolu korral nende nimed ja isikukoodid; kui korda peab turvaettevõtja, siis tema nimi, registrikood ja sidevahendi andmed;
  9) teave üritusel kasutatavate heli- või valgustusseadmete kohta;
  10) teave ürituse pidamiseks püstitatavate telkide, lavade, tribüünide või muude suuremõõtmeliste konstruktsioonide kohta;
  11) kaubandustegevus üritusel sh alkoholi jaemüük, kaupleja või kaubanduse korraldaja andmed;
  12) tasuta toitlustamine või tasuta toidukauba pakkumine üritusel;
  13) muud olulised andmed.

  (3) Teatele lisatakse:
  1) ürituse toimumise asukoha skeem;
  2) kinnistu omaniku või maa-ala omaniku nõusolek kinnistu või maa-ala kasutamiseks;
  3) territooriumi heakorra tagamise kava (garantiikiri või lepingu koopia koristusfirmaga), sealhulgas prügikastide arvu ja tualettruumide kasutamise võimaluse äranäitamisega.

  (4) Olenevalt ürituse iseloomust lisatakse teatele:
  1) liikluse ja sõidukite parkimise korraldamise skeem;
  2) turvalisuse tagamise ja meditsiinilise teenindamise kava;
  3) reklaamiloa taotlus;
  4) registreerimistaotlus kauplemiseks või kaubanduse korraldamiseks avalikul üritusel;
  5) illustreeriv joonis, kui ürituse läbiviimiseks soovitakse püstitada ajutist ehitist, paigaldada suuremõõtmelist inventari, püstitada ajutist müügikohta või paigaldada reklaami;
  6) Päästeameti kooskõlastus, kui üle 150 osalejaga üritus korraldatakse selleks otstarbeks mitte ettenähtud ehitise siseruumides või üle 300 osalejaga üritus korraldatakse ajutises ehitises või atraktsioonidel või avalikul üritusel tehakse lõket.

  (5) Osakond registreerib ja säilitab teate. Teates märgitud teave, välja arvatud isikukood, sünniaeg ja füüsilise isiku elukoht, on avalik ning avaldatakse enne ürituse algust Sillamäe linna veebilehel.

  (6) Kui teates on puudusi, siis annab osakond ürituse korraldajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, hoiatades, et tähtajaks puuduste kõrvaldamisel jäetakse teade läbi vaatamata.

  (7) Osakond valmistab ette linnavalitsuse korralduse eelnõu ürituse kooskõlastamiseks ja kooskõlastab eelnõu:
  1) linnamajanduse osakonnaga, kui avaliku ürituse läbiviimiseks soovitakse liiklus või parkimine ümber korraldada või kasutada väljakuid või haljasalasid;
  2) arenguosakonnaga, kui avalikul üritusel soovitakse tegeleda kaubandustegevusega (kaupade müük, tasulised teenused jmt), kasutada pürotehnilisi tooteid või paigaldada reklaami;
  3) ehitus- ja maakorralduse osakonnaga, kui avaliku ürituse läbiviimiseks soovitakse püstitada müügikohta, ajutist ehitist või paigaldada suuremõõtmelist inventari;
  4) peaökoloogiga, kui avalik üritus soovitakse läbi viia kaitstaval loodusobjektil.

  (8) Kui mitu isikut on teate eeskirja § 11 lõikes 9 näidatud kaubandusürituse pidamiseks esitanud selliselt, et ühe kaubandusürituse pidamine ei võimalda käesoleva eeskirja järgi teiste kaubandusürituste pidamist, on osakonnal õigus pidada kaubandusürituste korraldajatega läbirääkimisi, mille tulemusel otsustab linnavalitsus teate kooskõlastamise.

§ 10.   Ürituse pidamise kooskõlastamine

  (1) Linnavalitsus võib jätta ürituse pidamise kooskõlastamata, kui:
  1) tegemist on keelatud üritusega või üritust soovitakse pidada ürituse pidamiseks keelatud kohas;
  2) varem on kooskõlastatud ürituse pidamine samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil teise ürituse korraldaja poolt või kui on ülekaalukas avalik huvi korraldada samas kohas samal ajal teine avalik üritus ning mitut avalikku üritust samal ajal selles kohas pidada ei ole võimalik;
  3) varem on registreeritud avaliku koosoleku pidamine samal ajal ja samas kohas või samal liikumismarsruudil ning mitut avalikku kogunemist samal ajal selles kohas pidada ei ole võimalik;
  4) see on vältimatu, et hoida ära kõrgendatud vahetu oht või seda tõrjuda.

  (2) Kui puuduvad alused ürituse pidamise kooskõlastamata jätmiseks, kooskõlastab linnavalitsus ürituse pidamise.

  (3) Ürituse pidamise kooskõlastamisel on linnavalitsusel õigus kohustada ürituse korraldajat:
  1) suurendama korrapidajate arvu üritusel, kui on alust arvata, et määratud korrapidaja ei suuda ürituse korraldajat piisavalt abistada tema kohustuste täitmisel;
  2) asendama määratud korrapidaja teise isikuga, kui on alust arvata, et see isik ei ole võimeline täitma ürituse korrapidaja ülesandeid;
  3) täitma muid kohustusi, kui see on vältimatu kõrgendatud ohu ennetamiseks või tõrjumiseks;
  4) täitma õigusaktide alusel määratud muid kohustusi linnavara kaitseks, avaliku korra, heakorra, ohutuse, liikluskorralduse ja muude nõuete tagamiseks.

§ 11.   Ürituse pidamise nõuded

  (1) Üritus tuleb pidada avaliku ürituse kooskõlastamise otsustuses toodud tingimustel.

  (2) Ürituse pidamisel tuleb tagada avaliku korra, heakorranõuete ja ohutusnõuete täitmine.

  (3) Kui üritusel osalevad alla 16-aastased alaealised, tuleb üritus lõpetada hiljemalt tund enne seaduses toodud kellaaega, mil alla 16-aastasel alaealisel on keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades.

  (4) Üritusel tuleb tagada „Tuleohutusseaduses“ toodud avaliku ürituse tuleohutusnõuded ja nõuded avaliku ürituse korraldamine selleks otstarbeks mitte ettenähtud ehitises ja alal, samuti muud asjakohased tuleohutusnõuded, sh küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded.

  (5) Üritusel tuleb tagada elektriohutus, eelkõige:
  1) elektriseadmete ja -paigalduste õige kasutamine;
  2) elektripaigalduse kaitseväändeist tulenevate piirangute järgimine;
  3) elektri pikendusjuhtmed peavad olema kaitsekanalis või -kõris, välistatud peab olema osalejate takerdumine nendesse.

  (6) Avalikult kasutataval teel ürituse pidamisel peab ürituse korraldaja saama tegevusteks teel ja tee kaitsevööndis vajalikud nõusolekud tee omanikult, sh:
  1) teel ja teekaitsevööndis liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahendite maha võtmiseks, ümber tõstmiseks, juurde panemiseks või kinni katmiseks või nendelt katete eemaldamiseks;
  2) jalakäijate liiklemise takistamiseks neid häiriva tegevusega;
  3) valgustusseade või teabe- ja reklaamivahendi paigaldamiseks;
  4) hüvitama tee või teekaitsevööndi kahjustamise või risustamise kulud;
  5) hüvitama liikluse ümberkorraldamisega seotud kulud.

  (7) Kauba või teenuse müük avalikul üritusel on lubatud, kui kaubanduse korraldajal on sellekohane registreering majandustegevuse registris. Kauplejal peab olema müügipilet, lisaks peab kauplejal teatud kauba või teenuse müügi korral olema vastav registreering, tegevusluba või muu samaväärne dokument, kui see on seadusega nõutav.

  (8) Kauba või teenuse müügil avalikul üritusel tuleb ajutised müügikohad ja müügiinventar paigaldada vastavalt kooskõlastatud teatele.

  (9) Kaubandusüritusi, mille peamine eesmärk on kaupade tasu eest pakkumine:
  1) võib pidada mitte rohkem kui kord kolme kuu jooksul;
  2) tuleb pidada pakkudes vähemalt järgmisi teenuseid: toitlustus, atraktsioonid lastele ja noortele, esinemised;
  3) kui kaubandusüritus ei vasta käesoleva lõike punktidele 1 ja 2, siis otsustab linnavalitsus tänavakaubanduse korras kauba või teenuse müügiks loa andmise.

  (10) Avalikul üritusel ei tohi müüa kaupa või teenust, mille müük avalikul üritusel on seadusega keelatud.

  (11) Alkohoolse joogi jaemüük üritusel:
  1) võib olla linnavalitsuse poolt avaliku korra tagamise huvides keelatud mis tahes alkohoolse joogi või teatud etanoolisisaldusega või teatud liiki alkohoolse joogi jaemüügi osas. Üritusel on keelatud müüa kangeid alkohoolseid jooke;
  2) on keelatud lastele suunatud ürituse toimumise paigas selle ürituse toimumise ajal;
  3) on keelatud spordiüritustel ja kultuuriüritustel kui linnavalitsus ei otsusta teisiti;
  4) on lubatud vaid plastiktaaras mitte suuremates kui 0,33 l topsides kui linnavalitsus ei otsusta teisiti;
  5) tuleb lõpetada vähemalt 1 tund enne ürituse lõppu.

  (12) Avalikul üritusel ei või võõrandada pürotehnilist toodet.

  (13) Ilutulestiku korraldamiseks kategooriate III ja IV pürotehniliste toodetega peab olema ilutulestiku toimumiskoha järgse linnavalitsuse luba.

  (14) Vältida tuleb müra ja keelatud on ületada müra piirtaset.

  (15) Loomi on lubatud avalikult näidata vastavalt loomatauditõrje seadusele.

§ 12.   Ürituse keelamine

  (1) Linnavalitsus võib ürituse pidamise keelata, kui:
  1) ürituse korraldaja ei nõustu käesoleva eeskirja § 10 alusel talle pandud kohustuste või piirangutega või ei järgi neid kohustusi või piiranguid;
  2) on alust arvata, et ürituse pidamine tekitab kõrgendatud vahetu ohu ning ohtu ei ole võimalik tõrjuda vähem riivavat meedet kasutades.

  (2) Linnavalitsus teatab ürituse keelamisest viivitamatult koosoleku korraldajale ja korrapidajale ning Politseiprefektuurile, ürituse pidamise kohas kiirabiteenust osutavale isikule ja Päästeametile.

§ 13.   Ürituse kohta teabe andmine

  (1) Linnavalitsus on kohustatud viivitamata teavitama asukohajärgset Politseiprefektuuri, ürituse pidamise kohas kiirabiteenust osutavat isikut ja Päästeametit tema haldusterritooriumil peetavast üritusest, kui omavalitsuse üksust on käesolevas eeskirjas ette nähtud korras ürituse pidamise soovist teavitatud ning linnavalitsus on ürituse pidamise kooskõlastanud.

  (2) Kui üritust on kavas pidada avalikult kasutataval teel, mille omanik ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus, tuleb teates märgitud teave edastada ka tee omanikule.

  (3) Kui avalikul üritusel käideldakse toitu, teavitab linnavalitsus ürituse pidamisest Veterinaar- ja Toiduametit.

  (4) Kui linnavalitsus on ürituse pidamise kooskõlastanud, avalikustab linnavalitsus teates märgitud teabe, välja arvatud isikukood, sünniaeg ja füüsilise isiku elukoht, enne ürituse algust Sillamäe linna veebilehel.

§ 14.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

Jelena Koršunova
volikogu esimees

Lisa Avaliku ürituse teade

/otsingu_soovitused.json