Teksti suurus:

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.06.2018, 10

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Vastu võetud 07.06.2018 nr 24

Määrus antakse korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punktide 11, 13, 14 ja 15 ning § 15 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrus täpsustab korruptsiooni ennetamise korraldust Lüganuse vallas (edaspidi vald), määrab kindlaks isikud, kes on kohustatud esitama huvide deklaratsioonid (edaspidi deklaratsioon) ja deklaratsioonide kontrollimise komisjoni pädevuse.

§ 2.   Korruptsioonijuhtumist teavitamine

  Ametiisik on kohustatud viivitamata teavitama vallavolikogu esimeest või vallavanemat suuliselt või kirjalikult talle teatavaks saanud korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 3 lõikes 1 sätestatud keelu rikkumisest või muust korruptsioonijuhtumist. Vastavalt KVS § 6 lõigetele 2 ja 3 tagatakse teavitamise fakti konfidentsiaalsus.

§ 3.   Huvide deklareerimise kohustus

  (1) Deklaratsiooni on kohustatud esitama:
  1) vallavolikogu liige;
  2) vallavalitsuse liige;
  3) vallavanem;
  4) vallavalitsuse hallatava asutuse juht;
  5) valla valitseva mõju all olevate sihtasutuste ja äriühingute nõukogu ja juhatuse liige.

  (2) Deklaratsioon esitatakse nelja kuu jooksul ametisse asumisest või deklaratsiooni kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks deklaratsioonide registrile. Kalendriaasta jooksul ei pea deklarant esitama rohkem kui ühe deklaratsiooni ka juhul, kui ta asub uuele ametikohale.

  (3) Deklaratsiooni esitamise kohustus lõpeb, kui deklarant on esitanud deklaratsiooni ametikohalt lahkumise aastale järgneval kalendriaastal.

§ 4.   Deklarantide andmete esitamine

  (1) Alusandmed deklarantide kohta esitab deklaratsioonide registrile registritöötaja või vallasekretär.

  (2) Andmed esitatakse ühe kuu jooksul deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse algusest arvates ning registrit teavitatakse viivitamata deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse kehtetuks tunnistamisest ja deklarandi ametikohalt lahkumisest.

§ 5.   Deklaratsiooni kontrollimine

  (1) Deklaratsiooni kontrollitakse vajadusel ning süüteokahtluse korral.

  (2) Deklaratsioone kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon (edaspidi komisjon).

  (3) Komisjoni liikmel on õigus:
  1) nõuda deklarandilt ja kolmandalt isikult selgitusi deklaratsiooni sisu, deklaratsiooni esitamise tähtaja eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise põhjuste kohta;
  2) esitada päringuid ja saada deklarandi kohta deklaratsiooni kontrollimiseks vajalikus ulatuses andmeid krediidiasutustelt ja riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

  (4) Deklaratsiooni kontrolliv komisjoni liige protokollib kontrolltoimingud ja teavitab deklaranti ja registri pidajat deklaratsiooni kontrollimisest ja läbi viidud toimingutest.

  (5) Kui deklaratsiooni kontrollimisel on tekkinud süüteokahtlus, teavitab kontrollija viivitamatult vallavolikogu esimeest. Süüteo kahtluse korral esitab vallavolikogu esimees deklaratsiooni kontrollimise materjalid prokuratuurile või kohtuvälisele menetlejale.

§ 6.   Vallavanema ülesanded

  Vallavanem koordineerib korruptsiooniennetust vallavalitsuses ning vallavalitsuse hallatavates asutustes ja tagab:
  1) ametiisikute korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse, sh teadlikkuse ametiisiku ja deklarandi staatusest ning sellega kaasnevatest kohustustest;
  2) tõhusa kontrolli tegevus- ja toimingupiirangutest ning muudest kohustustest kinnipidamise üle;
  3) et ametiisik ei oleks kohustatud tegema otsust või toimingut iseenda või temaga seotud isiku suhtes;
  4) arvestuse pidamise ametiasutuse ametnike tegelemise üle avaliku teenistuse seaduses nimetatud kõrvaltegevustega, samuti kontrolli avaliku teenistuse seaduses kehtestatud keeldude järgimise üle.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Sonda Vallavolikogu 16.04.2014 määrus nr 5 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Marja-Liisa Veiser
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json