Teksti suurus:

Vinni Vallavolikogu 29.11.2018 määruse nr 28 muutmine

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 14.06.2019, 1

Vinni Vallavolikogu 29.11.2018 määruse nr 28 muutmine

Vastu võetud 30.05.2019 nr 12

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1 ja § 70 lg 1 alusel.

§ 1.   Vinni Vallavolikogu 29.11.2018 määrust nr 28 „Vinni valla jäätmevaldajate registri põhimäärus“ muudetakse alljärgnevalt:

  1) Paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks.

  2) Paragrahv 14 muudetakse ja sõnastatakse:
§ 14. Andmete säilimise tagamine
(1) Registri turvaklass on K2T1S1.
(2) Registri andmete käideldavuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse füüsilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid.
(3) Registri andmete sisestamisi, muutmisi, kustutamisi ja päringute tegemist sh eraldi logifailide vaatamist, logitakse. Logisid säilitatakse 12 kuud.
(4) Registrisse kantud andmete ja registripidajale esitatud dokumentide arhiveerimisel lähtutakse arhiiviseadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest.
(5) Registri arhiivi kantud jäätmevaldajate, jäätmeveolepingute ja jäätmetekkekohtade ning jäätmeveo andmeid säilitatakse 5 aastat. Seejärel isikuandmed hävitatakse kustutamise teel.“

  3) Paragrahv 15 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse:
„(2) Register likvideeritakse avaliku teabe seaduses sätestatud korras.“

  4) Paragrahv 15 lisatakse lõige 4 järgmises sõnastuses:
„(4) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.“

  5) Paragrahv 17 lauses eemaldada kolmas sõna „kehtetuks“.

Meelis Maine
Esimees

/otsingu_soovitused.json