Teksti suurus:

Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2018 määruse nr 8 „Lääne-Harju valla põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 14.06.2019, 5

Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2018 määruse nr 8 „Lääne-Harju valla põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 06.06.2019 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 9 ja püsiasustusega väikesaarte seaduse § 5 lõike 7 alusel.

§ 1.   Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2018 määrust nr 8 „Lääne-Harju valla põhimäärus” täiendatakse 151. peatükiga järgmises sõnastuses:

  151. peatükk
PÜSIASUSTUSEGA VÄIKESAARE ÜLDKOGU JA SAAREVANEM
§ 701. Püsiasustusega väikesaare üldkogu
(1) Valla haldusterritooriumil asuvate püsiasustusega väikesaarte (edaspidi väikesaar) üldkogu (edaspidi üldkogu) on püsiasutusega väikesaarte püsielanike (edaspidi püsielanik) kogu, mille pädevuses on püsiasustusega väikesaarte seaduse § 5 lõikes 1 nimetatud ülesanded.
(2) Väike-Pakri ja Suur-Pakri saari ühendab ühine üldkogu, kuna ajalooliselt ja geograafiliselt on tegemist ühtse kogukonnaga ning saarte arengut tuleb vaadelda ühises koostöös.
(3) Üldkogule kutsutakse väikesaarte püsielanikud, aga samuti väikesaarte füüsiliselt isikust kinnistuomanikud. Üldkogul omavad hääleõigust kõik vähemalt 15-aastased püsielanikud. Kinnistuomanikud osalevad üldkogul sõnaõigusega, hääleõiguse andmise neile otsustab üldkogu. Kui kinnistul on rohkem, kui üks füüsiline omanik, esindab üldkogul kinnistut kinnisaja omanike kokkuleppel üks esindaja. Üldkogule võidakse kutsuda ka väikesaarel asuva juriidilisest isikust kinnisaja esindaja, kes osaleb üldkogul ilma hääleõiguseta.
(4) Üldkogu koosoleku kutsub kokku saarevanem. Üldkogu võidakse kokku kutsuda ka vähemalt 2/3 püsielanike (v.a § 703 lõikes 2 sätestatud juhul) või vallavalitsuse poolt. Esimese üldkogu koosoleku kutsub kokku volikogu.
(5) Üldkogu toimub vähemalt üks kord aastas. Üldjuhul toimub üldkogu kalendriaasta esimese viie kuu jooksul.
(6) Üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled hääleõiguslikud püsielanikud. Kui üldkogu on otsustusvõimetu, kutsutakse sama päevakorraga kokku uus üldkogu, mis loetakse otsustusvõimeliseks osalejate arvust olenemata. Sellele asjaolule tuleb kutses viidata.
(7) Hääletamine üldkogus on avalik. Isikuvalimised viiakse läbi salajasel hääletamisel.
(8) Üldkogu tööd juhib saarevanem või saarevanema äraolekul üldkogu poolt valitud isik.

  § 702. Üldkogu koosolek
(1) Üldkogu koosoleku päevakorra projekti koostab saarevanem. Juhul, kui üldkogu kokkukutsumist nõuab vähemalt 2/3 püsielanikke või vallavalitsus, siis nimetatakse kokkukutsumise nõudes arutlusele kuuluvad küsimused ja saarevanem on kohustatud üldkogu kokku kutsuma kahe kuu jooksul.
(2) Üldkogu korralise koosoleku kutse edastatakse väikesaare püsielanikele sobival või kokkulepitud viisil arvestusega, et kutse tehakse teatavaks vähemalt kaks kuud enne üldkogu toimumist. Kutses näidatakse üldkogu toimumise koht, aeg ja päevakord.
(3) Üldkogu liikmed ja vallavalitsus võivad teha vähemalt kaks nädalat enne üldkogu toimumist üldkogu päevakorra kohta ettepanekuid ja täiendusi.
(4) Üldkogu koosolekud protokollitakse ja protokollid säilitatakse alaliselt.
(5) Üldkogu koosolekul valitakse osalejate hulgast protokollija.
(6) Protokollis kajastatakse toimumise aeg ja koht, osavõtjad, päevakord, küsimuste arutelu käik, tehtud ettepanekud ja otsused. Protokollile lisatakse osavõtjate registreerimise leht.
(7) Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija seitsme päeva jooksul. Protokoll edastatakse vallavalitsusele ja teistele huvitatud isikutele. Protokoll avalikustatakse valla kodulehel.
(8) Hääleõigusega üldkogu liikmel on õigus:
1) delegeerida oma hääletusõigus lihtkirjaliku volikirjaga vabalt valitud üldkogu liikmele;
2) esindada väikesaarel asuvate kinnistute omanike palvel nende huve, kellele seaduses ettenähtud korras ei laiene püsielaniku staatus, kuid kes huvituvad väikesaare elu ja arengu edendamisest.

  § 703. Saarevanema valimise kord
(1) Üldkogu valib oma esimesel koosolekul saarevanema.
(2) Saarevanema valimise või tagasikutsumise koosolekust teatatakse püsielanikele vähemalt üks kuu ette. Üldkogu koosoleku kutsel peab olema näidatud kokkukutsuja. Koosoleku toimumisest teatatakse küla teadete ülespanemise kohas ja mujal väikesaare püsielanikele sobival või kokkulepitud viisil.
(3) Saarevanema ennetähtaegse tagasikutsumise koosolek kutsutakse kokku vähemalt 1/3 püsielanike algatusel.
(4) Saarevanem valitakse täisealiste püsielanike hulgast kohalolevate üldkogu liikmete poolthäälteenamusega. Saarevanem kutsutakse tagasi üldkogu koosolekul osalevate üldkogu liikmete poolthäälteenamusega. Juhul, kui esitatud saarevanema kandidaadid ei saa hääletamisel poolthäälteenamust, korraldatakse pärast kuni 20 minutilist vaheaega teine hääletamisvoor.
(5) Saarevanema valimised viib läbi komisjon, mis moodustatakse üldkogu poolt.
(6) Saarevanema valimine toimub salajasel hääletamisel.
(7) Saarevanema volitused kestavad kuni 5 aastat. Saarevanema täpse ametiaja pikkuse otsustab üldkogu. Saarevanema volitused algavad saarevanemaks valimisest. Saarevanema volitused lõpevad uue saarevanema valimisel.
(8) Saarevanem esindab püsielanikke riigi- ja kohaliku omavalitsuse ning muudes organisatsioonides. Saarevanema täpsemad õigused ja kohustused võib sätestada muudes õigusaktides.
(9) Saarevanem tegutseb ühiskondlikel alustel ja ei saa oma tegevuse eest tasu. Saarevanemale võib kompenseerida avalike ülesannete täitmisest tulenevad otsesed kulutused vallaga sõlmitud lepingu alusel.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json