Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Vinni valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.06.2019, 6

Vinni valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Vastu võetud 29.11.2018 nr 28
RT IV, 07.12.2018, 50
jõustumine 10.12.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.05.2019RT IV, 14.06.2019, 117.06.2019

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 711 alusel.

§ 1.   Andmekogu asutamine

  Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse andmekogu ametliku nimetusega Vinni valla jäätmevaldajate register (edaspidi register).

§ 2.   Registri omanik, asutaja ja tegevuse reguleerimine

  (1) Registri omanik on Vinni vald.

  (2) Registri asutaja on Vinni Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

  (3) Registri pidamist reguleerib käesoleva määrusega sätestatud registri pidamise põhimäärus, mille kinnitab, muudab ning tunnistab kehtetuks volikogu.

§ 3.   Registri asutamise eesmärk

  Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärgiks on:
  1) arvestuse pidamine jäätmevaldajate üle;
  2) arvestuse pidamine jäätmetekkekohtade (jäätmevaldaja elu- või tegevuskoht) üle;
  3) Vinni Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) varustamine eespool nimetatud informatsiooniga jäätmehoolduse kavandamise, korraldamise ja järelevalve tegemiseks ja jäätmeseadusega kohalikule omavalitsusele jäätmehoolduse korraldamiseks sätestatud ülesannete täitmiseks.

§ 4.   Registri pidamine

  (1) Register on digitaalselt peetav andmekogu.

  (2) Registri pidamiseks kasutatakse tarkvara KOVGIS EVALD.

  (3) Jäätmetekkekohtade üldandmed kantakse registrisse kinnistusraamatu andmete alusel ja jäätmevaldaja nimi, isikukood ja elukoht kantakse rahvastikuregistri andmete alusel.

§ 5.   Registri andmete kaitse ja säilimine
[Kehtetu - RT IV, 14.06.2019, 1 - jõust. 17.06.2019]

§ 6.   Andmete õiguslik tähendus

  Andmekogusse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

§ 7.   Vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Vinni valla ametiasutus Vinni Vallavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vastutav töötleja:
  1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab ja juhib registri pidamist;
  3) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
  4) annab volitatud töötlejale kohustuslikke juhiseid;
  5) täidab muid seadustest, õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Vastutava töötleja õigusi omavad ja kohustusi täitvad ametiisikud ning nende volitused ja ülesanded määratakse vallavanema käskkirjaga ja teenistujate ametijuhenditega.

§ 8.   Volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötleja on isik, kellele on vastutav töötleja andnud õiguse registris andmeid töödelda.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) sisestab, töötleb ja väljastab registri andmeid;
  2) peab arvestust andmete väljastamise kohta;
  3) teeb registris muudatused ja parandused;
  4) informeerib muudatuste sisseviimisest jäätmevedajat;
  5) esitab järelepärimisi jäätmevedajatele;
  6) rakendab meetmeid registri turvalisuse tagamiseks;
  7) tagab registrisse kantud andmete säilimise;
  8) teostab andmete üleandmist registri likvideerimisel.

  (3) Volitatud töötleja õigusi omavad ja kohustusi täitvad ametiisikud ning nende volitused ja ülesanded määratakse vallavanema käskkirjaga ja teenistujate ametijuhenditega.

§ 9.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse jäätmevaldaja kohta järgmised andmed:
  1) kliendi tüüp;
  2) nimi;
  3) isikukood või registrinumber;
  4) elukoht;
  5) telefon;
  6) e-mail;
  7) seos jäätmetekkekohaga (kas omanik või üürnik).

  (2) Registrisse kantakse jäätmetekkekoha kohta järgmised andmed:
  1) üldandmed;
  2) aadress;
  3) piirkond;
  4) katastritunnus;
  5) jäätmetekkekoha tüüp;
  6) elanikke;
  7) lisainfo;
  8) liitumise staatus;
  9) ajutine vabastus;
  10) vabastuse ajavahemik;
  11) otsuse kuupäev ja number;
  12) otsuse fail(id);
  13) muutmise kuupäev;
  14) unikaalne tunnus (EVALD-i ID);
  15) ühiskasutuse unikaalne viit (JV viit).

  (3) Registrisse kantakse jäätmevedaja poolt esitatud andmete alusel jäätmetekkekoha infona järgmised andmed:
  1) leping;
  2) vedu;
  3) lepingu sõlmija;
  4) sõlmija aadress;
  5) sõlmija telefon;
  6) viimane andmete muutmise kuupäev;
  7) ühiskasutuse unikaalne viit (JV_viit).

  (4) Registrisse kantakse konteinerite kohta järgmised andmed:
  1) konteinerid;
  2) teenindusperiood;
  3) konteineri tüüp;
  4) jäätmeliik;
  5) teenindussagedus päevades;
  6) omandistaatus;
  7) maht liitrites;
  8) arv.

  (5) Registrisse kantakse jäätmeveo asukohainfona järgmised andmed:
  1) maaüksuse nimi;
  2) tänav;
  3) majanumber;
  4) täpsustav aadress;
  5) postiindeks;
  6) asum.

  (6) Registri kaardiliidesel kuvatakse jäätmetekkekoha asukoht kaardil. Kaardile on märgitav kogumisvahendi täpne asukoht krundil.

§ 10.   Registrisse andmete esitamine

  (1) Jäätmevedajad esitavad kord nädalas vastavalt kokku lepitud automaatsele andmevahetusstandardile jäätmevaldajate kaupa andmed jäätmevaldaja poolt prügilasse üle antud jäätmekoguste kohta.

  (2) Andmete esitamise eest jäätmevedajale tasu ei maksta.

§ 11.   Registrisse kantud andmete muutmine

  (1) Registrisse kantud andmeid muudetakse:
  1) jäätmevaldaja poolt esitatud alusdokumentide alusel;
  2) jäätmevedaja poolt esitatud alusdokumentide alusel;
  3) vallavalitsusele laekunud alusdokumentide alusel.

  (2) Jäätmevaldaja andmete muudatused kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui kümne tööpäeva jooksul andmete registrisse kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, otsuste tegemisest või sündmuse toimumisest.

  (3) Registris teeb muudatusi ja parandab ebaõigeid kandeid registri volitatud töötleja, kes informeerib muudatuste sisseviimisest andmete esitajat.

§ 12.   Registrist andmete väljastamine

  (1) Registris sisalduvad andmed on ametialaseks kasutamiseks vallavalitsuse teenistujatele ning jäätmetekkekohtade osas jäätmevedajale.

  (2) Jäätmevaldajale või tema seaduslikule esindajale väljastatakse tema kohta käivaid andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega.

  (3) Registrist andmete saamiseks esitatakse registri volitatud töötlejale avaldus, kus märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve.

  (4) Andmete väljastamise eest tasu ei võeta.

§ 13.   Registri pidamise üle järelevalve teostamine

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registri volitatud töötleja on kohustatud likvideerima registri pidamisel ilmnenud puudused järelevalvet teostanud isikute määratud tähtajaks.

§ 14.   Andmete säilimise tagamine

  (1) Registri turvaklass on K2T1S1.

  (2) Registri andmete käideldavuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse füüsilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid.

  (3) Registri andmete sisestamisi, muutmisi, kustutamisi ja päringute tegemist sh eraldi logifailide vaatamist, logitakse. Logisid säilitatakse 12 kuud.

  (4) Registrisse kantud andmete ja registripidajale esitatud dokumentide arhiveerimisel lähtutakse arhiiviseadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest.

  (5) Registri arhiivi kantud jäätmevaldajate, jäätmeveolepingute ja jäätmetekkekohtade ning jäätmeveo andmeid säilitatakse 5 aastat. Seejärel isikuandmed hävitatakse kustutamise teel.
[RT IV, 14.06.2019, 1 - jõust. 17.06.2019]

§ 15.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab vallavolikogu;

  (2) Register likvideeritakse avaliku teabe seaduses sätestatud korras;
[RT IV, 14.06.2019, 1 - jõust. 17.06.2019]

  (3) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, riiklikku või kohaliku omavalitsuse arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ja üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (4) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.
[RT IV, 14.06.2019, 1 - jõust. 17.06.2019]

§ 16.   Andmekogude likvideerimine

  (1) Määrusega likvideeritakse Vinni valla, Laekvere valla ja Rägavere valla liitumise tulemusena moodustunud Vinni vallale kuuluvad järgmised andmekogud:
  1) Vinni valla jäätmevaldajate register;
  2) Laekvere jäätmevaldajate register;

  (2) Lõikes 1 nimetatud likvideeritavate andmekogude andmed antakse üle käesoleva määrusega asutatavasse Vinni valla jäätmevaldajate registrisse.

§ 17.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Vinni Vallavolikogu 24.03.2005 nr 8 „Vinni valla jäätmevaldajate registri asutamine“.
[RT IV, 14.06.2019, 1 - jõust. 17.06.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json