HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Kiili lasteaia vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Kiili Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.11.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.11.2021, 6

Kiili lasteaia vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 11.06.2019 nr 3
RT IV, 14.06.2019, 7
jõustumine 17.06.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.06.2020RT IV, 03.07.2020, 906.07.2020
26.10.2021RT IV, 03.11.2021, 506.11.2021

Määrus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus reguleerib Kiili Lasteaeda (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõttu ja sealt välja arvamist.

  (2) Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteasutuse direktor.

  (3) Lapsevanemal, eestkostjal või hooldajal (edaspidi vanem) on õigus saada lasteasutusest informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteasutuses, vanema poolt kaetava osamakse suuruse ja selle kehtestamise korra kohta, samuti muud teavet, mis puudutab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning töökorraldust.

  (4) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale lasteasutuse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, rühma korda ning informeerib vanemaid kuludest, mis hõlmavad vanema poolt kaetava osa määra.

  (5) Vanem toob lapse lasteasutusse ja viib koju talle sobival ajal, arvestades lasteasutuse päevakava. Kui lapse toob ja viib keegi teine, esitab vanem sellekohase avalduse lasteasutuse direktorile.

  (6) Lapsevanem teavitab lasteaeda lapse puudumisest.

  (7) Tühistatakse.
[RT IV, 03.11.2021, 5 - jõust. 06.11.2021]

  (8) Vanem on kohustatud osa võtma lastevanemate koosolekutest ja kinni pidama laste tervisekaitse nõuetest.

§ 2.   Laste lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Lasteasutusse võetakse vastu esmajärjekorras laps, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel enne lasteasutusse vastuvõtmise aasta 1. jaanuari Kiili vallas ning mis ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga.

  (2) Lapse lasteasutusse vastuvõtmise taotlemiseks täidab vanem elektroonilise taotluse Kiili valla või Kiili Lasteaia kodulehel. Kui puudub võimalus elektroonilise taotluse täitmiseks, informeerib vanem sellest Kiili lasteaeda.
[RT IV, 03.11.2021, 5 - jõust. 06.11.2021]

  (3) Lasteasutus registreerib vanemate avaldused saabumise järjekorras ja peab lasteasutuse koha taotlejate järjestust.

  (4) Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi vastu aastaringselt.

  (5) Kui lasteasutuses puuduvad vabad kohad, võib laps jääda lasteasutuses koha taotlejana järjekorda. Lasteasutuse koha taotlejate järjekord on koostatud vanemate kirjalike avalduste ajalise esitamise alusel.

  (6) Laste lasteasutusse vastu võtmisel arvestatakse avalduste laekumise järjekorda ja lapse kooliikka jõudmise aega. Ühte vanusegruppi kuuluvad samal aastal kooli minevad lapsed, kes on sündinud vahemikus 1. oktoober kuni järgmise aasta 30. september.
[RT IV, 03.11.2021, 5 - jõust. 06.11.2021]

  (7) Lasteaia direktoril on õigus Kiili Vallavalitsuse ettepanekul ja nõusolekul anda lasteaia koht eelisjärjekorras.

  (8) Lasteasutusse võetakse vastu lapsed kes 1. septembri seisuga on vähemalt 1,5 aasta vanused.
[RT IV, 03.07.2020, 9 - jõust. 06.07.2020]

  (9) Lasteasutuse direktor koostab avatavate rühmade nimekirjad saadud andmete põhjal, arvestades vastuvõtu taotluse esitamise aega.

  (10) Koha saamise võimalusest teavitatakse vanemat kirjalikult või e-posti teel lasteaia koha saamisele eelneva aasta 1. detsembrist.

  (11) Vanemal on kohustus vastava teate saamisel 14 päeva jooksul aktsepteerida kirjalikult või e-posti teel.

  (12) Kui vanem on aktsepteerinud kirjalikult või e-posti teel, siis arvestatakse laps lasteasutuse nimekirja.

  (13) Laps, kelle vanem ei ole kokku lepitud tähtajaks aktsepteerinud kohapakkumist, kustutatakse lasteaia järjekorrast.
[RT IV, 03.11.2021, 5 - jõust. 06.11.2021]

  (14) Direktor komplekteerib hiljemalt 1. juuniks rühmad lähtudes põhimõttest, mille kohaselt koosneb rühm samal aastal kooli minevatest lastest. Rühmade nimekirjad kinnitatakse lastaia direktori käskkirjaga hiljemalt 5. septembriks. Muudatused rühmade nimekirjades kinnitab direktor käskkirjaga 3 tööpäeva jooksul.
[RT IV, 03.11.2021, 5 - jõust. 06.11.2021]

§ 3.   Laste lasteasutusest väljaarvamine

  (1) Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

  (2) Lasteasutuse direktoril on õigus laps lasteasutusest välja arvata alljärgnevatel juhtudel:
  1) vanema kirjaliku avalduse alusel;
  2) Tühistatakse.
[RT IV, 03.11.2021, 5 - jõust. 06.11.2021]
  3) koolikohustuslikku ikka jõudmisel või kooli minekul.

  (3) Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma osalustasu kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

  (4) Lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamisest teatab lasteasutuse direktor vanemale kirjalikult kolme tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest.

  (5) Lapsevanemal on õigus esitada vallavalitsusele lapse lasteasutusest väljaarvamise kohta pretensioone kümne päeva jooksul väljaarvamise päevast alates. Vallavalitsus vaatab pretensiooni läbi ühe kuu jooksul selle saabumisest.

§ 4.   Määruse rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json