Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Lääne-Harju Vallavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.06.2019, 11

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Lääne-Harju Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 19.12.2017 nr 3
RT IV, 29.12.2017, 102
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.06.2019RT IV, 14.06.2019, 417.06.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 36, avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Lääne-Harju Vallavalitsuse palgajuhendiga määratakse kindlaks Lääne-Harju Vallavalitsuse kui ametiasutuse ametnike ja töötajate (edaspidi teenistujad) töö tasustamise korraldus, tingimused ja tasu maksmise põhimõtted, mis tagavad palkade sisemise õigluse ja võrdluse palgaturuga.

  (2) Tasu maksmise põhimõtted on avalikud ja kättesaadavad kõikidele vallavalitsuse teenistujatele.

§ 2.   Tasustamise üldpõhimõtted

  (1) Palgajuhendis sätestatud põhimõtteid järgides soovib Lääne-Harju vald maksta oma teenistujatele konkurentsivõimelist tasu, soodustada kvalifitseeritud töötajaskonna hoidmist, otsimist ja arendamist ning võimaldada teenistujatele konkurentsivõimelisi teenistustingimusi.

  (2) Palgakomponendid on:
  1) põhipalk;
  2) muutuvpalk (tulemuspalk, preemia, lisatasu).

  (3) Vallavalitsuse teenistuskohad on jagatud neljaks teenistusgrupiks. Igale teenistusgrupile vastab üks palgaaste, milles on määratud põhipalga alam- ja ülemmäär.

§ 3.   Põhipalk

  (1) Põhipalga kindlaksmääramise aluseks on teenistuskoha kuuluvus vastavasse teenistusgruppi.

  (2) Põhipalga määramisel arvestatakse teenistuja tööalast kompetentsust, töö tulemusi ja töö eripära iseloomustavaid näitajaid (nt töö intensiivsust, võrdlust palgaturuga, materiaalset vastutust, juhi asendamise kohustust jms).

  (3) Ametniku põhipalk lepitakse kokku ja määratakse ametniku ametisse nimetamisel Lääne-Harju vallavanema (edaspidi vallavanem) käskkirjaga lähtudes teenistuskohale vastavast palgavahemikust.

  (4) Töötaja põhipalk (töötasu) lepitakse kokku ja sätestatakse töötaja ja vallavanema vahel sõlmitavas töölepingus lähtudes teenistuskohale vastavast palgavahemikust.

  (5) Katseajal võib määrata teenistuja põhipalgaks tema teenistuskohale planeeritud palgatasemest kuni 10% madalama palgamäära.

  (6) Palgagrupis vastavale teenistuskohale ettenähtud palgavahemiku maksimumtasemest kõrgemat ja miinimumtasemest madalamat põhipalka maksta ei ole lubatud.

§ 4.   Teenistusgrupid ja palgaastmed

  Lääne-Harju Vallavalitsuses rakendatakse järgmisi teenistusgruppe ja palgaastmeid:

TeenistusgruppPalgaastePõhipalga alammäär eurotPõhipalga ülemmäär eurot
Juhtivametnik 1 15003500
Tippametnikud/spetsialistid ja keskastmejuhid 2 10002400
Keskastme ametnikud/spetsialistid 310002000
Töötajad 4Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär 1000

[RT IV, 14.06.2019, 4 - jõust. 17.06.2019]

§ 5.   Muutuvpalk

  Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20% tema aastasest põhipalgast.

§ 6.   Tulemuspalk

  (1) Tulemuspalk on üks muutuvpalga komponent, mida võib teenistujale maksta silmapaistvate tulemuste eest seatud eesmärkide saavutamisel.

  (2) Tulemuspalka võib maksta ühekordse tasuna kord aastas.

  (3) Tulemuspalga maksmisel ja suuruse määramisel arvestatakse teenistuja individuaalset panust eesmärkide saavutamisel (töö intensiivsus, töö kvaliteet, töö efektiivsus, operatiivne tegutsemine ootamatutes olukordades jms).

  (4) Kui tulemuspalga maksmise aluseks on ametiasutuse kollektiivsed tulemused, makstakse tulemuspalka kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

  (5) Tulemuspalga suuruse otsustab vallavanem ja vormistab selle käskkirjaga.

§ 7.   Preemia

  (1) Preemia on üks muutuvpalga komponent, mida võib teenistujale maksta kauaaegse laitmatu teenistuse või teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest.

  (2) Ametiasutuse silmapaistvalt heade tulemuste korral makstakse preemiat kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

  (3) Preemia maksmine teenistuskohustuste või kodanikukohuse silmapaistvalt hea täitmise eest, erakordse saavutuse või projekti lõpetamise eest peab olema põhjendatud.

  (4) Samade ülesannete täitmise eest lisatasu ja preemiat korraga ei maksta.

  (5) Preemia suuruse otsustab vallavanem ja vormistab selle käskkirjaga.

§ 8.   Lisatasud

  (1) Lisatasu on üks muutuvpalga komponent, mida makstakse teenistujale:
  1) ametijuhendiväliste ülesannete täitmise eest;
  2) äraoleva teenistuja asendamise eest;
  3) ületunnitöö, valveaja, öötöö või riigipühal töötamise eest.

  (2) Ametijuhendiväliste ülesannete täitmise eest võib lisatasu maksta vaid juhul, kui lisatasu maksmises on kokku lepitud. Lisatasu maksmise otsustab vallavanem ja vormistab selle käskkirjaga.

  (3) Lisatasu äraoleva teenistuja asendamise eest võib maksta vaid teenistujale, kelle ametijuhendijärgne kohustus ei ole asendada äraolevat teenistujat või asendamine tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise.

  (4) Ületunnitöö, valveaja, öötöö või riigipühal töötamise eest makstakse lisatasu avaliku teenistuse seadusega või töölepingu seadusega ettenähtud suuruses.

§ 9.   Palga maksmise aeg ja viis

  (1) Teenistujatele makstakse palka üks kord kuus töötatud kuule järgneva kuu 10. päeval.

  (2) Palk kantakse vallavalitsuse kulul teenistuja poolt vastavas avalduses näidatud pangakontole, kui ei ole kokkulepitud teisiti.

  (3) Raamatupidaja väljastab teenistuja soovil teenistujale teatise arvestatud palga või töötasu, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse kohta.

  (4) Teenistujal on õigus saada vallavanemalt selgitusi palga määramise kohta.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (4) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (5) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

/otsingu_soovitused.json