Teksti suurus:

Raasiku Vallavolikogu 12. aprilli 2016. a määruse nr 7 „Raasiku valla eelarvest makstavate toetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 14.06.2019, 13

Raasiku Vallavolikogu 12. aprilli 2016. a määruse nr 7 „Raasiku valla eelarvest makstavate toetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 11.06.2019 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Raasiku Vallavolikogu 12. aprilli 2016. a määruses nr 7 "Raasiku valla eelarvest makstavate toetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord" tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „(1) Ühekordset toetust võib taotleda lapse üldhariduskooli või meditsiinilise erivajaduse tõttu vastava kooli 1. klassi minemise puhul tingimusel, et laps ja tema vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Raasiku valla elanikud vähemalt taotlemise hetkel.“
  2) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: „(4) Toetuse andmisest võib keelduda kui taotlejal on võlgnevusi vallavalitsuse ees“.
  3) paragrahvi 8 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse: „§ 8. Õpilase sõiduhüvitis“
  4) paragrahvi 8 tekstis asendatakse sõna „toetus“ sõnaga „hüvitis“ vastavas käändes
  5) paragrahvi 8 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „1) õpilase vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel valla elanikud eelmise aasta 31. detsembri seisuga;“
  6) paragrahvi 9 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: „(3) Toetuse andmisest võib keelduda kui taotlejal on võlgnevusi vallavalitsuse ees.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiina Rühka
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json