Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Raasiku valla eelarvest makstavate toetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 14.06.2019, 14

Raasiku valla eelarvest makstavate toetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 12.04.2016 nr 7
RT IV, 19.04.2016, 4
jõustumine 22.04.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.04.2016. a.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.11.2016RT IV, 18.11.2016, 101.01.2017
13.02.2018RT IV, 23.02.2018, 226.02.2018
11.06.2019RT IV, 14.06.2019, 1317.06.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev kord reguleerib Raasiku valla eelarvest makstavate toetuste liigid ning nende saamise tingimused ja korra.

§ 2.   Toetuse taotlemise õigus

  Toetust on õigus taotleda isikutel, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel registreeritud Raasiku vallas.

§ 3.   Toetuste liigid

 
  1) sünnitoetus;
  2) esimesse klassi mineva lapse toetus;
  3) matusetoetus;
  4) perekonnas ajutiselt hooldamisel oleva lapse toetus;
  5) õpilase sõidutoetus;
  6) tähtpäevatoetus;
  7) sügava või raske puudega lapse või täiskasvanu hooldaja toetus.

§ 4.   Sünnitoetus

  (1) Toetust võib taotleda lapse sünni puhul sünni kande alusel tingimusel, et võrdset hooldusõigust omavad vanemad või lapse ainuhooldusõigust omav vanem või lapse eestkostja on rahvastikuregistri andmetel valla elanik(ud) vähemalt kolm kuud enne lapse sündi.

  (2) Toetust makstakse vallavalitsuse kehtestatud täismääras, kui mõlema vanema elukoht rahvastikuregistris on lõikes 1 sätestatud kuupäeval Raasiku vald, ning pooles määras, kui ainult ühe vanema elukoht on rahvastikuregistris Raasiku vald. Üksikvanemale makstakse toetust täismääras.

  (3) Kui lapse sünd registreeritakse ja sünnitõend väljastatakse Raasiku vallavalitsuses, esitab lapsevanem taotluse sünnitoetuse saamiseks. Sünnitoetus kantakse lapsevanema arvelduskontole või makstakse välja vallavalitsuse kassast sularahas. Kui lapse sünd ei ole registreeritud vallavalitsuses, siis esitab lapsevanem sünnitoetuse saamiseks taotluse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, millele lisatakse sünnitõendi koopia. Taotlus esitatakse 3 kuu jooksul sünnitõendi väljastamisest.

§ 5.   Esimesse klassi mineva lapse toetus

  (1) Ühekordset toetust võib taotleda lapse üldhariduskooli või meditsiinilise erivajaduse tõttu vastava kooli 1. klassi minemise puhul tingimusel, et laps ja tema vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Raasiku valla elanikud vähemalt taotlemise hetkel.
[RT IV, 14.06.2019, 13 - jõust. 17.06.2019]

  (2) Toetust makstakse vallavalitsuse kehtestatud täismääras, kui mõlema vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on lõikes 1 sätestatud kuupäeval Raasiku vald, ning pooles määras, kui ainult ühe vanema elukoht on rahvastikuregistris Raasiku vald. Üksikvanemale makstakse toetus täismääras.

  (3) Toetuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada vormikohane avaldus ja koolitõend (koolitõend vajalik väljaspool Raasiku valda õppijatel) hiljemalt 30. septembriks ja toetus makstakse välja taotleja pangaarvele või sularahas valla kassast hiljemalt 31. oktoobriks.

  (4) Toetuse andmisest võib keelduda kui taotlejal on võlgnevusi vallavalitsuse ees.
[RT IV, 14.06.2019, 13 - jõust. 17.06.2019]

§ 6.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetust makstakse, kui surnud isiku elukoha aadress on rahvastikuregistri andmetel Raasiku vallas.

  (2) Surma registreerimisel ja surmatõendi väljastamisel Raasiku vallavalitsuses ei esitata toetuse saamiseks taotlust. Kui surm ei ole registreeritud Raasiku vallavalitsuses, siis esitab surnu abikaasa, sugulane või hõimlane matusetoetuse saamiseks taotluse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, millele lisatakse surmatõendi koopia. Taotlus esitatakse 3 kuu jooksul surmatõendi väljastamisest.

  (3) Matusetoetus makstakse välja sularahas vallavalitsuse kassast või kantakse taotleja poolt esitatud arveldusarvele.

  (4) Omasteta või tundmatu surnu matmise või tuhastamise korraldab vallavalitsus. Sellega seotud kulud kaetakse riigieelarvest vallale matusetoetuseks eraldatud vahenditest.
[RT IV, 23.02.2018, 2 - jõust. 26.02.2018]

§ 7.   Perekonnas ajutiselt hooldamisel oleva lapse toetus

  (1) Perekonnas ajutiselt hooldamisel oleva lapse toetus määratakse vallavalitsuse korralduse alusel vanemliku hoolitsuseta kuni 18 aastase lapse perekonnas hooldajale tingimusel, et laps on Raasiku valla elanik. Toetust makstakse kuni lapse tagasipöördumiseni bioloogilisse perekonda või kohtumääruse jõustumiseni ja lapse riiklikule ülalpidamisele määramiseni.

  (2) Kui laps õpib põhikoolis või gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses, makstakse toetust kuni lapse 19-aastaseks saamiseni. 19-aastaseks saamisel jätkatakse toetuse maksmist jooksva õppeaasta lõpuni.

§ 8.   Õpilase sõiduhüvitis
[RT IV, 14.06.2019, 13 - jõust. 17.06.2019]

  (1) Ühistranspordi kulud hüvitatakse päevases õppevormis põhi- ja üldkeskharidust omandavatele õpilastele, v.a väljaspool Raasiku valda eestikeelset põhiharidust omandavatele õpilastele.

  (2) Hüvitist on õigus taotleda õpilase lapsevanemal, eestkostjal, hooldajal või õpilasel alates 16. eluaastast, kelle sõitu riik ei doteeri ja kui on täidetud järgmised tingimused:
[RT IV, 14.06.2019, 13 - jõust. 17.06.2019]
  1) õpilase vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel valla elanikud eelmise aasta 31. detsembri seisuga;
[RT IV, 14.06.2019, 13 - jõust. 17.06.2019]
  2) õpilane, kelle sõiduhüvitist taotletakse on rahvastikuregistri andmetel Raasiku valla elanik.
[RT IV, 14.06.2019, 13 - jõust. 17.06.2019]

  (3) Hüvitise taotlemisel tuleb isikul esitada vallavalitsusele vormikohane avaldus.
[RT IV, 14.06.2019, 13 - jõust. 17.06.2019]

  (4) Avalduses sisalduvate andmete muutumise korral on taotleja kohustatud viivitamatult sellest vallavalitsusele teatama.

  (5) Iga õpilase kohta täidetakse eraldi taotlus.

  (6) Taotleja õigust hüvitisele, arvestust hüvitise suuruse üle ja selle väljamaksmist korraldab vallavalitsus.
[RT IV, 14.06.2019, 13 - jõust. 17.06.2019]

  (7) Sõit valla õpilasliinidel on õpilaspileti ettenäitamisel tasuta.

  (8) Muukeelsetes koolides õppivatele põhikooli õpilastele hüvitatakse sõit alalisele elukohale lähimasse õppeasutusse ja tagasi 100% ulatuses.

  (9) Erivajadustega laste koolides õppivatele põhikooli õpilastele hüvitatakse sõit 100% ulatuses.

  (10) Valla koolides õppivatele õpilastele, kelle elukoht pole kooliga saamas asulas, kelle elukohast kooli on üle 3 km ja kelle pole võimalik kasutada õpilasliini, hüvitatakse koolisõidukulud ühistranspordile (va takso) 100 % ulatuses.

  (11) Sõidukulude hüvitamise määra kehtestab vallavalitsus vastavalt kinnitatud eelarvele.

  (12) Hüvitise väljamaksmise aluseks on hiljemalt järgneva kuu 10. kuupäevaks vallavalitsusele esitatud nõuetekohaselt täidetud taotluse blankett.
[RT IV, 14.06.2019, 13 - jõust. 17.06.2019]

  (13) Taotlusele lisatakse kuludokumendid. Taotleja on kohustatud mitme korra sõidupiletil maha kriipsutama need korrad, mida ei ole kasutatud koolipäevadel ja mida on kasutanud teised isikud.

  (14) Hüvitamisele kuuluvad ainult kahe viimase kuu kuludokumendid.

  (15) Kuludokumendiks ei loeta pärast 31. detsembrit 2016. a soetatud AS Eesti Liinirongid rongipileteid v.a lõigetes 8 – 10 sätestatud juhtudel.
[RT IV, 18.11.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

§ 9.   Tähtpäevatoetus

  (1) Jõulutoetust makstakse avalduse alusel rahvastikuregistri andmetel Raasiku vallas elavatele:
  1) kolme- ja enamalapselistele peredele;
  2) puudega laste peredele. Kui kolme- ja enamalapselises peres kasvab vähemalt üks laps, kellele on määratud puue, makstakse toetust kahekordses määras;
  3) eestkoste- ja hooldusperedele;

  (2) Jõulutoetuse suurus on 70 eurot pere kohta.

  (3) Avaldusi jõulutoetuse saamiseks esitatakse ajavahemikul 01. novembrist kuni 15. detsembrini. Toetuse andmisest võib keelduda kui taotlejal on võlgnevusi vallavalitsuse ees.
[RT IV, 14.06.2019, 13 - jõust. 17.06.2019]

  (4) Eakate sünnipäevatoetus:
  1) toetus määratakse rahvastikuregistri andmete alusel isikule, tema sünnipäeval 75, 80, 85, 90 ja 95 aastaseks saamisel. Alates 100-aastaseks saamisest makstakse toetust kahekordses suuruses igal aastal.

  (5) Eakate sünnipäevatoetuse suurus on 50 eurot.

  (6) Toetuse saamiseks avaldust ei esitata, toetus määratakse rahvastikuregistri andmete alusel.

§ 10.   Hooldajatoetuse määramine sügava või raske puudega lapse või täiskasvanu hooldajale

  (1) Hooldajatoetust on õigus saada hooldajal, kes:
  1) osutab 18-aastase ja vanema sügava puudega isikule kõrvalabi, juhendamist või järelvalvet ööpäevaringselt;
  2) osutab 18-aastase ja vanema raske puudega isikule kõrvalabi, juhendamist või järelvalvet, igal ööpäeval;
  3) hooldab 3-16 aastast keskmise, raske või sügava puudega last;
  4) hooldab 16-18 aastast raske või sügava puudega last.

  (2) Hooldajatoetus määratakse isikule, kes on vallavalitsuse otsusega määratud hooldajaks, kuna hooldatav vajab hooldajat ööpäevaringselt või igal ööpäeval.

  (3) Hooldajatoetuse määramise või mittemääramise otsustab vallavalitsus.

  (4) Vallavalitsuse korraldus hooldajatoetuse määramise või määramata jätmise kohta tehakse taotlejale teatavaks kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise kuupäevast alates.

  (5) Mittetöötava tööealise hooldajatoetust saava isiku eest maksab sotsiaalmaksu Raasiku vald.

§ 11.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. aprillist 2016. a.

/otsingu_soovitused.json