HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Huvihariduse toetamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.06.2023, 6

Huvihariduse toetamise kord

Vastu võetud 08.06.2023 nr 50

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Lääneranna valla eelarvest huvihariduse toetamise kord üldhariduskoolis õppivatele rahvastikuregistri andmetel Lääneranna vallas (edaspidi vald) elavatele 7-19 aastastele noortele (edaspidi õppur).

§ 2.   Toetusega hüvitatavad kulud

  Huvihariduse toetusega hüvitatakse:
  1) Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud Lääneranna vallale mittekuuluvate munitsipaalhuvikoolide või erahuvikoolide (edaspidi koos huvikool) õppekoha tegevuskulu;
  2) huvihariduses osalemiseks vajalik transpordikulu.

§ 3.   Huvihariduse toetamise tingimused

  (1) Vald osaleb õppuri huvikooli õppekoha tegevuskulude tasumises eelarveliste vahendite olemasolul kui:
  1) õppuri ja tema vähemalt ühe vanema või eestkostja (edaspidi koos seaduslik esindaja) rahvastikuregistri järgne elukoht on Lääneranna vald;
  2) huvikooli õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis;
  3) õppur on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis igal arveldamise kuul;
  4) huvikooli pidada suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust ja huvikoolil täidab seadusest tulenevaid kohustusi;
  5) väljaspool valda asuva huvikooli õppekoha tegevuskulu tasumisel ja transpordikulu hüvitamisel osaleb vald käesoleva lõike punktis 1-4 toodud tingimustel juhul, kui vallas ei tegutse sama õppesuuna, sama tasemega huvikooli või olemasolevad transpordivõimalused huvikooli seda ei võimalda.

  (2) Huvikooli õppekoha tegevuskulu tasumise kohta väljastatakse garantiikiri huvikoolile.

  (3) Transporti huvitegevuse asukohta toetatakse juhul, kui õppuril puudub võimalus liigelda kodu ja huvitegevuse asukoha vahel ühistranspordiga ning huvikool vastab käesoleva määruse § 3 lõike 1 punktides 1- 4 toodud tingimustele.

§ 4.   Huvihariduse toetuse määrad

  (1) Lääneranna vald hüvitab:
  1) munitsipaalhuvikooli õppekoha arvestuslikust maksumusest õppuri kohta 2/3, kuid mitte rohkem kui 100 eurot õppuri kohta kuus;
  2) teise omavalitsuse territooriumil registreeritud erahuvikooli õppekoha arvestuslikust maksumusest 2/3, kuid mitte rohkem kui 80 eurot õppuri kohta kuus;
  3) Lääneranna valla territooriumil registreeritud erahuvikooli õppekoha arvestuslikust maksumusest 2/3, kui mitte rohkem kui 100 eurot õppuri kohta kuus;
  4) huvitegevuse transpordikulu huvitegevuse asukohta saamiseks määraga 0,1 eurot/kilomeeter, kuid mitte rohkem kui 30 eurot kuus.

  (2) Huvihariduse toetust ja transpordikulu makstakse õppeaastas kuni 9 kuud.

  (3) Õppekoha maksumus käesoleva määruse mõistes on tegevuskulu maksumuse ja lapsevanema poolt makstava tasu summa. Õppekoha maksumus sisaldab kõiki kulusid, mis kaasnevad huvikooli õppe läbiviimisega, sealhulgas personalikulud, hoonete haldamise kulud ja muud kaasnevad jooksvad kulud, välja arvatud investeeringukulud, mis on seotud huvitegevuse läbiviimisega.

§ 5.   Kulude hüvitamise ulatus

  (1) Vald hüvitab huvitegevuse kuludest õppuri seadusliku esindaja poolt valitud ühe huvikooli õppekoha arvestusliku maksumuse vastavalt käesoleva määruse §-s 4 kehtestatud määradele.

  (2) Huvikooli pidaja esitab Lääneranna Vallavalitsusele kirjalikult huvikooli kohta kehtestatud õppekoha arvestuslik maksumuse, näidates ära lapsevanema poolt makstava tasu.

§ 6.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab õppuri seaduslik esindaja Lääneranna Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) allkirjastatud taotluse. Taotluse vormi kehtestab Lääneranna Vallavalitsus.

  (2) Taotluses märgitakse õppuri ja tema seadusliku esindaja andmed (nimi, kontaktandmed), huvitegevuse nimetus, taotletava toetuse suurus ja kulu liik. Toetuse saaja rekvisiidid.

  (3) Huvihariduses osalemiseks vajalik transpordikulu maksmiseks aluseks on õppuri seadusliku esindaja avaldus, millele lisatakse sõidupäevik. Sõidupäeviku vormi kehtestab Lääneranna Vallavalitsus.

§ 7.   Toetuse määramine

  (1) Otsuse toetuse määramise, osalise määramise või mittemääramise kohta teeb vallavalitsus nõuetekohase taotluse saamisest 30 päeva jooksul.

  (2) Õppurile huvikooli tegevuskulu toetuse määramisel, esitab vallavalitsus vastavasisulise garantiikirja huvikoolile. Toetus kantakse huvikoolile nende poolt esitatud arvete alusel.

§ 8.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida õppuri osalemist huvikoolis.

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse saajalt teavet ja muude dokumentide esitamist toetuse kasutamise kohta.

  (3) Toetuse saaja kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul, edastama vallavalitsusele info huvikoolis osalemise katkestamise või muu toetuse saamise aluste äralangemise kohta.

  (4) Käesoleva määruse sätete rikkumise korral, valeandmete esitamisel või toetuse määramise aluste äralangemisest teatamata jätmisel on vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetuse tagastamist ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.

§ 9.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Lääneranna Vallavolikogu 21.06.2018 määrus nr 25 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord ”.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. septembril 2023.

Armand Reinmaa
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json