Teksti suurus:

Harku Vallavalitsuse 20. detsembri 2022 määruse nr 12 „Harku valla elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.06.2024
Avaldamismärge:RT IV, 14.06.2024, 5

Harku Vallavalitsuse 20. detsembri 2022 määruse nr 12 „Harku valla elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 11.06.2024 nr 7

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Harku Vallavalitsuse 20. detsembri 2022 määruse nr 12 „Harku valla elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja
kord“ muutmine

  Harku Vallavalitsuse 20. detsembri 2022 määruse nr 12 „Harku valla elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 15 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „§ 12“ tekstiosaga „§ 11“;
  2) paragrahvi 17 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11järgmises sõnastuses:
„11) kui õpilasel puuduvad Eesti elukoha andmed, välja arvatud juhul, kui koolile on teada, et õpilane viibib Eestis, ning õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem on koolile esitanud kinnituse selles koolis õpingute jätkamiseks“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Katrin Krause
vallavanem

Liina Sepp
jurist-andmekaitsespetsialist vallasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json