ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Majutustoetuse andmise kord

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.06.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.06.2024, 9

Majutustoetuse andmise kord

Vastu võetud 30.05.2024 nr 66

Määrus antakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse direktori, õppealajuhataja, õpetaja ja tugispetsialisti majutustoetuse (edaspidi toetus) taotlemise, taotluste menetlemise, toetuse maksmise ja tagasinõudmise kord.

§ 2.   Toetuse eesmärk

  Toetuse eesmärk on tagada kvalifitseeritud direktorite, õppealajuhatajate, õpetajate ja tugispetsialistide olemasolu Sillamäe linna haridusasutustes, võimaldades neile hüvitada eluruumi kasutamise kulusid.

§ 3.   Taotlejale esitatavad nõuded

  Toetust võivad taotleda Sillamäe Vanalinna Kooli, Sillamäe Lasteaia Päikseke ja Sillamäe Lasteaia Rukkilill direktorid, õppealajuhatajad, õpetajad ja tugispetsialistid (edaspidi taotleja), kes:
  1) on tööle võetud avaliku konkursi tulemusel alates 1. augustist 2023. a või hiljem;
  2) töötab tähtajatu töölepingu alusel vähemalt 0,5 ametikohaga;
  3) vastab ametikohale esitatavatele kvalifikatsiooninõuetele;
  4) üürivad eluruumi Sillamäe linnas;
  5) kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linnas.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotleja esitab iga kalendriaasta kohta taotluse toetuse saamiseks Sillamäe Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus).

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) taotleja andmed, sh elukoht ja arvelduskonto number;
  2) haridusasutus, kus taotleja töötab;
  3) täidetav ametikoht, tööle asumise aeg ja koormus.

  (3) Taotlusele lisatakse kehtiv üürileping.

§ 5.   Taotluse menetlemine

  (1) Linnavalitsus kontrollib taotleja vastavust toetuse saamiseks kehtestatud nõuetele ning esitatud andmete õigsust, võrreldes neid Eesti hariduse infosüsteemis ja rahvastikuregistris olevate andmetega ja esitades need kontrollimiseks haridusasutusele.

  (2) Linnavalitsus otsustab toetuse andmise või sellest keeldumise ühe kuu jooksul taotluse esitamisest. Toetus otsustatakse igal aastal perioodiks taotluse esitamisest kuni jooksva kalendriaasta lõpuni.

  (3) Linnavalitsus keeldub toetuse andmisest, kui taotleja ei vasta toetuse saamiseks kehtestatud nõuetele.

  (4) Linnavalitsus teavitab taotlejat toetuse andmise või sellest keeldumise otsusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

§ 6.   Toetuse maksmine

  (1) Toetus makstakse välja taotlejale igakuiste maksetena alates toetuse andmise otsusele järgnevast kuust.

  (2) Toetuse suurus on 150 eurot kuus.

  (3) Toetuse maksmine lõpetatakse, kui taotlejaga sõlmitud tööleping lõppeb või toetuse taotlemise aluseks olevad asjaolud muutuvad selliselt, et taotleja ei vasta toetuse saamiseks kehtestatud nõuetele.

§ 7.   Toetuse maksmise peatumine

  (1) Emapuhkuse ning vanemapuhkuse ajal toetust ei maksta. Toetuse väljamaksmist jätkatakse pärast emapuhkuse ning vanemapuhkuse lõppemist.

  (2) Ajateenistuskohustuse täitmisele kutsutud kaitseväekohuslasele toetust ei maksta. Toetuse väljamaksmist jätkatakse pärast ajateenistuskohustuse täitmise lõppemist.

§ 8.   Toetuse tagasinõudmine

  (1) Toetust saanud taotleja on kohustatud tagastama talle väljamakstud toetuse, kui talle on toetus välja makstud perioodi eest, mil taotleja ei vastanud toetuse saamiseks kehtestatud nõuetele.

  (2) Toetust saanud taotleja teavitab linnavalitsust kirjalikult, kui toetuse taotlemise aluseks olevad asjaolud muutuvad selliselt, et taotleja ei vasta toetuse saamiseks kehtestatud nõuetele või esinevad asjaolud toetuse maksmise peatumiseks.

Valeri Abramovitš
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json