Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord

Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord - sisukord
Väljaandja:Vaivara Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 14.07.2017, 4

Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord

Vastu võetud 04.07.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg 1, § 14 lg 1, § 15, § 451, § 452 lg 2, § 156 lg 31; lg-d 32-33 ja Vaivara Vallavolikogu 15.06.2016 määruse nr 41 „Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord“ § 11 lg 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib riigi eelarve toetusfondist raske või sügava puudega lastele toetavate sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamist.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Rahalisi vahendeid eraldatakse raske või sügava puudega lapsele, kelle elukoha aadress on Eesti rahvastikuregistri andmetel Vaivara vald.

  (2) Rahalisi vahendeid eraldatakse kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui raske või sügava puudega laps saab 18-aastaseks ning kelle hooldusvajadus on tuvastatud Sotsiaalkindlustusameti puude raskusastme määramise otsusega.

  (3) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta valla eelarvesse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

§ 3.   Rahaliste vahendite kasutamine

  (1) Riigieelarve toetusfondist eraldatavaid vahendeid võib Vaivara Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kasutada raske või sügava puudega lapse ja/või tema perega seotud toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks ning toimetulekut soodustavate kulude katteks, mis aitavad vähendada lapse perekonna hoolduskoormust või lapse puudest tulenevaid lisavajadusi.

  (2) Raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenust rahastatakse riigieelarve toetusfondist Vaivara vallale raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuseks.

  (3) Toetavad sotsiaalteenused on:
  1) isikliku abistaja teenus;
  2) tugiisikuteenus;
  3) sotsiaaltransporditeenus;
  4) nõustamis-ja koolitusteenus lapsevanemale, isiklikule abistajale, tugiisikule;
  5) lapse arengut toetavad teenused ja teraapiad;
  6) eluruumi kohandamise teenus;
  7) rehabilitatsiooniplaanist tulenevad teenused;
  8) eneseabigrupi teenus;
  9) muud teenused või toetused, mis aitavad vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

§ 4.   Rahaliste vahendite taotlemine ja määramine

  (1) Lapse seaduslik esindaja esitab lapsehoiuteenuse või toetava sotsiaalteenuse saamiseks vallavalitsusele taotluse (lisa 1). Taotluse juurde lisatakse alljärgnevad dokumendid:
  1) taotleja ja puudega lapse isikut tõendavad dokumendid;
  2) puudega lapse kehtiv rehabilitatsiooniplaan või muu lapse abivajaduse hindamist kajastav dokument;
  3) sotsiaalkindlustusameti otsus lapsele puude raskusastme määramise kohta;
  4) eestkoste puhul kohtumäärus;
  5) puudega lapse perekonnas hooldamise puhul perekonnas hooldamise leping;
  6) kuludokument.

  (2) Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistil või teda asendaval ametnikul on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente.

  (3) Abivajadus selgitatakse välja sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris (edaspidi STAR) koostatud juhtumiplaani alusel.

  (4) Vallavalitsus teeb otsuse sotsiaalteenuse määramise või määramisest keeldumise kohta 10 tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide esitamisest arvates. Korralduses määratakse teenuse maht ja/või toetuse suurus. Määramisest keeldumise põhjendatud otsus saadetakse taotlejale viie tööpäeva jooksul peale otsuse tegemist.

  (5) Teenuse osutamiseks sõlmib vallavalitsus õigustatud isiku ja teenuseosutajaga halduslepingu.

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Vaivara Vallavalitsuse 28.06.2016 määrus nr 8 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Veikko Luhalaid
vallavanem

Veronika Stepanova
vallasekretär

Lisa 1 Raske ja sügava puudega lapsele lapsehoiuteenuse ja toetava sotsiaalteenuse taotlus

/otsingu_soovitused.json