SotsiaalhoolekanneToetused

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Rongisõidul soodustuse saamise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 14.07.2017, 18

Rongisõidul soodustuse saamise kord

Vastu võetud 29.06.2017 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 5 ja 37, ühistranspordiseaduse § 31 lõike 2 punkti 4, § 35 lõike 1, § 36 lõigete 1, 2, 3, 4 ja 5 ning Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 8 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Saue valla, Saue linna, Kernu valla ja Nissi valla elanikele rongisõidul soodustuse saamise tingimused ja kord.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) Elron on AS Eesti Liinirongid;
 2) ühissõiduki kaart on elektrooniline kontaktivaba isikustatud või isikustamata andmekandja sõiduõiguse tõendamiseks Harju Maakonna avalikel liinidel;
 3) Elroni sõidukaart on Elroni puutevaba kiipkaart, millele saab laadida arvelduskrediiti ja/või soetada piletitooteid, või Elroni koostööpartneri puutevaba kiipkaart, mis annab kiipaardi valdajale õiguse sõita Elroni rongides piletikaardil aktiveeritud reisil või piiramatu arv kordi kaardil aktiveeritud perioodi vältel;
 4) soodustatud isik on isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on olnud vähemalt üks kalendrikuu Saue vald, Saue linn, Kernu vald või Nissi vald;
 5) sõidutsoon on valdkonna ministri poolt käskkirja alusel kindlaks määratud peatus(ed) või peatuste vahemikud, mis on aluseks piletihindade kehtestamisele.

§ 3.  Sõidusoodustuse õigus ja sõidusoodustuse õigust tõendavad dokumendid

 (1) Elroni poolt teenindatavatel rongiliinidel on soodustatud isikul sõidusoodustus juhul, kui see on sätestatud Saue valla ja Elroni vahelises kehtivas lepingus soodustatud isiku rahvastikuregistri järgse omavalitsuse osas. Informatsioon lepingu ja soodustuse kehtivuse perioodi kohta avaldatakse Saue valla veebilehel.

 (2) Elroni poolt teenindatavatel rongiliinidel on soodustatud isikul sõidusoodustus valideeritud isikustatud ühissõiduki kaardi alusel koos isikut tõendava dokumendiga juhul, kui pilet on ostetud Elroni sõidukaardi abil või elektroonilise keskkonna vahendusel.

 (3) Soodustatud isikud saavad Elroni poolt teenindatavatel rongiliinidel sõidusoodustust järgnevalt:
 1) 2. tsooni piires on sõit soodustatud isikule tasuta;
 2) 2. tsoonist väljapoole sõites või muude tsoonide (1.–5.) vahel sõites maksab soodustatud isikule sõit ühe tsooni hinna võrra vähem.

 (4) Soodustatud isiku rahvastikuregistrijärgset elukohta kontrollitakse vähemalt üks kord kuus. Kui soodustatud isik registreerib end rahvastikuregistris aadressile, mis ei asu Saue vallas, Saue linnas, Kernu vallas või Nissi vallas, siis muutub sõidusoodustus kehtetuks.

§ 4.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 26. juuni 2015. aasta määrus nr 11 „Rongisõidul soodustuse saamise kord“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Riga
vallavolikogu esimees