Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Paide linna eelarve taotluste koostamise ja esitamise kord

Väljaandja:Paide Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.07.2022, 4

Paide linna eelarve taotluste koostamise ja esitamise kord

Vastu võetud 08.07.2019 nr 9
RT IV, 16.07.2019, 11
jõustumine 19.07.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.07.2022RT IV, 14.07.2022, 117.07.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4, Paide Linnavolikogu 21. detsembri 2017 määruse nr 34 „Paide linna finantsjuhtimise kord“ § 5 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Paide linna eelarve eelnõu koostab esitatud taotluste põhjal Paide Linnavalitsuse finantsosakond (edaspidi finantsosakond).

  (2) Eelarve koostatakse tekkepõhiselt, st tehingud kajastatakse eelarves vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse.

  (3) Eelarve koostatakse euro täpsusega.

  (4) Eelarve taotluste koostamise aluseks on Paide linna arengukava ja eelarvestrateegia ning muud kehtivad õigusaktid ning Paide Linnavalitsuse (edaspidi ametiasutus) tulude-kulude prognoos.

  (5) Eelarve taotluses kajastatakse kõik ametiasutuse ja hallatava asutuse poolt kogutavad tulud tululiikide kaupa ning vastavaks eelarveaastaks püstitatud eesmärkide täitmiseks kavandatavad kulud tegevusalade ja kululiikide kaupa.

  (6) Eelseisva eelarveaasta taotluse summad arvestatakse jooksva aasta 30. juuni seisuga kinnitatud eelarve tasemel, millest 2023. aasta taotluses tuleb vähendada majanduskulusid 15%, välja arvatud soojusenergia, elektri-, vee- ja kanalisatsiooni ning toiduainete kulud.
[RT IV, 14.07.2022, 1 - jõust. 17.07.2022]

  (7) Ametiasutuse ja hallatavate asutuste põhitegevuse kulud planeeritakse jooksva eelarveaasta kinnitatud eelarve tasemel, millest on maha arvestatud sihtotstarbelised eraldised, investeeringud ja muud ühekordsed tehingud.

  (8) Põhitegevuse kulud võivad suureneda õigusaktides kehtestatud muudatuste tõttu või põhitegevuse tulude suurenemise võrra.

  (9) Käesolev kord on täitmiseks kõikidele Paide linna struktuuriüksustele (ametiasutuse osakondadele ja teistele eelarve eest vastutavatele isikutele) ja linna hallatavatele asutustele.

§ 2.   Investeeringud

  (1) Investeeringuvajadused kajastatakse eelarve taotluses.

  (2) Investeeringuks loetakse põhivara soetamist maksumusega alates 10 000 eurost (ilma käibemaksuta) või põhivara väärtust suurendav rekonstrueerimistöö. Investeeringuks ei loeta jooksvat remonti. Väikesemahulised remonttööd kavandatakse eelarve taotluse tegevuskuludeks.
[RT IV, 14.07.2022, 1 - jõust. 17.07.2022]

  (3) Investeeringu maksumusse arvatakse investeeringuprojekti eesmärgi saavutamiseks tehtavate kõigi kulutuste kogusumma.

  (4) Paide Linnavalitsus kui täitevorgan (edaspidi linnavalitsus) arvestab eelarve eelnõu koostamisel eelseisvaks eelarveaastaks investeeringute summa, mida menetletakse lähtudes kaasava eelarve menetlemise korrast.

§ 3.   Personalikulude arvestus

  (1) Hallatavad asutused esitavad personalikulude arvestused vastavalt määruse lisale 1.

  (2) Ametiasutuse ja hallatava asutuse personalikulu esitatakse eelarve taotluses vastavalt jooksva eelarveaasta kinnitatud koosseisu ja kehtivate palgamäärade tasemel.

  (3) Ametnike ja töötajate üldist palgatõusu eelarve taotluses ei planeerita. Personalikulu muudatus lepitakse kokku eelarve menetlemise käigus, arvestades linna tulubaasi prognoosi.

  (4) Määruse lisas 1 kajastatud personalikulude summa peab võrduma eelarve taotluses kajastatud vastava tegevusala personalikulude summaga.

§ 4.   Eelarve taotluse seletuskiri

  (1) Eelarve taotluse seletuskiri esitatakse vastavalt määruse lisale 2.

  (2) Eelarve taotluse seletuskirjas kajastatakse:
  1) eelseisva eelarveaasta tulude prognoosi arvestused ja alusandmed (sealhulgas õpilaste arv, töötajate arv jne);
  2) eelseisva eelarveaasta kulude eelarve arvestused, selgitused ja põhjendused kavandatavate kulude mahu ja sisu kohta (sh õigusaktid, kehtivad lepingud vm juriidiliselt siduvad kohustused, millest lähtuvalt kulu tehakse);
  3) selgitused ja põhjendused koostatava eelarve taotluse detailsuses – tulu- ja kululiikide kaupa;
  4) erinevused eelneva eelarveaasta kohta – sealhulgas tuua eraldi välja põhjendused kui eelseisva eelarveaasta personalikulude koondsumma ja/või majanduskulude koondsumma ületab jooksva eelarveaasta vastavaid kulusid, arvestused ja selgitused lisanduvatele kuludele, mis on seotud uute objektide kasutusele võtmisega või muudatustega õigusaktides;
  5) selgitused ja põhjendused üritusteks, projektideks ja toetusteks ning remonttöödeks planeeritud kulude mahu ja sisu kohta;
  6) ülevaade arengukavas kajastatud eesmärkide kavandatavast täitmise plaanist eelseisval eelarveaastal ning nende täitmiseks kavandatavatest tegevustest;
  7) täiendavad lisavajadused eelseisva eelarveaasta eelarvesse, mis ei kajastu eelarve taotluses, sealhulgas esitada lisavajadused prioriteetide järjekorras koos põhjenduste ja planeeritavate summadega;
  8) muu oluline informatsioon eelarveaasta kohta.

§ 5.   Eelarve taotluse esitamine

  (1) Ametiasutuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste eelarve taotlused koos seletuskirjaga esitatakse avaliku sektori eelarvestamise veebipõhise rakenduse VeeRa kaudu hiljemalt jooksva aasta 10. septembriks.

  (2) Määruse lisas 1 kajastatud personalikulude arvestus ning lisas 2 kajastatud eelarve taotluse seletuskiri esitada koos eelarve taotlusega veebipõhise rakenduse VeeRa kaudu.

  (3) Finantsosakond koostab esitatud eelarve taotlusest koondi hiljemalt jooksva aasta 10. oktoobriks ning esitab selle menetlemiseks linnavalitsusele.

§ 6.   Eelarve eelnõu koostamine

  (1) Linnavalitsus hindab koondi menetlemisel eelarve taotluste põhjendatust ning nende vastavust õigusaktidele, arengukavale ja planeeritud tegevustele ning teeb ettepanekud eelarve tasakaalu viimiseks.

  (2) Finantsosakond koostab eelarve eelnõu ning esitab selle koos seletuskirjaga linnavalitsusele lähtudes Paide linna finantsjuhtimise korrast.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 Personalikulude arvestus
[RT IV, 14.07.2022, 1 - jõust. 17.07.2022]

Lisa 2 Eelarve taotluse seletuskiri
[RT IV, 14.07.2022, 1 - jõust. 17.07.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json