ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks - sisukord
Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.07.2022, 5

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

Vastu võetud 27.01.2022 nr 2
RT IV, 02.02.2022, 10
jõustumine 05.02.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.07.2022RT IV, 14.07.2022, 217.07.2022, rakendatakse alates 01.07.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 22 lõike 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel, arvestades Vabariigi Valitsuse 26.01.1999.a määruses nr 38 “Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm ja selle rakendamise erisused“ sätestatut.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Loksa linnas.

  (2) Toimetulekutoetuse määramise aluseks on:
  1) Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, mis on 18 m² üldpinda perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m² perekonna kohta või normpinnana eluruumi üldpind, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem;
  2) üksi elava pensionäri ning osalise või puuduva töövõimega inimeste eluruumi normpinnana kahetoalise korteri puhul üldpind ja suurema arvu tubadega korteri puhul mitte rohkem kui 51 m².

  (3) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 1 kehtestatud piirmäärade.

  (4) Eluasemekulude hüvitamine toimub riigieelarvelistest vahenditest teenuse osutaja või kauba müüja poolt esitatud arvete ja toimetulekutoetuse taotluse (lisa 1 ja 2) alusel.

§ 2.   Eluasemekulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm või perekonnaliikmete arv ning jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiste piirmäärade ulatuses:
  1) eluruumi üür – kuni 7 eurot eluruumi üldpinna 1 m2 kohta kuus;
11) eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse (sh laenu intressid ja kohustusliku eluasemekindlustuse makse) kuni 7 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
[RT IV, 14.07.2022, 2 - jõust. 17.07.2022, rakendatakse alates 01.07.2022]
  2) korterelamu haldamise kulu – kuni 0,7 eurot eluruumi 1 m2 kohta kuus;
  3) korterelamu remondifondi kulu – kuni 0,7 eurot eluruumi 1 m2 kohta kuus;
  4) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 2 eurot eluruumi 1 m2 kohta kuus;
  5) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojaenergia või kütuse maksumus:
5.1 kaugküttega, soojaveevarustusega eluruum – 8 eurot 1 m2 kohta kuus;
5.2 kaugkütteta (ahi-, gaasi- ja elektriküttega eluruum) – 7 eurot 1 m2 kohta kuus;
5.3 soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia maksumus kuni 5 m3 kuus, ehk 45 eurot vee soojendamiseks ühe elaniku kohta ning kuni 4 m3 ehk 35 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
5.4 juhul kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
  6) tarbitud veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus – kuni 5 m3 ehk kuni 25 eurot elaniku kohta kuus ning kuni 4 m3 ehk kuni 20 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  7) tarbitud elektrienergia maksumus – kuni 40 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 20 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  8) tarbitud majapidamisgaasi maksumus – kuni 20 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus; majapidamisgaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu vastavalt kehtestatud piirmäärale vajadusel ka kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
  9) tegelik maamaksukulu;
  10) hoonekindlustuse kulud – kuni 0,30 eurot 1 m2 kohta kuus;
  11) tegelik olmejäätmete veo tasu.

  (2) Loksa Linnavalitsusel vaadata kehtestatud eluasemekulude piirmäärad üle vähemalt üks kord aastas, esitades vajaduse korral Loksa Linnavolikogule ettepaneku uute piirmäärade kehtestamiseks.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1  Toimetulekutaotluse taotlus

Lisa 2 Minu ja minu perekonna kasutuses või omandis olevad esemed

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json