KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna lemmikloomade registri põhimäärus

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.07.2022, 7

Kohtla-Järve linna lemmikloomade registri põhimäärus

Vastu võetud 07.07.2022 nr 16

Määrus kehtestatakse veterinaarseaduse § 32 lõike 4, avaliku teabe seaduse § 433 lõike 1, § 435 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse andmekogu ametliku nimetusega Kohtla-Järve linna lemmikloomade register (edaspidi register) ja kehtestatakse registri pidamise kord.

  (2) Registri lühinimi on KJLV- LLR.

§ 2.   Registri asutamise ja pidamise eesmärk

  Registri asutamise ja pidamise eesmärk on:
1)lemmikloomade (edaspidi loom) üle arvestuse pidamine;
2) registreeritud loomade kohta informatsiooni kogumine ja väljastamine;
3) loomapidaja kiire leidmine ja registreeritud järelevalveta looma tagastamine;
4) veterinaarseaduses nõutud vaktsineerimiste üle arvestuse pidamine.

§ 3.   Registri finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse Kohtla-Järve linna eelarvest.

§ 4.   Registri pidamise viis ja andmete kaitse

  (1) Registrit peetakse infotehnoloogilise andmekoguna.

  (2) Registri pidamiseks kasutatakse veebipõhist infosüsteemi standardlahendust.

  (3) Register on registreeritud riigi infosüsteemi haldussüsteemis (edaspidi RIHA) ja liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga (X-tee).

  (4) Registri pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmed säilitatakse digitaalsel kujul.

  (5) Registri andmeid kaitstakse:
  1) käideldavuse osas, välistades andmete juhusliku hävimise ja tagades andmete kättesaadavuse selleks õigustatud isikutele;
  2) tervikluse osas, välistades andmete tahtmatu või tahtliku volitamata hävitamise;
  3) konfidentsiaalsuse osas, välistades volitamata töötlemise ja tagades andmete kättesaadavuse vaid selleks õigustatud ulatuses;
  4) registri vastutav töötleja tagab registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega;
  5) registri turbeaste on keskmine (M) ja turvaklass K2T1S1.

2. peatükk Registriandmete töötlejad 

§ 5.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Kohtla-Järve Linnavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Linnapea määrab vastutava töötleja õigus(t)e teostaja(d), kes täidavad vastutava töötleja ülesandeid.

  (3) Vastutav töötleja:
  1) tagab registri pidamise seaduslikkuse;
  2) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
  3) täidab teisi õigusaktidest tulenevaid ja vastutavale töötlejale antud ülesandeid.

§ 6.   Registri volitatud töötleja

  (1) Registrit majutav volitatud töötleja on vastutava töötlejaga lepingulise partnerina volitatud juriidiline isik.

  (2) Registrit majutav volitatud töötleja:
  1) osutab registri majutus- ja hooldusteenust;
  2) arendab ning tagab registri pidamiseks vajaliku tarkvara kasutamise;
  3) tagab registri turvalisuse ja andmete säilimise;
  4) täidab vastutava töötleja juhiseid andmete töötlemisel ja registri majutamisel;
  5) võimaldab andmetele juurdepääsu.

  (3) Registri volitatud töötlejad on isikud või asutused, keda registrit majutav volitatud töötleja volitab täitma andmekogu pidamisega seotud ülesandeid. Registri andmeid töötlev volitatud töötleja:
  1) täidab vastutava töötleja korraldusi;
  2) töötleb, sealhulgas sisestab ja väljastab andmeid;
  3) rakendab meetmeid andmete kaitse, sealhulgas andmetele juurdepääsu ja andmete säilimise tagamiseks;
  4) teeb registri vastutavale töötlejale ettepanekuid registri ülesehituse ja andmekoosseisude muutmiseks;
  5) täidab teisi õigusaktidest tulenevaid ja volitatud töötlejale antud ülesandeid.

3. peatükk Registri andmete koosseis 

§ 7.   Registrisse kantavate andmete koosseis

  (1) Registrisse kantakse Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil elavate loomade ning nende loomapidajate andmed ning registri pidamist ja järelevalvet abistavad andmed. Loomapidaja on füüsiline või juriidiline isik, kellele loom kuulub või kes tegeleb loomapidamisega rendi- või muu õigussuhte alusel loomaomanikuga.

  (2) Registrisse kantud andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

§ 8.   Registrisse kantavad loomapidaja andmed

  Registrisse kantavad loomapidaja andmed on:
  1) isikukood- või registrikood;
  2) ees- ja perekonnanimi või juriidiline nimi;
  3) elu- või asukoha aadress;
  4) telefoninumber;
  5) e-postiaadress.

§ 9.   Registrisse kantavad looma andmed

  Registrisse kantavad looma andmed on:
1) registreerimisnumber – volitatud veterinaararsti poolt antud märgistusnumber (mikrokiip);
2) nimi;
3) vanus/sünniaeg;
4) loomaliik;
5) tõug;
6) sugu;
7) sigimisvõime;
8) välimuse lühikirjeldus või muu eritunnus;
9) marutaudi vastu viimase vaktsineerimise kuupäev;
10) marutaudi vastu järgmise vaktsineerimise kuupäev;
11) staatus;
12) surma aeg;
13) surma põhjus.

§ 10.   Registri pidamist ja järelevalvet abistavad andmed

  Registrisse kantavad registri pidamist ja järelevalvet abistavad andmed on:
  1) andmete töötleja ees- ja perekonnanimi;
  2) andmete töötleja isikukood;
  3) andmete töötleja roll;
  4) andmete töötleja organisatsioon;
  5) andmete töötleja telefon ja e-posti aadress;
  6) andmete töötlemise kuupäev ja kellaaeg;
  7) märkused.

4. peatükk Andmete töötlemine 

§ 11.   Andmete töötlemise üldpõhimõtted

  (1) Registrisse kantud andmeid töödeldakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprilli 2016 määruses nr (EL) 2016/679 "Isikuandmete kaitse üldmäärus", avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, muudes õigusaktides ja käesolevas põhimääruses sätestatud eesmärkidel, korras ja tingimustel.

  (2) Vastutav ja volitatud töötlejad on kohustatud tagama registrisse kantud andmete samasuse alusdokumentidele kantud andmetega. Ebaõigete andmete avastamisel registris parandab volitatud töötleja ebaõiged andmed ühe tööpäeva jooksul.

§ 12.   Registri andmeandjad

  Registrisse andmeandjad on:
1) Kohtla-Järve linnas elav või asuv loomapidaja;
2) veterinaararst;
3) isik, kes on lemmiklooma leidnud või kinni püüdnud.

§ 13.   Andmevahetus teiste infosüsteemidega

  Infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee kaudu sooritatakse päring aadressiandmete süsteemi, kus kohast kontrollitakse looma viibimiskoha aadressi.

§ 14.   Andmete alusdokumendid

  Registrisse kantavate andmete alusdokumendid on:
  1) loomapidaja taotlus looma registreerimiseks või registriandmete muutmiseks;
  2) looma passi kanne vaktsineerimise kohta;
  3) veterinaararsti tõend;
  4) registri https://www.llr.ee/ e-teeninduse kaudu esitatud andmed.

§ 15.   Andmete registrisse kandmise kord

  (1) Andmed kannab registrisse loomapidaja registri https://www.llr.ee/ e-teeninduse kaudu või loomapidaja taotluse alusel veterinaararst või registri andmeid töötlev volitatud töötleja.

  (2) Registri andmeid töötlev volitatud töötleja kannab andmed registrisse seitsme tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest. Taotluses märgitakse käesoleva määruse paragrahvides 8–9 nimetatud andmed.

  (3) Registri andmeid töötleval volitatud töötlejal on õigus keelduda andmete registrisse kandmisest, kui esitatud andmed on ebaõiged, puudulikud või ei ole kooskõlas õigusaktidega.

  (4) Registrisse kantud andmete õigsuse eest vastutab andmeandja.

  (5) Andmeid töötlev volitatud töötleja parandab ebaõiged andmed registris ühe tööpäeva jooksul arvates teadasaamisest. Võimalusel lisatakse registrisse selgitus andmete parandamise põhjuse kohta.

§ 16.   Andmetele juurdepääs

  (1) Registrile on juurdepääs turvalise autentimisvahendi abil.

  (2) Registri andmed on kättesaadavad:
  1) loomapidajale iseenda ja enda loomadega seotud andmetele;
  2) vastutavale töötlejale ja andmeid töötlevale volitatud töötlejale kõikidele registri andmetele;
  3) andmeid majutavale volitatud töötlejale ulatuses, mis on vajalik lepinguliste ülesannete täitmiseks.

§ 17.   Andmetel väljastamise kord

  (1) Registrisse kantud andmeid väljastatakse:
  1) loomapidajale või tema esindajale;
  2) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või eraõiguslikule juriidilisele isikule, kui see on vajalik neile seaduse või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks;
  3) kolmandale isikule põhjendatud huvi korral taotluse alusel.

  (2) Andmete saamine loetakse põhjendatuks, kui:
  1) järelevalveta looma leidnud isik soovib looma loomapidajale tagastada;
  2) järelevalveta looma kinni püüdnud Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt määratud juriidiline isik soovib looma loomapidajale tagastada;
  3) järelevalveta viibinud loom on põhjustanud kahju.

  (3) Taotlus andmete väljastamiseks esitatakse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, millele on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, soovitud andmed ja nende kasutamise eesmärk.

  (4) Andmeid töötlev vastutav töötleja väljastab andmed registrist viivituseta, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

  (5) Andmeid väljastatakse registrist tasuta.

§ 18.   Registri kasutajaõigused

  (1) Andmetele juurdepääsu haldamine on registri vastutava töötleja ülesanne ja juurdepääsude (edaspidi konto) loomine vastutava töötleja korralduse alusel registrit majutava volitatud töötleja ülesanne.

  (2) Konto loomiseks esitab vastutav töötleja registrit majutavale volitatud töötlejale korralduse, milles märgitakse teenistuja ees- ja perekonnanimi ja isikukood.

  (3) Registri kasutajaõigused lõppevad konto sulgemisega korralduse saamisest kahe tööpäeva jooksul.

  (4) Konto sulgemiseks esitab vastutav töötleja registrit majutavale volitatud töötlejale taotluse, milles märgitakse isiku ees- ja perekonnanimi ja isikukood, kelle konto sulgemist taotletakse ning konto sulgemise aeg.

§ 19.   Andmete säilitamine

  (1) Registrisse kantud andmeid säilitatakse registris üks aasta peale looma surma. Seejärel andmed hävitatakse kustutamise teel.

  (2) Registri alusdokumente säilitatakse Kohtla-Järve Linnavalitsuse dokumendiregistris vastavalt kinnitatud liigitusskeemile.

  (3) Registrit majutav volitatud töötleja korraldab andmetest turvakoopiate tegemise ja andmete logimise (sisselogimine süsteemi, andmete sisestamine, muutmine, kustutamine, vaatamine, teistesse registriga ühendatud süsteemidesse tehtud päringud jms). Üks kord ööpäevas tehakse turvakoopia andmemuudatustest (koopiat säilitatakse kuni üks nädal), üks kord nädalas tehakse turvakoopia andmetest (koopiat säilitatakse kuni rakendusest koopia tegemiseni koos andmetega) ning üks kord kuus tehakse turvakoopia rakendusest koos andmetega (koopiat säilitatakse kuni kolm kuud).

  (4) Logiandmeid säilitatakse kümme aastat andmete tekkimisest.

5. peatükk Järelevalve ja registri pidamise lõpetamine 

§ 20.   Järelevalve registri pidamise üle

  Järelevalvet registri pidamise ja andmete õiguspärase töötlemise üle teeb vastutav töötleja ja teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

§ 21.   Registri pidamise lõpetamine

  (1) Registri pidamise lõpetamise otsustab Kohtla-Järve Linnavolikogu.

  (2) Registri pidamise lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise registrisse, arhiivi või andmete hävitamine ning andmete üleandmise või hävitamise tähtaeg.

Tiit Lillemets
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json