Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Biojäätmete kogumiseks kodukompostrite ja biojäätmete konteinerite kasutusse andmise kord

Väljaandja:Toila Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.01.2026
Avaldamismärge:RT IV, 14.07.2022, 8

Biojäätmete kogumiseks kodukompostrite ja biojäätmete konteinerite kasutusse andmise kord

Vastu võetud 12.07.2022 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lõike 1 punkti 3, Toila Vallavolikogu 18.04.2018 määruse nr 15 "Toila vallavara valitsemise kord" § 3 lõigete 3 ja 13 alusel ning arvestades keskkonnaministri 22.06.2020 määrusega nr 36 "Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks kohalikes omavalitsustes antava toetuse andmise tingimused ja kord".

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse tingimused ja nõuded keskkonnaministri 22. juuni 2020 määruse nr 36 „Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks kohalikes omavalitsustes antava toetuse andmise tingimused ja kord“ (edaspidi meetmemäärus) alusel saadud toetusega Toila vallale soetatud biojäätmete konteinerite ning kodukompostrite kasutusele andmiseks ning nende omandiõiguse üleandmiseks.

  (2) Määruse eesmärk on meetmemääruse alusel saadud toetusega Toila vallale soetatud vara tasuta kasutusele andmise ja võõrandamisega tagada Toila valla haldusterritooriumil jäätmetekkekohtadelt biojäätmete liigiti kogumine.

§ 2.   Määruse lisatingimused

  Toila vallale kuuluva vara, s.o biojäätmete konteineri ning kodukompostri (edaspidi nimetatud nii koos kui eraldi ka inventar) kasutusele andmise ning omandiõiguse ülemineku tingimuste kehtestamisel on arvestatud meetmemääruse nõuetega ning määruses kasutatakse mõisteid meetmemääruse tähenduses.

§ 3.   Määruse rakendaja

  Määruse rakendaja on Toila vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi vallavalitsus).

2. peatükk Inventari kasutusele andmise alused 

§ 4.   Õigustatud isikud

  (1) Inventari võib kasutusse taotleda isik, kellele kuulub Toila valla haldusterritooriumil hoonestatud kinnistu, mis on liidetud aastaringselt Toila valla haldusterritooriumil korraldatud olmejäätmeveoga ning mille aadressil elab rahvastikuregistri andmetel alaliselt vähemalt üks inimene.

  (2) Korterelamute puhul on taotlejaks korteriühistu. Korteriühistu nimel esitab taotluse juhatuse liige.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku nõusolekul võib taotluse esitada teine isik (nt pereliige või lähisugulane või vallavalitsuse töötaja), sel puhul läbib taotlus täiendava vallavalitsuse poolse õiguslikkuse kontrolli, mille käigus kontrollitakse nõusolekut.

§ 5.   Kasutusele antavad inventar

  (1) Alates 4 korteriga kortermajale antakse kasutusele üks biojäätmete konteiner.

  (2) Üksik- või kaksikelamule või kuni 4 korteriga korterelamule antakse kasutusele üks kodukomposter.

§ 6.   Inventari kasutusele andmise tingimus ja tähtaeg

  (1) Inventar antakse kasutusele tasuta.

  (2) Inventar antakse kasutusele kuni 31. detsembrini 2025.

§ 7.   Inventari kasutusele võtmise taotlemine

  (1) Inventari kasutusele võtmiseks esitab õigustatud isik vallavalitsusele kirjaliku taotluse selleks loodud e-lahenduses.

  (2) Taotluse esitamise protsessi käigus esitab taotleja enda kohta või tuvastatakse e-lahenduse poolt erinevate registrite põhjal tema kohta:
  1) taotleja andmed (nimi, nimetus, isikukood või registrikood, juriidilise isiku puhul ka juriidilise isiku esindaja nimi ja esindusõiguslikkuse olemasolu);
  2) taotleja e-posti aadress;
  3) kinnisasja aadress, kuhu inventari soovitakse.

  (3) Taotluse esitamisega kinnitab taotleja, et on tutvunud inventari kasutusele võtmise tingimustega, kohustub neid täitma ning on teadlik kasutusõiguse tähtaja lõppemisel inventari omandiõiguse üleminekust inventari kasutajale.

§ 8.   Taotluse registreerimine ja menetlemine

  (1) Taotlus registreeritakse jäätmevaldajate registris ja vormistatakse jäätmevaldajate registriga seotud e-lahenduses. Taotleja nõutele vastavus kontrollitakse registriandmete alusel e-lahenduses ja taotleja saab e-lahenduse kaudu ka kinnituse taotluse rahuldamisest või mitterahuldamisest.

  (2) Taotlusi võetakse vastu kuni inventari hulga ammendumiseni.

§ 9.   Inventari väljastamine ja väljastamise dokumenteerimine

  (1) Inventari väljastab vallavalitsus, teavitades inventari kasutusele võtma õigustatud isikut (taotlejat) inventari üleandmise ajast ja kohast vähemalt 3 tööpäeva ette.

  (2) Inventari väljastamiseks tuleb taotlejal esitada isikut tõendav dokument (ID-kaart).

  (3) Inventari üleandmise ja vastuvõtmise kohta vormistatakse kirjalik akt, millele kirjutavad alla vallavalitsuse esindaja ning inventari vastuvõtja või koostatakse üleandmisel digitaalne kinnitus, mis saabub taotleja e-posti aadressile üleandmise hetkel automaatselt. Andmed inventari üleandmise kohta registreeritakse jäätmevaldajate registris.

3. peatükk Inventari kasutamine 

§ 10.   Nõuded inventari kasutamiseks

  (1) Inventari kasutaja on kohustatud kasutusele antud inventari hooldama ja kasutama heaperemehelikult. Kui inventari kasutatakse pahatahtlikult ja mitteotstarbeliselt, on vallavalitsusel õigus nõuda inventari tagastamist ning inventari kasutajal on kohustus inventar vallavalitsuse valdusse tagasi anda.

  (2) Inventari purunemise või kahjustamise korral peab määruse §-s 4 märgitud isik sellest viivitamatult teavitama vallavalitsust. Kui inventarile on kahju tekkinud inventari kasutaja süül, on kahju tekitaja kohustatud kahju Toila vallale hüvitama.

  (3) Inventari varguse korral peab õigustatud isik sellest viivitamatult teavitama kirjalikku taaesitamist võimaldaval viisil vallavalitsust.

  (4) Kodukompostri kasutajatele tagab vallavalitsus kompostri kasutamise juhendamise ning kodukompostri kasutaja on kohustatud inventari kasutama vastavalt juhistele.

  (5) Jäätmetekkekoha omaniku vahetumisel tuleb kodukompostri valdus anda üle uuele kinnistu omanikule.

4. peatükk Inventari omandiõigus 

§ 11.   Inventari omandiõigus ja selle üleandmine

  (1) Inventari kasutusele andmisest kuni 31. detsembrini 2025 on inventari omanik Toila vald.

  (2) 1. jaanuarist 2026 annab Toila vald inventari omandiõiguse üle inventari kasutajale. Omandiõigus inventarile tekib inventari kasutajal asjaõigusseaduse § 92 alusel, lähtudes eeldusest, et määruse alusel inventari kasutusele andmine sisaldab Toila valla kui inventari võõrandaja ning inventari kasutaja kui inventari omandaja vahel vallasomandi üleandmise kokkulepet.

5. peatükk Lõpp- ja rakendussätted 

§ 12.   Teabe säilitamine

  Vallavalitsus säilitab määruse rakendamisega seotud teavet (sh dokumente) 7 aastat alates teabe registreerimise aasta lõppemisest.

§ 13.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse hetkest, mil vallavalitsus on inventari kasutusele võtmiseks taotluste esitamise võimalusest avalikkust teavitanud ning määruse rakendamine lõpetatakse, kui meetme määruse raames soetatud kogu inventari omandiõigus on inventari kasutajale üle antud.

  (2) Vallavalitsus avaldab teate inventari kasutusele võtmise võimaluse ja tingimuste ning avalduste vastuvõtmise lõpetamise kohta Toila valla veebilehel.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja kehtib kuni 1.jaanuar 2026.

Eve East
vallavanem

Jana Kangur
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json