Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Viljandi valla hankekord

Väljaandja:Viljandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.08.2018, 3

Viljandi valla hankekord

Vastu võetud 06.08.2018 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, riigihangete seaduse § 9 lõike 1, § 9 lõigete 3-5 ning Viljandi Vallavolikogu 27.06.2018. a määruse nr 35 „Vallavara valitsemise kord“ § 7 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Viljandi valla hankekord (edaspidi hankekord) reguleerib Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuses ja Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavates asutustes korraldavate riigihangete planeerimist, riigihanke eest vastutavate isikute määramist ja riigihangete, sh alla riigihanke piirmäära jäävate hangete ning sotsiaal- ja eriteenuste riigihangete korraldamist.

  (2) Riigihange (edaspidi hange) on hankekorra kohaselt asja ostmine, teenuse tellimine, ideekavandi saamine, ehitustöö tellimine või kontsessioonilepingu sõlmimine hankija poolt.

  (3) Hanke maksumused ja hanke piirmäärad on hankekorras esitatud ilma käibemaksuta.

  (4) Hankekorda rakendatakse koostoimes riigihangete seaduse (edaspidi RHS) ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega ning vallavara valitsemise korraga.

§ 2.   Hanke korraldamise üldpõhimõtted

  Hanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite säästlik ja otstarbekas kasutamine, hanke läbipaistvus ja kontrollitavus, kohelda kõiki isikuid võrdselt, tagada olemasoleva konkurentsi efektiivne ärakasutamine, vältida konkurentsi kahjustavat huvide konflikti ning eelistada võimaluse korral keskkonnasäästlikke lahendusi.

§ 3.   Hankekorra kohaldamine

  (1) Hankekorda kohaldatakse hangetele, milles Viljandi valla nimel on hankijaks:
  1) Viljandi Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi ametiasutus, koos hallatava asutusega nimetatud vallaasutus või hankija);
  2) Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatav asutus (edaspidi hallatav asutus, koos ametiasutusega nimetatud vallaasutus või hankija).

  (2) Hangete puhul, milles hankelepingu eset rahastatakse osaliselt või täielikult mõne teise kohaliku omavalitsuse eelarvest või riigieelarvest, sealhulgas mõnest Euroopa Liidu programmist, fondist või muust sarnasest allikast, kohaldatakse hankekorda, arvestades rahastaja nõuete ja juhenditega.

§ 4.   Hangete jagunemine

  Lähtudes RHS-is sätestatud riigihangete piirmääradest ning hankelepingute eeldatavatest maksumustest, mis ei sisalda käibemaksu, jagunevad hanked hankekorra mõistes järgmiselt:
  1) rahvusvaheline hange on hange, mille hankelepingu maksumus on võrdne RHS-is sätestatud rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda;
  2) riigihange on hange, mille hankelepingu maksumus on võrdne RHS-is sätestatud riigihanke piirmääraga või ületab seda;
  3) lihthange on hange, mille hankelepingu maksumus on võrdne RHS-is sätestatud lihthanke piirmääraga või ületab seda ja jääb alla riigihanke piirmäära;
  4) väikehange on hange, mille hankelepingu maksumus asjade ostmisel ja teenuste tellimisel on 15 000 eurot või rohkem ning ehitustööde tellimisel on 30 000 eurot või rohkem, kuid jääb alla lihthanke piirmäära;
  5) minihange on hange, mille hankelepingu maksumus asjade ostmisel ja teenuste tellimisel jääb alla 15 000 euro ning ehitustööde tellimisel alla 30 000 euro;
  6) sotsiaal- ja eriteenuste hange on RHS-is § 126 lõikes 1 viidatud teenuste hange, mille puhul kohaldatakse RHS-i § 126 lõigetes 2–11 ja § 127 ning hankekorras sätestatud sotsiaal- ja eriteenuste hanke hankemenetluse reegleid.

2. peatükk HANGETE ETTEVALMISTAMINE JA PLANEERIMINE  

§ 5.   Hangete planeerimine ja iga-aastane hankeplaan

  (1) Hangete planeerimisel tuleb lähtuda ametiasutuse või hallatava asutuse vajadustest, järgmiseks eelarveperioodiks kavandatud eesmärkidest ja tegevustest ning rahalistest võimalustest.

  (2) Rahvusvahelised hanked, riigihanked ja lihthanked, mille maksumus on võrdne või mis ületab riigihanke piirmäära, korraldatakse vastavalt hankeplaanile.

  (3) Paragrahvi 5 lõikes 2 nimetatud hanked planeeritakse iga-aastases hankeplaanis.

  (4) Valla hankeplaani koostamise korraldab ametiasutuse majandusvaldkond ja selle kinnitab Viljandi Vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi Viljandi Vallavalitsus) korraldusega ühe kuu jooksul valla eelarve vastuvõtmisest.

  (5) Hallatava asutuse hankeplaani koostamise korraldab ja kinnitab hallatava asutuse juht käskkirjaga ühe kuu jooksul valla eelarve vastuvõtmisest.

  (6) Hankeplaani ei kinnitata § 5 lõigetes 4 ja 5 sätestatud tähtajal, kui valla eelarves ei ole vastavale asutusele kavandatud kulu, mis tingiks rahvusvahelise hanke, riigihanke, lihthanke või sellise sotsiaal- ja eriteenuste hanke, mille maksumus on võrdne või mis ületab riigihanke piirmäära, korraldamist. Kui aasta jooksul hankeplaani koostamise aluseks olevad asjaolud muutuvad (nt hankija eelarve muutmine, täiendava finantseeringu tagamine või muud objektiivsed asjaolud) ning asjaoludest johtuvalt tekib vajadus hange korraldada, tuleb hankeplaan enne hanke korraldamist kinnitada.

  (7) Hankeplaani koostamiseks esitavad ametiasutuse valdkonna juhid ja hallatavate asutuste juhid hiljemalt iga aasta 1. novembriks ametiasutuse finantsnõunikule järgmisel eelarveaastal planeeritavate hangete kohta järgmise informatsiooni:
  1) planeeritava hanke nimetus ja lühikirjeldus;
  2) hankelepingu sõlmimise eeldatav tähtpäev ja hankelepingu kestus;
  3) hankelepingu eeldatav maksumus.

  (8) Valla arengu pikaajaliseks kavandamiseks ja tegevuste planeerimiseks võib hankeplaan sisaldada ka järgnevateks aastateks kavandatud hankeid.

  (9) Hankeplaanis kajastatakse vähemalt järgmised andmed iga hanke kohta:
  1) hanke nimetus;
  2) hanke eesmärk, hankelepingu eseme kirjeldus;
  3) hankemenetluse liik;
  4) hankemenetluse algatamise eeldatav tähtpäev;
  5) hankemenetluse eest vastutav isik;
  6) hankelepingu täitmise eest vastutav isik;
  7) hankelepingu eeldatav maksumus;
  8) eeldatav hankelepingu täitmise tähtaeg kvartaalselt.

  (10) Hankeplaani võib muuta ja täiendada hankeplaani koostamise aluseks olevate asjaolude muutumisel (nt hankija eelarve muutmine, täiendava finantseeringu tagamine, muud objektiivsed asjaolud).

  (11) Kui kavandatava hankelepingu sõlmimisega kaasneb väljaminek tulevastel eelarveaastatel, on hanke korraldamine lubatud, kui sellega on arvestatud eelarvestrateegias. Kui väljaminekutega ei ole eelarvestrateegias arvestatud, võib hanke korraldada ainult Viljandi Vallavolikogu loal.

  (12) Hankeplaani muudab ja täiendab Viljandi Vallavalitsus.

  (13) Hankeplaan avaldatakse Viljandi valla veebilehel viivitamata pärast selle kinnitamist.

§ 6.   Piirmäärade rakendamine hankemenetluse liigi valimisel

  (1) Hankemenetluse ettevalmistamisel on hankija kohustatud määrama hankelepingu eeldatava maksumuse RHS-is sätestatud viisil.

  (2) Hankija on kohustatud kontrollima tema määratud hankelepingu eeldatava maksumuse vastavust Euroopa Liidu Teatajas ja Internetis Rahandusministeeriumi veebilehel avaldatava rahvusvahelise piirmäära ning RHS-is sätestatud muude hanke piirmäärade suurustele ning kohaldama RHS-is ja hankekorras sätestatud menetluskorda vastavalt hankelepingu eeldatavale maksumusele.

3. peatükk HANKE EEST VASTUTAV ISIK JA HANKEKOMISJON 

§ 7.   Hanke eest vastutav isik

  (1) Hanke eest vastutav isik määratakse Viljandi Vallavalitsuse korraldusega (hankeplaani kinnitamisel). Hanke eest vastutav isik on üldjuhul abivallavanem, struktuuriüksuse juht või vallavalitsuse poolt määratud isik.

  (2) Hanke eest vastutav isik:
  1) korraldab hankedokumentide koostamise;
  2) teostab toimingud hanke väljakuulutamiseks, sh korraldab riigihangete registrile hanketeate ning vajadusel eelteate ja vabatahtliku teate esitamise;
  3) korraldab hankemenetluses vajalike Viljandi Vallavalitsuse või vajadusel Viljandi Vallavolikogu haldusaktide eelnõude koostamise;
  4) valmistab ette otsuste tegemiseks vajalikud materjalid;
  5) väljastab hankedokumendid ja annab teavet ning selgitusi hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta hankemenetluses osalejatele vastavuses hanketeates ja hankedokumentides sätestatule;
  6) tagab hanketeadete, aruannete, aruande lisade jm dokumentide õigeaegse esitamise riigihangete registrile vastavalt riigihangete seadusele;
  7) tagab vajadusel hanke kohta teabe avaldamise Viljandi valla veebilehel;
  8) täidab muid määrusest tulenevaid hanke eest vastutava isiku ülesandeid.

  (3) Hankedokumendid peavad vastama RHS-is nõutud tingimustele ning sisaldama pakkujale kogu vajalikku teavet riigihanke hankemenetluses osalemiseks.

§ 8.   Hankekomisjoni moodustamine ja pädevus

  (1) Iga hankeplaanis sisalduva hanke korraldamiseks moodustatakse Viljandi Vallavalitsuse korraldusega hankekomisjon (edaspidi hankekomisjon).

  (2) Hankekomisjoni pädevus:
  1) hanketeate ja hanke alusdokumentide koostamine;
  2) hankemenetluses hanketeate ja hanke alusdokumentide kohta informatsiooni ja selgituste andmiseks hankemenetluse eest vastutavale isikule arvamuse andmine;
  3) pakkumuste avamine;
  4) pakkujate kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifitseerimise tingimustele vastavuse kontrollimine ning pakkujate kõrvaldamise, kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise otsuse tegemiseks otsustajale ettepaneku esitamine;
  5) pakkumuste hanke alusdokumentidele vastavuse kontrollimine ning pakkumuste vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise otsuse tegemiseks ettepaneku esitamine;
  6) pakkumuste hindamine, eduka pakkumuse kriteeriumitele vastava pakkumuse väljaselgitamine ning edukaks pakkumuseks tunnistamise otsuse tegemiseks otsustajale ettepaneku esitamine.

  (3) Hankekomisjon teeb Viljandi Vallavalitsusele ettepanekud hankemenetluses otsuste vastuvõtmiseks.

  (4) Hankekomisjoni volitused kestavad vastava hanke hankemenetluse lõppemiseni.

§ 9.   Hankekomisjoni töökord

  (1) Hankekomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole hankekomisjoni liikmetest, sh hankekomisjoni esimees. Hankekomisjoni koosolekut juhatab hankekomisjoni esimees.

  (2) Hankekomisjoni koosolekutel teostatavad hankemenetluse toimingud ning vastuvõetud otsused (põhjendatult) vormistatakse hankekomisjoni protokollis, protokollid registreeritakse ametiasutuse dokumendihaldusregistris.

  (3) Hankekomisjoni protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud hankekomisjoni liikmed (sh esimees). Hankekomisjoni liikmel on õigus lisada protokollile oma kirjalik eriarvamus.

4. peatükk HANKETEADE JA HANKE ALUSDOKUMENDID 

§ 10.   Hanketeade

  (1) Iga hankeplaanis sisalduva hanke, väikehanke ja sotsiaal- ning eriteenuste hanke kohta koostatakse hanketeade.

  (2) Hanketeade avaldatakse hanke algatamiseks:
  1) RHS-is sätestatud juhul riigihangete registris ning informatsioon selle avaldamise kohta Viljandi valla veebilehel;
  2) RHS-is sätestamata juhtudel Viljandi valla veebilehel.

  (3) Riigihangete registris avaldatav hanketeade peab vastama RHS-is sätestatud nõuetele.

  (4) Hanketeade, mida ei avaldata riigihangete registris, peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) hanke nimetus ja eesmärk;
  2) pakkumuste esitamise tähtpäev ja koht;
  3) teave hanke alusdokumentide olemasolu, selle kättesaamise koha ja viisi kohta;
  4) hanke kohta selgituste saamise kord ja selgitusi andvate isikute kontaktandmed.

  (5) Kui hankemenetluses ei koostata hanke alusdokumente, tuleb hanketeates avaldada ka järgmine teave:
  1) ettepanek potentsiaalsetele pakkujatele pakkumuse esitamiseks;
  2) hankelepingu eseme tehniline kirjeldus;
  3) nõuded pakkujale erinõuete olemasolul;
  4) juhised pakkumuse koostamiseks;
  5) hankemenetluse kord (eduka pakkumuse väljaselgitamise metoodika, läbirääkimiste kord jm);
  6) asjaolu, kas hankeleping sõlmitakse nõustumise andmisega või lepingudokumendi allkirjastamisega.

  (6) Hankijal on õigus pärast hanketeate avaldamist informeerida potentsiaalseid pakkujaid korraldatavast hankest ning edastada neile hanketeadet muul viisil.

§ 11.   Hanke alusdokumendid

  (1) Iga hankeplaanis sisalduva hanke algatamiseks koostatakse hanke alusdokumendid.

  (2) Hankeplaanis mittesisalduva hanke alusdokumentide koostamise vajaduse otsustab hankemenetluse ja hankelepingu täitmise eest vastutav isik.

  (3) Hanke alusdokumendid, mille koostamise kohustus on sätestatud RHS-is, peavad vastama sätestatud nõuetele. Hanke alusdokumendid, mille koostamise kohustus ei tulene seadusest, tuleb koostada vastavalt hankekorras sätestatud nõuetele.

5. peatükk HANKEMENETLUSE KORRALDAMINE 

§ 12.   Hankeplaanis sisalduvate hangete hankemenetluse korraldamise põhimõtted

  (1) Hankeplaanis sisalduvate hangete korraldamisel tuleb lähtuda hankeplaanist, RHS-is ja hankekorras vastavat hankemenetlust reguleerivatest normidest.

  (2) Hankemenetluse algatab hankeplaanis määratud hankemenetluse eest vastutav isik hanketeate avaldamise ja hanke alusdokumentide kättesaadavaks tegemisega.

  (3) Pakkujate kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise, pakkumuste vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise ning pakkumuse edukaks pakkumuseks tunnistamise otsustab ametiasutuse hangete puhul Viljandi Vallavalitsus korraldusega ning hallatava asutuse hangete puhul hallatava asutuse juht käskkirjaga.

§ 13.   Hankeplaanis sisalduva hanke kriteeriumitele vastava hanke korraldamine, kui hankeplaani ei ole kinnitatud

  (1) Erandkorras võib rahvusvahelise hanke, riigihanke, lihthanke ning sotsiaal- ja eriteenuste hanke, mille maksumus on võrdne või mis ületab riigihanke piirmäära, korraldada ka uue eelarveaasta alguse ja hankeplaani kinnitamise vahelisel ajaperioodil.

  (2) Paragrahvi § 13 lõikes 1 nimetatud ajaperioodil võib hankeplaanis sisalduva hanke kriteeriumitele vastava hanke algatada:
  1) eelmise aasta hankeplaani alusel, kui vastav hange on eelmise aasta hankeplaanis kajastatud;
  2) Viljandi Vallavalitsuse haldusakti alusel.

  (3) Paragrahvi § 13 lõike 2 alusel algatatud hankemenetlustele kohaldatakse kõiki hankeplaanis sisalduva hanke hankemenetlusele kehtestatud reegleid.

  (4) Paragrahvi § 13 lõike 2 alusel algatatud hanked kajastatakse nende algatamise aasta hankeplaanis hankeplaani koostamise üldises korras.

§ 14.   Hankeplaanis mittesisalduvate hangete hankemenetluse korraldamise üldised põhimõtted

  (1) Väikehanked, minihanked ja sellised sotsiaal- ja eriteenuste hanked, mille maksumus on väiksem riigihanke piirmäärast, korraldatakse RHS-is sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtete ja hankekorra vastavate sätete kohaselt.

  (2) Paragrahvi § 14 lõikes 1 nimetatud hangete korraldamisel võib osaliselt või täielikult kohaldada ka hankeplaanis sisalduvate hangete korraldamise reegleid. Nimetatud reeglite kohaldamise otsustab hankemenetluse ja hankelepingu täitmise eest vastutav isik.

§ 15.   Lihthankemenetluse korraldamine

  (1) Lihthankemenetluse korraldamiseks koostab hankekomisjon hanketeate ja hanke alusdokumendid.

  (2) Hanke alusdokumentides peavad olema vähemalt järgmised andmed:
  1) hanke nimetus;
  2) hanke eesmärk;
  3) ettepanek pädevatele pakkujatele pakkumuse esitamiseks;
  4) hankelepingu eseme tehniline kirjeldus;
  5) hankelepingu põhilised tingimused või hankelepingu dokumendi projekt või hankelepingu sõlmimise vorm ning asjaolu, kas hankeleping sõlmitakse nõustumise andmisega või lepingudokumendi allkirjastamisega;
  6) pakkujatele kehtestatud kvalifikatsiooninõuded ja nende tõestamiseks vajalikud andmed või dokumendid;
  7) kõik need asjaolud, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi;
  8) lihthankemenetluse kord, sealhulgas pakkumuse nõuetele vastavuse ja pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimise ning eduka pakkumuse väljaselgitamise metoodika või nende alused;
  9) läbirääkimiste võimalus ja kord;
  10) pakkumuse struktuur ja nõutud dokumentide loetelu, pakkumuse esitamise ning märgistamise nõuded;
  11) hankedokumentide kohta selgituste saamise kord ja selgitusi andvate isikute kontaktandmed;
  12) pakkumuste esitamise tähtpäev ja koht;
  13) pakkumuste jõusoleku minimaalne tähtaeg;
  14) informatsioon pakkumuste avamise kohta.

  (3) Hankedokumentide kättesaadavaks tegemise viis, aeg ja koht avaldatakse hanketeates.

§ 16.   Väikehanke hankemenetluse korraldamine

  (1) Väikehanke hankemenetluse korraldamiseks koostatakse hankekorra § 10 lõigete 4 ja 5 nõuetele vastav hanketeade.

  (2) Olenevalt hankelepingu eseme keerukusest ja selle tehnilise kirjelduse mahust võib väikehanke korraldamiseks koostada täiendavalt ka hanke alusdokumendid, mis peavad sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) hanke nimetus;
  2) hanke eesmärk;
  3) ettepanek pädevatele pakkujatele pakkumuse esitamiseks;
  4) hankelepingu eseme tehniline kirjeldus;
  5) hankelepingu põhilised tingimused või hankelepingu dokumendi projekt ning hankelepingu sõlmimise vorm ning asjaolu, kas hankeleping sõlmitakse nõustumuse andmisega või lepingudokumendi allkirjastamisega;
  6) pakkujatele kehtestatud kvalifikatsiooninõuded ja nende tõestamiseks vajalikud andmed või dokumendid;
  7) kõik need asjaolud, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi;
  8) eduka pakkumuse väljaselgitamise metoodika või selle alused;
  9) läbirääkimiste võimalus ja kord;
  10) pakkumuse struktuur ja nõutud dokumentide loetelu, pakkumuse esitamise ning märgistamise nõuded;
  11) hanke alusdokumentide kohta selgituste saamise kord ja selgitusi andvate isikute kontaktandmed;
  12) pakkumuste esitamise tähtpäev ja koht;
  13) pakkumuste jõusoleku minimaalne tähtaeg;
  14) informatsioon pakkumuste avamise koha ja viisi kohta.

  (3) Hankemenetluses otsustab pakkujate ja pakkumuste hanketeates esitatud nõuetele vastavaks tunnistamise ja pakkumuse edukaks pakkumuseks tunnistamise ametiasutuse hangete puhul Viljandi Vallavalitsus korraldusega ning hallatava asutuse hangete puhul vastava hallatava asutuse juht käskkirjaga.

  (4) Väikehanke hankelepingu sõlmib vallaasutuse juht kirjalikult.

  (5) Kui väikehanke hankemenetluses ei esitata hanketeatele vastavaid pakkumusi, võib väikehanke hankemenetluses kohaldada hankekorras sätestatud minihanke hankemenetluse reegleid.

§ 17.   Sotsiaal- ja eriteenuste hanke hankemenetluse korraldamine

  (1) Sotsiaal- ja eriteenuste tellimisel tuleb lähtuda RHS-i § 15 lõikes 3, § 126 ja § 127 sätestatud reeglitest ning käesolevast paragrahvist.

  (2) 15 000 eurose või suurema, kuid riigihanke piirmäärast väiksema maksumusega sotsiaal- ja eriteenuste hanke algatamise otsustab ametiasutuses Viljandi Vallavalitsus korraldusega ning hallatavas asutuses asutuse juht käskkirjaga, milles sisaldub vähemalt:
  1) hanke nimetus;
  2) hanke eesmärk, hankelepingu eseme kirjeldus;
  3) hankemenetluse liik, algatamise viis ja koht;
  4) hankemenetluse eest vastutav isik;
  5) hankelepingu täitmise eest vastutav isik;
  6) hankekomisjoni koosseis, kui algatamise otsustaja peab vajalikuks hankekomisjoni moodustada;
  7) hanketeate või hanke alusdokumentide koostaja;
  8) pakkumuse edukaks tunnistaja.

  (3) 15 000 eurose või suurema maksumusega sotsiaal- ja eriteenuste hanke hankemenetluse korraldamiseks koostatakse hankekorra § 10 lõigete 4 ja 5 nõuetele vastav hanketeade.

  (4) Olenevalt hankelepingu eseme keerukusest ja selle tehnilise kirjelduse mahust võib sotsiaal- ja eriteenuste hanke korraldamiseks koostada hankekorra § 16 lõikes 2 sätestatud nõuetele vastavad hanke alusdokumendid.

  (5) 15 000 eurose või suurema maksumusega sotsiaal- ja eriteenuste hanke hankemenetluses otsustab pakkujate ja pakkumuste hanketeates esitatud nõuetele vastavaks tunnistamise ja pakkumuse edukaks pakkumuseks tunnistamise ametiasutuse hangete puhul Viljandi Vallavalitsus korraldusega ning hallatava asutuse hangete puhul hallatava asutuse juht käskkirjaga.

  (6) Sotsiaal- ja eriteenuse hankelepingu, mille maksumus on 15 000 eurot või suurem, sõlmib vallaasutuse juht kirjalikult.

  (7) Alla 15 000 eurose maksumusega sotsiaal- ja eriteenuse hankemenetlusele kohaldatakse minihanke hankemenetluse reegleid.

§ 18.   Minihanke hankemenetluse korraldamine

  (1) Minihanke korraldamise otsustab hankemenetluse eest vastutav isik.

  (2) Minihanke korraldamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks selgitab minihanke korraldamise otsustaja välja hankijale sobivaima pakkumuse turul lähtudes objektiivsetest tingimustest, turusituatsioonist ning riigihanke korraldamise üldpõhimõtetest.

  (3) Minihanke hankeleping dokumenteeritakse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil (kassatšekk, arve, maksekorraldus vms).

  (4) Kui lepingupool soovib kirjalikku lepingudokumenti, allkirjastab selle vallaasutuse juht.

  (5) Kui minihanke hankelepingu sõlmib isik, kes ei ole vallaasutuse juht, on lepingu sõlmija aruandekohustuslik vallaasutuse juhi ees.

§ 19.   Ühishangetes osalemine

  Ametiasutuse osalemise ühishankes otsustab Viljandi Vallavalitsus korraldusega.

§ 20.   Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks riigi-hankel

  (1) Hanke korraldamise eest vastutav struktuuriüksuse juht, hanke eest vastutav isik ja hankekomisjoni liige on kohustatud enne hanke korraldamise alustamist kirjalikult kinnitama, et tal ei esine hanke korraldamisega seoses huvide konflikti.

  (2) Hanke korraldamise eest vastutav struktuuriüksuse juht, hanke eest vastutav isik ja hankekomisjoni liige on kohustatud informeerima hanke eest vastutavat isikut ja/või vallasekretäri ja/või siseaudiitorit asjaoludest, mis võivad tema osalemisel hanke korraldamisel põhjustada huvide konflikti ning vajadusel taandatakse vastav isik hanke korraldamisest.

  (3) Hanke ettevalmistamise protsessist ja selle korraldamisest ei või osa võtta isik, kelle puhul tuvastatakse huvide konflikt.

  (4) Vallaasutuse juht või hankekomisjoni esimees korraldab huvide konfliktist teavitanud isiku asendamise teise isikuga.

§ 21.   Teabe edastamine hankemenetluses

  Hankemenetluses edastatakse teavet kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning koheldes kõiki hankemenetluses osalevaid isikuid võrdselt. Hankemenetluses loodud ja saadud dokumendid tuleb riigihangete seadusega sätestatud alustel registreerida riigihangete registris, dokumendid, mida ei registreerita riigihangete registris, registreeritakse vallaasutuse dokumendihaldusregistris.

6. peatükk VASTUTUS JA JÄRELEVALVE 

§ 22.   Vastutus

  Hankekorra täitmise eest vastutab riigihanget korraldava vallaasutuse juht.

§ 23.   Järelevalve

  Järelevalvet hankekorra täitmise üle teeb Viljandi Vallavalitsus kui täitevorgan.

§ 24.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Viljandi Vallavalitsuse 07.04.2015 määrus nr 4 „Viljandi valla hankekord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 25.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2018. a.

Ene Saar
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Anneli Lihulinn
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json