Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Antsla valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.08.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.08.2020, 12

Antsla valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord

Vastu võetud 10.08.2020 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Antsla valla edaspidi (vald) eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise kord reguleerib vallas registreeritud või siin tegutsevatele mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja vallas elavatele üksikisikutele (edaspidi taotleja) valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemist, taotluse läbivaatamist ja toetuse andmist ning toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

§ 2.   Toetuse liigid

  (1) Toetuse andmise eesmärgiks on edendada valla kodanikualgatust ning soodustada ühistegevust.

  (2) Toetuse liigid on:
  1) arengutoetus;
  2) projektitoetus.

§ 3.   Arengutoetus

  (1) Arengutoetus on taotleja võimekust suurendav toetus, mida Antsla Vallavalitsus (edaspidi Vallavalitsus) eraldab selleks, et koostöös ühendusega saavutada oma arengukavas püstitatud strateegilised eesmärgid. Arengutoetuse raames rahastatakse ühenduse igapäevategevustega seotud kulusid (näiteks kontori-, personali-, koolitus-, majandamis jm kulusid), mis on vajalikud organisatsiooni arenguks ja toimimiseks.

  (2) Arengutoetust saab taotleda vähemalt kaks aastat vallas tegutsenud mittetulundusühing või sihtasutus, kes osutab elanikkonnale teenuseid:
  1) kultuuri-, spordi-, noorsootöö-, pärandi- ja sotsiaalvaldkonnas;
  2) arendab vallaelanike koostööd ning aleviku või külaliikumist.

  (3) Arengutoetuse saaja peab abikõlblikkuse perioodil (01.jaan-31.dets) ellu viima vähemalt ühe avalikkusele suunatud tegevuse.

§ 4.   Projektitoetus

  (1) Projektitoetused on:
  1) ürituse või ürituste sarja (vähemalt kolm samataolist üritust aasta jooksul) toetus ja noorte projekt;
  2) kultuuri- ja spordivaldkonnas tegutseva noore toetus;
  3) kaasfinantseeringu toetus.

  (2) Ürituse või ürituste sarja toetusega toetatakse valla territooriumil ja /või valla elanikele korraldatavaid sündmusi ja tegevusi.

  (3) Noorte projekti kaudu toetatakse valla noorte poolt algatatud üritusi ja tegevusi.

  (4) Kultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevale noorele toetuse andmise eesmärgiks on Eesti Vabariigi tasemel tunnustatud noorte arengu toetamine. Toetatakse noori vanuses kuni 26 eluaastat, nende osalemist laagrites, võistlustel ja konkurssidel.

  (5) Kaasfinantseering on vallapoolne rahaline panus siseriiklikest vahenditest või välisvahenditest rahastatavatesse fondidesse või programmidesse esitatud projekti rahastamiseks.

§ 5.   Toetamise põhimõtted

  (1) Toetuse määramisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
  1) tegevus on suunatud valla elanikele, lähtub nende huvidest ja vajadustest ning toimub valla haldusterritooriumil või on seotud valla esindamisega;
  2) taotlejal ei tohi olla maksuvõlga riiklike maksude osas ning tema suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud vastavasisulist otsust;
  3) eelnevate toetuste kasutamise aruanded on esitatud nõuetekohaselt;
  4) vallapoolse toetusega ellu viidud tegevusi on aruandeperioodil kajastatud valla ajalehes;
  5) traditsioonilised, vähemalt kolmel aastal edukalt korraldatud ja osavõtjate rohkelt läbi viidud üritused või ürituste sarjad on toetuse eraldamisel eelistatud;
  6) valla arengukavas ning teistes arengudokumentides otseselt ära märgitud tegevused on prioriteetsed ning toetuste eraldamisel eelistatud;
  7) noort vanuses kuni 26 a on tunnustatud Eesti Vabariigi tasemel (vähemalt neljas koht omavanuste seas) või ära märkimine kultuurivaldkonna konkurssidel;
  8) projektid mille elluviimiseks taotletakse/on saadud lisavahendeid teistest fondidest või rahastajatelt on toetuse eraldamisel eelistatud;
  9) ürituse toetuse eraldamisel on ülempiir 1000 eurot, ürituste sarjal 1300 eurot ning oma- või kaasfinantseeringu rahaline väärtus projekti kogumaksumusest peab olema vähemalt 10%, kusjuures tuleb taotluses kirjeldada millistest allikatest oma- või kaasfinantseering tuleb;
  10) arengutoetuse ülempiir on 700 eurot;
  11) noorte projekti ülempiir on 200 eurot;
  12) noorte kultuuri- ja sporditoetuse ülempiir on 300 eurot;
  13) kaasfinantseeringu toetust eraldatakse kuni 10% projekti kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot kui korrastatakse eravalduses olevat kinnisasja. Omanik peab Vallavalitsusega sõlmima kinnisasja avaliku kasutamise lepingu vähemalt viieks aastaks;
  14) kaasfinantseeringu toetust eraldatakse kuni 50% projekti kogumaksumusest kui korraldatakse avalikkusele suunatud üritus, ürituste sari või renoveeritakse vallale kuuluvat vara.

  (2) Antsla Vallavolikogu (edaspidi volikogu) või Vallavalitsus rahuldab ühe eelarveaasta jooksul taotlusi, konkreetse aasta vallaeelarvesse kinnitatud summa piires.

  (3) Korra alusel ei toetata:
  1) valla ametiasutuse hallatavat asutust;
  2) valla ametiasutuse hallatava asutuse huvi- või spordiringi, kultuurikollektiivi, stuudiot, treeningrühma;
  3) vara soetamist üksikisikule;
  4) trahvide, kohtukulude, viiviste, erisoodustusmaksu ning katusorganisatsioonidele liikmemaksu tasumist.

§ 6.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotluste vormid kinnitab Vallavalitsus.

  (2) Arengutoetuse ja projektitoetuse taotlus esitatakse iga aasta 1. novembriks, järgneva aasta kohta. Vastav teade avalikustatakse vähemalt üks kuu enne taotluste esitamise kuupäeva valla infokanalites.

  (3) Noorte projekti ning noorte kultuuri- ja sporditoetuse taotlus esitatakse vähemalt üks kuu enne taotluses kirjeldatud tegevuste elluviimist. Taotlusi saab esitada aastaringselt kuni rahaliste vahendite lõppemiseni. Taotluse saab esitada täisealine noor või noore seaduslik esindaja.

  (4) Kaasfinantseeringu taotlus esitatakse Vallavalitsusele hiljemalt seitsme kalendripäeva jooksul alates põhirahastajale esitamisest, lisades taotlusele põhirahastaja taotlusvormi (koos kõigi lisadega). Kaasfinantseeringu taotlusi saab esitada aastaringselt kuni rahaliste vahendite lõppemiseni.

  (5) Taotleja võib abikõlbliku perioodi kohta esitada ühe arengutoetuse, kuni kaks ürituse ja ühe ürituse sarja toetuse taotlust. Kaasfinantseeringu toetuse taotluste arvu ei piirata.

  (6) Digitaalselt allkirjastatud taotlused saadetakse vallavalitsuse meilile [email protected]

§ 7.   Taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsuse spetsialist kontrollib 10 tööpäeva jooksul esitatud taotluste vastavust käesolevale korrale. Puuduste esinemisel teavitatakse taotlejat ning antakse puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg, mis ei tohi olla pikem kui 5 tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda nimetatud tähtaja jooksul puudusi, lõpetatakse menetlus.

  (2) Menetlusse ei võeta taotlusi, mis ei vasta käesoleva määrus § 5 lõike 1 punktidele 1, 2, 3, 4 ja 7. Punkti 4 rakendatakse 2021. a novembrist.

  (3) Pärast dokumentide ülevaatamist esitab spetsialist taotlused Vallavalitsuse poolt kinnitatud komisjonile (edaspidi komisjon). Komisjoni liikmed hindavad ürituse või ürituste sarja projektitaotlusi, lähtudes kinnitatud hindamiskriteeriumitest (määruse lisa) tagades võimalusel piirkondade tasakaalustatud arengu.

  (4) Kõikide teiste laekunud taotluste hindamisel lähtub komisjon käesolevast määrusest.

  (5) Taotluste läbivaatamise või hindamise üle otsustusõigust omav isik taandab ennast hindamise protsessist kui tegemist on huvide konfliktiga korruptsioonivastase seaduse mõistes.

  (6) Komisjoni koosoleku protokoll, mis sisaldab ettepanekuid Vallavalitsusele taotluste rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta, esitatakse ametiasutusele hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast komisjoni koosoleku toimumist.

  (7) Hindamisel moodustunud pingerea alusel eraldatakse toetused enim punkte saanud taotlejatele.

  (8) Vallavalitsus otsustab toetuste eraldamise oma korraldusega, võttes aluseks hindamiskomisjoni protokolli ja arvestades eelarves selleks eraldatud vahendeid.

  (9) Kui kaasfinantseeringuga taotletav summa on 2000 eurot või rohkem, teeb otsuse toetuse eraldamise või eraldamata jätmise kohta volikogu.

§ 8.   Toetuse maksmine ning aruandlus ja järelevalve

  (1) Toetus kantakse Vallavalitsuse korralduse alusel taotleja arvelduskontole, taotluses märgitud tähtajal.

  (2) Kontrolli, toetuse sihipärase kasutamise üle teostab vallavanema käskkirjaga määratud teenistuja.

  (3) Toetuse saaja kajastab projekti käigus ellu viidut valla ajalehes hiljemalt kahe kuu jooksul pärast tegevuste toimumist.

  (4) Aruannete vormid kinnitab Vallavalitsus.

  (5) Aruanne esitatakse digitaalselt allkirjastatuna ühe kuu jooksul pärast viimase, toetusega seotud kulutuse tasumist. Vallavalitsusel on õigus nõuda täiendavalt kuludokumente Vallavalitsuselt saadud toetuse ulatuses.

  (6) Kaasfinantseeringu toetuse aruanne esitatakse Vallavalitsusele samal ajal ja vormil, mis esitatakse projekti põhirahastajale.

  (7) Vallavalitsus võib toetuse tagasi nõuda, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) tegevust, mille jaoks toetus eraldati, ei toimunud;
  4) toetuse kasutamise aruanne jääb esitamata.

  (8) Toetuse andmisest või toetuse andmisest keeldumisest teavitab Vallavalitsus taotlejat kirjalikult hiljemalt ühe kuu jooksul Vallavalitsuse otsuse vastuvõtmisest.

  (9) Toetuse saaja kasutab ürituste ja tegevuse reklaamimisel valla kui rahastaja sümboolikat ja /või viitab kirjalikult valla toetusele.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Antsla Vallavolikogu 23.10.2018. a määrus nr 27 „Antsla valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Merike Prätz
volikogu esimees

Lisa Hindamismetoodika ja hindamiskriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json