KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Kõue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RT IV, 14.09.2012, 33

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 17.06.2010 nr 14
jõustumine 28.06.2010

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362, loomakaitseseaduse § 2 lõike 3, § 3 lõike 1 ja § 5, loomatauditõrje seaduse § 12 lõigete 1 ja 2 ja Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002 määruse nr 130 «Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord» alusel.

§ 1.   Koerte ja kasside pidamise eeskirja eesmärk

  (1) Käesolev eeskiri sätestab koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise nõuded Kõue valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele (edaspidi loomapidaja), kelle omandis või valduses on loom.

  (3) Eeskirja täidetakse koosmõjus loomakaitseseaduse, veterinaarkorralduse seaduse, loomatauditõrje seaduse ja muude loomapidamist reguleerivate õigusaktidega.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) Hulkuv loom on omanikuta loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada, või kes on loomapidaja juurest lahti pääsenud ning viibib loomapidaja juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi.
  2) Avalik koht on igasugune territoorium, rajatis, hoone või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või on üldkasutatav (tänav, tee, haljasala, suplemiskoht või muu puhkeala, hoov, hoone, rajatis, kauplus, võimla, ettevõte, elamu, trepikoda, ühissõiduk jms).
  3) Häirimine on inimeste igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus.
  4) Ohustamine on vara, inimeste elu või tervist ohtu asetav tegevus.

§ 3.   Loomapidamise nõuded

  (1) Looma on lubatud pidada loomapidajale kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil, mis peab olema piiratud viisil, et oleks välistatud looma omal tahtel välja pääsemine ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus.

  (2) Mitmekorterilises elamus lähtutakse loomapidamisel lisaks käesolevale eeskirjale ka korteriühistu põhikirjast, kodukorrast, ühise tegevuse lepingust ja muudest elamu ühist haldamist käsitlevatest dokumentidest.

  (3) Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima korteriomandite omanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku korda.

  (4) Kui loomapidajaks on juriidiline isik, on tal kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

  (5) Loomapidamisega ei tohi rikkuda avalikku korda.

  (6) Looma poolt inimeste ja teiste loomade häirimine, ohustamine või neile kahju tekitamine on keelatud.

  (7) Loomapidaja vastutab looma poolt tekitatud kahju eest ka juhul, kui looma kasutatakse õigusvastase tegevuse takistamiseks, välja arvatud juhul, kui looma kasutatakse hädakaitseseisundis või hädaseisundis olles.

  (8) Loomapidaja on kohustatud:
  1) käitumiselt ohtliku koera pidamisel paigaldama territooriumi sissepääsule ja kõigile tänavaga külgnevatele piirdeaedadele koera olemasolust teatava hoiatussildi;
  2) tagama ametiülesannet täitvate isikute ohutu liikumise loomapidaja territooriumil;
  3) tagama ametiülesannet täitvatele isikutele võimaluse kutsuda hoonest välja loomapidaja.

  (9) Alates 1. jaanuarist 2013 peab koer olema registreeritud Kõue valla lemmikloomaregistris. [- jõust. 23.12.2011]

  (10) Looma registreerimisel esitab loomapidaja vähemalt järgmised andmed:
  1) omaniku nimi, isikukood, elukoht, telefoninumber ja e-posti aadress;
  2) looma liik, nimi, vanus/sünniaeg, sugu, tõug või tõuta looma puhul välimuse kirjeldus, muu eritunnus, asukoht. [- jõust. 26.11.2010]

  (11) Alates 1. jaanuar 2013 peab koer kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatud mikrokiipi. Loomapidaja peab tagama koera märgistamise 7 päeva jooksul arvates päevast, kui koer sai 3-kuuseks. Omandatud täiskasvanud koer tuleb märgistada 7 päeva jooksul arvates omandamise päevast. Käesolevat sätet ei rakendata koerte osas, kes kannavad märgistusena hästiloetavat tätoveeringut või registreerimisnumbrit kaelarihmal. [- jõust. 23.12.2011]

  (12) Loomapidaja peab tagama looma vaktsineerimise loomataudi vastu ning järgima loomataudist teatamise nõudeid. Esmane vaktsineerimine tuleb teostada hiljemalt 3 kuu vanustel loomadel ja hilisemad vaktsineerimised viimasest vaktsineerimisest 12 kuu möödumisel.

  (13) Loomapidaja on kohustatud järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama oma looma väljaheited.

  (14) Looma on keelatud hüljata, vigastada, piinata, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumise või panna toime muu looma suhtes lubamatu tegu.

  (15) [Kehtetu – jõust. 26.11.2010]

§ 4.   Loomapidamise nõuded avalikus kohas

  (1) Looma jätmine järelevalveta avalikku kohta on üldjuhul keelatud. Koera tohib jätta avalikku kohta mitte kauemaks kui pooleks tunniks suukorviga ja lahtipääsemist välistaval viisil, kui ei ohustata koera tervist, avalikku korda, inimesi ja loomi.

  (2) Looma tohib viia avalikku kohta jalutusrihmaga või kandmisvahendis, tagades inimeste ja loomade ohutuse. Loomapidaja peab tagama järelevalve käitumise poolest ohtliku koera üle, kes peab avalikus kohas viibimisel kandma suukorvi.

  (3) Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koera hoidmisel kandmisvahendis. Ühistranspordis peab kassi hoidma kandmisvahendis.

  (4) Loomapidajal on keelatud loomaga viibida vastava keelumärgiga tähistatud kohtades.

  (5) Lõigetes 2, 3, 4, sätestatu ei kehti vaegnägija juhtkoera või teenistusülesannete täitmisel teenistuskoera suhtes.

  (6) Loomapidaja on kohustatud jälgima, et tema loom ei reostaks avalikku kohta. Looma välja heited tuleb koheselt koristada.

  (7) Loomapidajal on keelatud ujutada ja pesta looma avalikes supluskohtades.

  (8) Nakkusohtlikult haige loomaga avalikus kohas viibimine on keelatud.

§ 5.   Hulkuvate loomade püüdmine ja hukkamine

  (1) Hulkuvate loomade püüdmist korraldab Kõue Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Kui hulkuv loom on identifitseeritav, kuid teda ei ole võimalik kohe tagastada looma‧pidajale, tuleb loom kuni loomapidajale tagastamiseni paigutada hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud kohta (varju- või hoiupaika). Püütud loomi hoitakse varju- või hoiupaigas 14 päeva arvates hulkuva looma kirjelduse avalikustamisest varju- või hoiupaiga interneti koduleheküljel või Kõue valla veebilehell. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda, kui ta tasub looma püüdmis-, märgistamis-, registreerimis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse loom uuele loomapidajale. Kui selle aja kestel ei ole võimalik hulkuva looma loomapidajat kindlaks teha ega loomale uut loomapidajat leida, viiakse läbi looma eutanaasia loomakaitseseadusega sätestatud korras.

  (3) Ohtliku looma võib hukata enesekaitseks, kui looma rünnak ohustab inimese elu või tervist ja rünnakut ei ole võimalik teisiti vältida või tõrjuda.

§ 6.   Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumine

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskirjade nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66 ³ alusel § 664 lõikes 2 nimetatud isikute poolt.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ja politseiprefektuur vastavalt oma pädevusele.

§ 7.   Lõppsätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json