HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Kooli ja lasteaia hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Kõue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 14.09.2012, 35

Kooli ja lasteaia hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 15.12.2010 nr 24

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lõike 1 alusel.

§ 1.   Hoolekogu mõiste ja ülesanded

  (1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

  (3) Hoolekogu täidab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, koolieelse lasteasutuse seaduses ning haridusasutuse põhimääruses sätestatud ülesandeid.

§ 2.   Hoolekogu moodustamise põhimõtted

  (1) Hoolekogu moodustatakse lähtuvalt järgmistest põhimõtetest:
  1) kooli hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust. Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja;
  2) ühe asutusena tegutseva kooli ja lasteaia hoolekogu koosseisu kuulub vähemalt üks õppenõukogu esindaja, kes esindab kooli pedagooge ja vähemalt üks pedagoogilise nõukogu esindaja, kes esindab lasteaia pedagooge, ning nii kooli õpilaste vanemate kui ka lasteaialaste vanemate esindajad. Muus osas kohaldatakse põhikooli hoolekogu koosseisu kohta sätestatut;
  3) lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

  (2) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda kooli- või lasteaiatöötajate hulka.

§ 3.   Hoolekogu moodustamine

  (1) Haridusasutuse direktor esitab Kõue Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) hoolekogu kinnitamiseks kirjaliku ettepaneku, milles on märgitud hoolekogusse valitud isikud ja esindamise alus.

  (2) Hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekul.

§ 4.   Kooli pidaja esindaja määramine

  (1) Kooli pidaja esindaja määratakse hoolekogusse Kõue Vallavolikogu (edaspidi volikogu) otsusega. Volikogul on õigus esindaja määramine delegeerida ka vallavalitsusele.

  (2) Kooli pidaja esindajateks võivad olla volikogu või vallavalitsuse liikmed.

§ 5.   Õpetajate ja lasteaiaõpetajate esindaja valimine

  (1) Õpetajate esindaja nimetatakse õppenõukogu koosolekul.

  (2) Lasteaiaõpetajate esindaja nimetatakse pedagoogilise nõukogu koosolekul.

§ 6.   Lasteaialaste ja õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine

  (1) Lasteaia laste ja õpilaste vanemate (edaspidi nimetatakse lapsevanemad), vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine toimub lastevanemate üldkoosolekul, mille kutsub kokku direktor.

  (2) Direktor avaldab lastevanemate üldkoosoleku kohta teate vähemalt 7 (seitsme) tööpäeva enne koosoleku toimumist e-kooli kaudu ja veebilehel. Klassijuhatajad ja lasteaiaõpetajad saadavad lastevanematele kirjaliku teate, kuhu märgitakse koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.

  (3) Lastevanemate üldkoosolekut juhatab direktor.

  (4) Lastevanemate üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik lapsevanemad, eestkostjad või hooldajad.

  (5) Kandidaadid hoolekogusse võib üles seada juba varem toimunud ja protokollitud vanemate klassi- või rühmakoosolekul.

  (6) Kandidaatideks võivad olla kõik koosolekul osalevad lapsevanemad, vilistlased ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kes on andnud nõusoleku kandideerimiseks.

  (7) Esindajate valimine toimub avaliku hääletamise teel.

  (8) Kõik lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate kandidaadid hääletatakse üldkoosolekul läbi ühekaupa ning hoolekokku määratakse enim hääli saanud kandidaadid.

  (9) Lastevanemate üldkoosolekud ja otsused protokollitakse.

§ 7.   Õpilasesinduse esindaja valimine

  Õpilasesinduse esindaja valimine toimub vastavalt direktori kinnitatud õpilasesinduse põhimäärusele.

§ 8.   Hoolekogu liikmete volituste kestus

  (1) Pidaja esindaja volitus kestab antud volikogu või vallavalitsuse volituste aja lõpuni.

  (2) Lasteaia lastevanemate esindajate volitused kestavad kuni 3 aastat või kuni lapse väljaarvamiseni lasteaiast.

  (3) Kooli lastevanemate esindajate volitused kestavad kuni 3 aastat või kuni õpilase koolist väljaarvamiseni.

  (4) Vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate volitused kestavad kuni 3 aastat.

  (5) Õpilasesinduse esindaja volitus kestab kuni õpilase koolist väljaarvamiseni.

  (6) Kõikidel hoolekogu liikmetel on õigus oma volitustest loobuda pöördudes kirjaliku avaldusega kooli direktori poole.

  (7) Kooli direktor esitab vallavalitsusele hoolekogu koosseisu muutmiseks kirjaliku ettepaneku, milles on märgitud hoolekogusse valitud isiku(d) ja esindamise alus. Hoolekogu koosseisu muutmise kinnitab vallavalitsus.

§ 9.   Hoolekogu juhtimine ja töö korraldamine

  (1) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 10.   Hoolekogu töövorm

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Koosolek võib hoolekogu koosseisu enamuse otsusel toimuda ka elektrooniliselt ning osalejad digiallkirjastavad vastavad otsustused, mis lisatakse protokollile.

  (3) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord kolme kuu jooksul.

  (4) Koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 11.   Hoolekogu korraline koosolek

  (1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor.

  (2) Korralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikus vormis vähemalt 7 tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos korralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

§ 12.   Hoolekogu erakorraline koosolek

  (1) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme hoolekogu liikme, kooli direktori, volikogu või vallavalitsuse ettepanekul.

  (2) Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikus vormis vähemalt 3 tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele koos erakorralise koosoleku teatega.

§ 13.   Koosoleku läbiviimine

  (1) Enne koosoleku algust kinnitatakse päevakord.

  (2) Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (4) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala spetsialiste, moodustada komisjone või töörühmi.

  (5) Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa direktor, kes on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

  (6) Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostavad ametiisikud, vallavalitsuse ametiisikud ning teised isikud hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe loal.

§ 14.   Koosoleku protokoll

  (1) Hoolekogu koosolekud protokollitakse.

  (2) Protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ees- ja perekonnanimi;
  4) koosoleku vorm;
  5) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  6) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed ning nende ametinimetused;
  7) kinnitatud päevakord;
  8) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
  9) vastuvõetud otsused;
  10) protokollija ees- ja perekonnanimi;
  11) hoolekogu esimehe, tema äraolekul esimehe asetäitja ja protokollija allkirjad.

  (3) Koosoleku protokoll saadetakse hiljemalt viiendal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele, haridusasutusele ja vallavalitsusele.

  (4) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt haridusasutuse asjaajamiskorrale.

§ 15.   Hoolekogu otsustusvõime

  Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.

§ 16.   Hoolekogu otsused ja nende täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu poolt vastuvõetud otsused vormistatakse kirjalikult hoolekogu esimehe allkirjaga, tema puudumisel aseesimehe allkirjaga. Hoolekogu otsuste täitmist korraldab haridusasutuse direktor koostöös kooli pidajaga.

  (3) Hoolekogu poolt vastu võetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega koolis tutvuda.

§ 17.   Otsusega mittenõustumine

  (1) Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega vallavalitsuse poole viie tööpäeva jooksul arvates otsuse teadasaamisest.

  (2) Kooli ja hoolekogu vahel tekkinud vaidlused lahendab vallavalitsus, kelle otsus on lõplik.

§ 18.   Aruandlus

  Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas kooli lastevanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele heakskiitmiseks. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. aastal.

Juri Kovalevski
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json