HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.09.2017, 1

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord

Vastu võetud 07.09.2017 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tallinna linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) käivate laste toidukulu katmise tingimused ja kord.

§ 2.   Terminid

  (1) Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust.

  (2) Lapse toidukulu piirmäär (edaspidi piirmäär) on kõrgeim määr, mille ulatuses kaetakse lasteasutuses lapse toidukulu päevamaksumus linna eelarvest.

§ 3.   Toidukulu katmiseks ette nähtud vahendid ja piirmäär

  (1) Tallinna linna eelarves nähakse ette sihtotstarbelised vahendid lasteasutustes käivate laste toidukulu päevamaksumuse katmiseks ja lapse toidukulu tasumisest vabastamiseks.

  (2) Piirmäära kehtestab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 4.   Toidukulu katmine piirmäära ulatuses

  (1) Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Tallinna linn. Lapse rahvastikuregistrijärgset aadressi kontrollitakse Eesti hariduse infosüsteemis üks kord kuus.

  (2) Lapse toidukulu kaetakse lasteasutuses kohal käidud päevade eest, mille eest arvestatakse toidutasu.

  (3) Kui lasteasutuse direktori kinnitatud lapse toidukulu päevamaksumus on suurem kui linnavalitsuse kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

§ 5.   Toidukulu tasumisest vabastamine täies ulatuses

  (1) Toidukulu tasumisest vabastatakse täies ulatuses avalduse alusel:
  1) Tallinna Lastekodus asenduskoduteenusel viibiv ja lasteasutuses käiv laps;
  2) vähekindlustatud pere laps juhul, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ning iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast.

  (2) Lapse toidukulu tasumisest vabastamise põhjendatud avaldus (edaspidi avaldus) esitatakse lasteasutuse direktorile. Avalduse võib esitada:
  1) vanem või eestkostja;
  2) lasteasutuse õpetaja;
  3) asenduskodu juhataja.

  (3) Toidukulu tasumisest vabastamise vormistab lasteasutuse direktor käskkirjaga kuni üheks õppeaastaks.

§ 6.   Toidukulu katmiseks ette nähtud vahendite kasutamine ja nende üle arvestuse pidamine

  (1) Tallinna Haridusamet kinnitab toidukuluks ette nähtud vahendite jaotuse lasteasutuste kaupa.

  (2) Toidukuluks ette nähtud vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab lasteasutuse direktor. Toidukuluks ette nähtud vahendeid kasutatakse lasteasutuses käivate laste toidukulu päevamaksumuse katmiseks piirmäära ulatuses ja käesoleva määruse § 5 kohaselt toidukulu tasumisest vabastamiseks.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 määrus nr 7 „Toetuste maksmise kord toitlustuskulude katmiseks Tallinna linna koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides ning Tallinna Kopli Ametikoolis" tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrust rakendatakse alates 1. septembrist 2017.

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json