Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Räpina valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2017
Avaldamismärge:RT IV, 14.10.2013, 21

Räpina valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord

Vastu võetud 21.04.2010 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Räpina valla eelarvest (edaspidi vallaeelarvest) kultuuri-, spordi-, haridus- ja noorsootöö edendamiseks, külaliikumise ja seltsitegevuse toetamiseks ning koguduste muinsuskaitsealuste hoonete korrashoiu toetamiseks rahaliste vahendite (edaspidi toetus) taotlemist, taotluse menetlemist, toetuse eraldamist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.
Käesolev kord ei laiene nendele toetustele, mis on reguleeritud teiste riigi ja Räpina valla õigusaktidega.

§ 2.   Toetuse eesmärk ja liigid

  (1) Toetuse andmise eesmärgiks on arendada Räpina valla kodanikualgatuslikku tegevust ning soodustada ühistegevust.

  (2) Toetuse liigid on:
  1) tegevustoetus;
  2) projektitoetus;
  3) ühekordse ürituse või tegevuse toetus.

  (3) Tegevustoetus on taotleja liikmeskonna arendamiseks, ühenduse igapäevase tegevuse korraldamiseks, ühistegevuseks, tegevuse tutvustamiseks ja ühenduse jätkusuutlikkuse tagamiseks eraldatav toetus.

  (4) Projektitoetus on valla kaasfinantseering ühenduse liikmetele või kogukonna ja piirkonna arengule suunatud valla arengukavaga kooskõlas olevate mahukate tegevuste, sh investeerimisprojektide kaasfinantseerimiseks.

  (5) Ühekordsete ürituste ja tegevuste toetus antakse Sihtasutusele Räpina Kultuurkapital. Nende toetuste taotlemine ja eraldamine on reguleeritud Sihtasutuse Räpina Kultuurkapital kehtestatud korras.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust võivad taotleda Räpina vallas tegutsevad juriidilised isikud ja seltsingud, kes tegelevad Räpina valla eri piirkondades mittetulundusliku ühistegevuse võimaluste pakkumisega.

  (2) Tegevustoetust ei maksta juriidilisele isikule või seltsingule tegevusteks või teenusteks, milliseid pakuvad valla elanikele Räpina Vallavalitsus või tema hallatavad asutused.

  (3) Toetust ei anta toitlustamiseks planeeritud kulude katteks.

  (4) Toetust ei anta Räpina Vallavalitsuse hallatavatele asutustele ja nende eelarvete kaudu rahastatavatele huviringidele.

  (5) Taotlus toetuse saamiseks vallaeelarvest tuleb esitada eelarveaastale eelneva aasta 31. oktoobriks. Eelarveaasta jooksul tegevustoetust taotleda ei saa.

  (6) Informatsioon taotluse esitamise tähtaja kohta avalikustatakse Räpina valla ajalehes ja veebilehel.

  (7) Väljaspool taotlustähtaega võib esitada projektide kaasfinantseerimise taotlusi.

  (8) Toetuse taotlusvormid kehtestab vallavalitsus.

  (9) Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
  1) juriidilisel isikul ühenduse põhikirja koopia (esmataotlemisel) ja liikmete nimekiri;
  2) seltsingul koopia ühise tegutsemise lepingust.

  (10) Taotlused esitatakse paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna digitaalselt Räpina Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi vallavalitsus) aadressil Kooli 1, Räpina 64504, e-posti aadress vald@rapina.ee.

  (11) Vallavalitsus võib vajadusel nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi.

§ 4.   Taotluste menetlemine

  (1) Vallavalitsus vaatab tähtajaks esitatud taotlused ja väljaspool taotlustähtaega esitatud projektitaotlused läbi ning kontrollib dokumentide vastavust käesoleva korra nõuetele. Puuduste esinemisel teavitatakse sellest taotlejat ja antakse puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg, mis ei tohi olla pikem kui kümme kalendripäeva. Kui taotleja ei kõrvalda nimetatud tähtajaks puudusi, lõpetatakse menetlus toetuse saamiseks. Juhul, kui taotlus ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud kriteeriumile või kriteeriumitele, lõpetab vallavalitsus taotluse menetlemise, millest teavitatakse taotlejat kirjalikult. Esitatud dokumendid tagastatakse taotlejale tema nõudel.

  (2) Vallavalitsusel on õigus jätta taotleja, kes ei ole käesoleva määruse paragrahvi 5 lõike 3 alusel esitanud tähtajaks varem saadud toetuse kasutamise aruannet, taotlus läbi vaatamata.

  (3) Taotlus peab vastama järgmistele kriteeriumitele:
  1) tegevus on kooskõlas Räpina valla arengukava ja eelarveaasta rahaliste võimalustega;
  2) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Räpina valla haldusterritooriumil või taotleja esindab Räpina valda väljaspool Räpina valla haldusterritooriumi;
  3) tegevus on suunatud Räpina valla elanikele või on nende huvides.

  (4) Kui valla eelarves mittetulundustegevuseks eraldatud vahendite summa on väiksem kõigi nõuetekohaselt vormistatud taotluste summast, eelistatakse:
  1) noorteühingute noorteprogramme ja -projekte;
  2) spordiorganisatsioonide tegevusi;
  3) tegevusi, mis edendavad külakogukonda;
  4) tegevusi, mis on suunatud lastele ja noortele;
  5) taotlusi, milles taotletakse kaasfinantseeringuid.

  (5) Kahekümne kalendripäeva jooksul peale valla eelarve vastuvõtmist teeb vallavalitsus, lähtudes toetusteks valla eelarves eraldatud vahenditest, otsuse tegevustoetuste ja projektitoetuste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta. 10% toetusteks eraldatud vahenditest jäetakse reservi väljaspool taotlustähtaega esitatud projektitoetusteks.

  (6) Väljaspool taotlustähtaega esitatud projektitaotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse teeb vallavalitsus kolmekümne kalendripäeva jooksul taotluse saamisest.

  (7) Vallavalitsuse otsus vormistatakse korraldusega, milles märgitakse:
  1) toetuse saaja nimi;
  2) rahastamise eesmärk (tegevustoetus või projekti nimi);
  3) eelarvest eraldatav summa;
  4) tähtaeg lepingu sõlmimiseks.

  (8) Otsuse toetuse eraldamise või eraldamata jätmise kohta edastab vallavalitsus taotlejale kümne kalendripäeva jooksul vallavalitsuse otsuse vastuvõtmisest arvates.

  (9) Toetuse saajaga sõlmitakse toetuse kasutamise leping.

  (10) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse sihtotstarve, sh tegevuse kirjeldus;
  2) toetuse üleandmise viis, tähtaeg või maksegraafik;
  3) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  4) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  5) aruande esitamise aeg ja kord;
  6) toetuse saaja kohustused toetatava tegevuse või toetuse kasutamise avalikustamisel ja kajastamisel;
  7) muud vallavalitsuse poolt määratud tingimused.

  (11) Seltsingutele eraldatud toetus kantakse volitatud isiku pangakontole või tasutakse seltsingu esitatud kuludokumentide alusel kauba müüjale või teenuse osutajale.

  (12) Toetuse saajad ja toetuse summad avalikustatakse Räpina valla veebilehel.

§ 5.   Toetuse maksmine ja toetuse kasutamise järelevalve

  (1) Toetus valla eelarvest makstakse taotlejale toetuse kasutamise lepingus kokkulepitud tähtaegadeks ja summades.

  (2) Toetuse saajaga lepingu sõlmimist, toetuse saamist ning kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab vallavalitsus.

  (3) Toetuse saaja on kohustatud toetuse kasutamise kohta esitama vormikohase aruande. Aruande vormid kehtestab vallavalitsus.

  (4) Tegevustoetuse aruanne esitatakse toetuse kasutamise lepingus kokkulepitud tähtajaks. Projektitoetuse aruanne esitatakse ühe kuu jooksul peale projekti lõppemist.

  (5) Vallavalitsusel on õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetus tagasi või arvutada toetus ümber, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) toetuse saaja on oma tegevuse lõpetanud;
  4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 6.   Lõpp- ja rakendussätted

  (1) Määrusega reguleerimata küsimused lahendab ja otsustab vallavalitsus.

  (2) Määrust rakendatakse alates Räpina valla 2011. aasta eelarvest taotletavatele toetustele.

Kaido Palu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json