KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avalike ürituste korraldamise ja pidamise kord Nõva vallas

Väljaandja:Nõva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 14.10.2015, 17

Avalike ürituste korraldamise ja pidamise kord Nõva vallas

Vastu võetud 02.10.2015 nr 5

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korra reguleerimisala

  (1) Nõva valla avalike ürituste korraldamise ja pidamise korras (edaspidi kord) sätestatakse avaliku ürituse (edaspidi üritus) korraldamise ja pidamise nõuded Nõva valla haldusterritooriumil.

  (2) Korda ei kohaldata avaliku koosoleku ega ilutulestiku korraldamisele, kui seadus ei sätesta teisiti.

§ 2.   Mõisted

  (1) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (2) Üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek korrakaitseseaduse tähenduses. Nõva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatava asutuse põhimääruse-, samuti Nõva valla loodud või Nõva valla osalusega juriidilise isiku põhikirjajärgset tegevust oma tegevuskohas ei loeta ürituseks korra mõistes.

  (3) Spordiürituse korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus.

  (4) Üritusel kauplemise nõuded sätestab kaubandustegevuse seadus.

§ 3.   Ürituse korraldaja ja taotluse esitamine

  (1) Ürituse korraldajaks võib olla füüsiline või juriidiline isik või vallavalitsuse hallatav asutus.

  (2) Ürituse korraldaja esitab vähemalt 1 kuu enne ürituse läbiviimise päeva vormikohase allkirjastatud loa taotluse koos kõigi kooskõlastatud nõutavate lisadokumentidega (edaspidi taotlus) vallavalitsusele või elektronposti aadressil novavald@novavald.ee ( lisa 1 ). Ürituse loa taotluse vorm on kättesaadav Nõva valla veebileheküljel.

  (3) Luba ei ole vaja taotleda vabaks liikumiseks ja kasutamiseks alaliselt piiratud territooriumil, ehitises või selle osas (sh hoone siseruumides) ürituse korraldamiseks, kui üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele. Ürituse korraldaja teavitab sellise ürituse toimumise ajast ja kohast eelnevalt vallavalitsust elektronposti teel aadressil novavald@novavald.ee.

  (4) Loa väljastaja võib esitada põhjendatud ettepaneku täiendavaks kooskõlastusteks.

  (5) Ürituse läbiviimisega seotud liikluse ümberkorraldamiseks ja/või ühissõidukite ümbersuunamiseks peab ürituse korraldaja lisama taotlusele vallavalitsuse või volitatud isiku eelnevalt kooskõlastatud liikluskorralduse muudatuste skeemi paberkandjal või elektrooniliselt, milles on näidatud vajalikud liikluskorraldusvahendid (märgid jm), parkimisvõimalused ning liikluse korraldamise eest vastutav isik ja tema kontaktandmed.

§ 4.   Taotluse menetlemine ja loa andmine

  (1) Ürituse loa taotluse vaatab läbi vallavalitsus, kes vajadusel otsustab ürituse korraldajalt täiendavate dokumentide ja/või kooskõlastuste esitamise vajaduse üle.

  (2) Vallavalitsus otsustab korraldusega ürituse korraldamiseks loa andmise 14 päeva jooksul ürituse korraldamise loa taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates.

  (3) Korralduses märgitakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood/registrinumber, kontakttelefoni number ning elektronposti aadress;
  3) ürituse läbiviimise koht (vajadusel marsruut);
  4) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  5) alkohoolsete jookide müümise tingimused;
  6) ürituse peatamise ning lõpetamise alused.

§ 5.   Loa andmisest keeldumine

  (1) Ürituse loa andmisest keeldumisest peab vallavalitsus 14 päeva jooksul ürituse korraldamise loa taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates korraldajale teatama, selgitades põhjuse ning viidates õigusaktidele, mis on loa väljaandmata jätmise aluseks.

  (2) Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib jätta ürituse läbiviimiseks loa andmata:
  1) kui ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt;
  2) kui samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse või koosoleku läbiviimine;
  3) kui üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  4) kui ürituse korraldamise loa taotluses toodud ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Nõva valla õigusaktidest tulenevalt;
  5) kui korraldaja ei täida ürituse loa taotluse kooskõlastanute ettekirjutusi;
  6) kui ürituse korraldaja on ürituse korraldamisel korduvalt rikkunud Eesti Vabariigi või Nõva valla õigusaktidest või eeskirjast tulenevaid kohustusi.

§ 6.   Ürituse pidamise aja või koha muutmine

  (1) Menetleja võib teha ettepaneku ürituse korraldajale muuta ürituse pidamise aega või kohta,
kui:
  1) eelnevalt on vastu võetud taotlus või antud luba samas kohas samal ajal teise ürituse pidamise kohta;
  2) on ülekaalukas avalik huvi korraldada samas kohas samal ajal teine üritus ning mitut üritust samal ajal selles kohas pidada ei ole võimalik;
  3) ürituse pidamise koht või aeg ei ole sobiv sihtgrupile, kellele üritus on suunatud.

  (2) Ürituse aja või koha muutmisel korraldaja soovil esitab korraldaja vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgib ürituse aja või koha muutmise põhjuse ning ürituse uue aja või koha. Vajadusel määrab menetleja vajalikud kooskõlastused.

  (3) Nõustumisel ürituse muudetud aja või kohaga ja kõigi vajalike kooskõlastuste olemasolul annab vallavalitsus korralduse alusel loa ürituse pidamiseks.

§ 7.   Ürituse korraldaja ülesanded

  Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esitatud ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse vastavalt kooskõlastatud turvaplaanile, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule ning kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;
  3) järgima tuleohutuse ja tervisekaitsenõudeid;
  4) tagama avaliku korra ja täitma heakorranõudeid;
  5) täitma üritust kooskõlastavate ametkondade ettekirjutusi
  6) täitma politsei ning päästeasutuse ametnike korraldusi, mis on antud õigusaktide ning ürituse loas sätestatud tingimuste alusel;
  7) tagama, et alla 16-aastastele alaealistele mõeldud üritus lõpeks vähemalt tund enne seaduses sätestatud liikumispiirangu algust.
  8) paigaldama ürituse toimumise kohta vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja vajadusel välikäimlaid ning heakorrastama maa-ala, millel üritus läbi viidi ja selle ümbruse hiljemalt 8 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või ürituse loas määratud tähtajaks.
  9) Ürituse pidamisest loobumise korral peab korraldaja sellest kirjalikult teavitama vallavalitsust ja loa taotluse kooskõlastajaid.

§ 8.   Loa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib ürituse läbiviimiseks antud loa tunnistada kehtetuks, kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud ürituse korraldamise loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja Nõva valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 9.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teevad Nõva vallavalitsus ja Politsei-ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

  (2) Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras.

  (3) Üritusega Nõva vallale ürituse toimumise kohas tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele ürituse korraldaja poolt.

§ 10.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Peeter Kallas
Volikogu esimees

Lisa Taotlus avaliku ürituse korraldamiseks

/otsingu_soovitused.json