HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tabivere Põhikooli põhimäärus

Väljaandja:Tabivere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.10.2017, 13

Tabivere Põhikooli põhimäärus

Vastu võetud 05.10.2017 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 34, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 ning Tabivere Vallavolikogu 02.03.2015 määruse nr 2 „Tabivere valla koolide ja koolieelsete lasteasutuste põhimääruste ja arengukavade koostamise, muutmise ja kinnitamise kord“ § 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kooli nimetus

  Kooli nimetus on Tabivere Põhikool (edaspidi kool).

§ 2.   Kooli õiguslik seisund ja tegutsemise vorm

  (1) Kool on Tartu valla (edaspidi vallavalitsus) hallatav munitsipaalõppeasutus.

  (2) Kooli tegutsemise vorm on põhikool, kus toimub statsionaarne õpe I, II ja III kooliastmel.

  (3) Kool on Tabivere Gümnaasiumi haridustraditsioonide järjepidevuse jätkaja.

§ 3.   Kooli asukoht ja tegutsemiskoht

  (1) Kooli asukoht ja tegutsemiskoht on Hariduse 1, Tabivere alevik, Tartu vald, Tartu maakond, sihtnumber 49127.

  (2) Kooli õppetöö viiakse läbi kooli õppehoones Tabivere alevikus Tabivere vallas Tartu maakonnas.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  Koolil on oma nimega pitsat ja sümboolika. Koolil on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri Tabivere Põhikool ja sõõri alumisel äärel on kiri Eesti Vabariik. Sõõri keskel on kiri Tartu vald. Kool võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab direktor.

§ 5.   Õppe- ja asjaajamiskeel

  Kooli õppe- ja asjaajamiskeel on eesti keel.

§ 6.   Kooli tegevuse eesmärgid ja ülesanded

  (1) Kooli tegevuse eesmärk on luua õppijale soodsad tingimused põhihariduse omandamiseks õppija individuaalset arengut toetavas koolikeskkonnas. Kool toetab õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, luues tingimused õpilase võimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi kujundamiseks.

  (2) Kooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja õpioskuste, enesereflektsiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist.

2. peatükk KOOLI ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS  

§ 7.   Õppekava, kodukord

  (1) Õpingute alusdokumendiks on põhikooli riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekava.

  (2) Kool korraldab õppe- ja kasvatustööd, lähtudes kõlblusest, demokraatiast, üksteisesse lugupidavast suhtumisest ja Eesti Vabariigi austamisest, arvestades võimaluse korral õpilaste ja vanemate ettepanekuid ja piirkonna eripära.

  (3) Kooli kodukorra kehtestab direktor ning see on õpilastele ja koolitöötajatele täitmiseks kohustuslik. Kooli kodukord ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule ja õpilasesindusele.

§ 8.   Õppetöö korraldamise alused

  (1) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini. Õppeaasta koosneb õppeveeranditest ja koolivaheaegadest. Õppeveerandites on kokku vähemalt 175 õppepäeva. Ühes nädalas on kuni 5 õppepäeva. Õppepäev on kalendripäev, mil õpilane on päevakava või individuaalse õppekava alusel kohustatud õppes osalema.

  (2) Koolivaheajad kehtestab direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kooli pidaja.

  (3) Õppetöö põhivormiks koolis on õppetund. Õppetund on kooli päevakavas või õpilasele koostatud individuaalses õppekavas juhendatud õppeks ettenähtud ajavahemik. Õppetund vaheldub vahetunniga.

  (4) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas kehtestatakse kooli päevakavas.

  (5) Õpilase nädala õppekoormus õppeaineti määratakse kooli õppekavaga. Kool arvestab õpet kavandades ja ellu viies, et õpilase õppekoormus oleks ea- ja jõukohane, võimaldades talle aega puhkuseks ja huvitegevuseks.

  (6) Koolis võib suvevaheajal korraldada täiendava õppega seotud tegevusi, arvestades, et põhiharidust omandavale õpilasele on tagatud vähemalt kümne järjestikuse nädala pikkune puhkus kõigist õppe ja eksamitega seotud tegevustest.

§ 9.   Õppematerjal koolis

  (1) Kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel kasutada tasuta vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti.

  (2) Igas klassis õppetööks vajalikud õpikud, töövihikud ja tööraamatud valib kool hariduse infosüsteemi õppekirjanduse alamregistrist.

§ 10.   Õpilaste arv

  (1) Klassi täituvuse ülemine piirnorm 1.– 9. klassini on 24 õpilast. Vallavalitsus võib direktori ettepanekul ning hoolekogu nõusolekul kehtestada nimetatud piirnormist suurema klassi täituvuse ülemise piirnormi.

  (2) Kooli direktor moodustab iga õppeaasta algul pikapäevarühmad põhiharidust omandavatele õpilastele. Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.

  (3) Koolil on oma päevakava, mis kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste, nagu pikapäevarühmas, ringides ja treeningutel korraldatavate tegevuste järjestust ja ajalist kestust.

§ 11.   Tugiteenused

  (1) Tervisekaitsenõuded kooli sisustusele, ruumidele, hoonetele ja maa-alale kehtestab Vabariigi Valitsus, kooli päevakavale ja õppekorraldusele sotsiaalminister.

  (2) Kool võimaldab koolikohustuse täitmist koduõppe vormis ja üldhariduse omandamist individuaalse õppekava järgi õigusaktidega kehtestatud korras. Kool arvestab õpilaste hariduslike erivajadustega.

  (3) Koolis on tagatud õpilastele eripedagoogi, logopeedi, sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi teenus.

  (4) Kool võib moodustada hariduslike erivajadustega laste klasse või rühmi vastavalt vajadustele ja võimalustele. Kool võib pakkuda lisaõpet lihtsustatud riikliku õppekava järgi õppivatele põhikooli lõpetanutele.

  (5) Kool tagab vaimse ja füüsilise turvalisuse ning hädaolukorra lahendamise õigusaktides kehtestatud korras ning sätestab vastavad meetmed kooli kodukorras.

§ 12.   Kooli vastuvõtmine, hindamine, lõpetamine ja väljaarvamine

  (1) Kooli vastuvõtmine toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud kooli vastuvõtmise üldiste tingimuste ja korra ning vallavalitsuse poolt kehtestatud vastuvõtu tingimuste ja korra alusel.

  (2) Õpilaste hindamise tingimused ja kord sätestatakse kooli õppekavas kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

  (3) Kooli lõpetamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

  (4) Koolist väljaarvamine toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning kooli kodukorras sätestatu alusel.

§ 13.   Kooli raamatukogu

  (1) Koolis on raamatukogu, mille põhiülesanne on toetada trükiste, audiovisuaalsete ja muude infokandjate säilitamise ja kättesaadavaks tegemise kaudu kooli õppekava järgset õpet, arendada õpilaste iseseisva õpitöö ja teabe hankimise oskust ning lugemishuvi.

  (2) Kooli raamatukogu töökorralduse alused kehtestab haridus- ja teadusminister.

3. peatükk KOOLI ÕPPEKAVAVÄLINE TEGEVUS  

§ 14.   Kooli õppekavaväline tegevus

  (1) Õppekavaväline tegevus jaguneb kooli korraldatud ja õpilastele suunatud õppekavaväliseks tegevuseks (edaspidi huvitegevus) ning kooli poolt osutatavateks teenusteks.

  (2) Huvitegevus toimub ringides ja treeningrühmades. Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja –meetodeid.

  (3) Huvitegevuse korraldamisel arvestatakse õpilaste ja lapsevanemate soovidega.

  (4) Huvitegevust koolis rahastatakse Tartu valla eelarve vahenditest. Huvitegevuse kulude katmine võib toimuda huvitegevuses osalejate kaasrahastamisel vastavalt vallavalitsuse kehtestatud hinnakirjale.

  (5) Õpilastel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.

  (6) Õppekavavälist tegevust kajastatakse kooli päevakavas ja selle korraldamisel lähtutakse kooli kodukorrast.

  (7) Tingimusel, et see ei lähe vastuollu kooli põhitegevusega ja õigusaktides sätestatud nõuetega, võib kool osutada järgmisi teenuseid:
  1) õppematerjalide koostamine ja levitamine;
  2) kooli kasutuses oleva vara üürimine ja rentimine;
  3) pedagoogilise tegevusega seotud ürituste ja koolituste korraldamine;
  4) vabahariduslike koolituste korraldamine täiskasvanutele.

  (8) Teenuste osutamise eest võtab kool tasu teenuste hinnakirja alusel. Teenuste hinnakirja kehtestab vallavalitsus.

  (9) Koolil on õigus luua ja arendada välissidemeid.

4. peatükk KOOLI JUHTIMINE  

§ 15.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor. Direktor tagab koostöös õppenõukogu, kooli hoolekogu, õpilasesinduse, vallavalitsuse ja muude asutustega kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli arengukava, õppekava ja kodukorra täitmise.

  (2) Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud õigusaktides, sealhulgas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmisega.

  (3) Kooli direktor täidab talle õigusaktide, töölepingu ja ametijuhendiga pandud ülesandeid, on kooli töötajate jaoks tööandja esindaja ning määrab oma äraolekuajaks endale asendaja.

  (4) Direktor võib moodustada õppe- ja kasvatustegevuse ning koolieluga seotud küsimuste lahendamiseks nõuandvaid komisjone ja töörühmasid.

  (5) Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ning muu kooli tegevuse, kooli üldseisundi ja arengu ning kooli varade, seahulgas eelarvevahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (6) Direktor esitab vallavalitsusele viimase nõudmisel kooli tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente.

  (7) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

  (8) Kooli direktoriga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

§ 16.   Kooli hoolekogu

  (1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, vallavolikogu, vallavalitsuse, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Kooli hoolekogu on 9-liikmeline. Hoolekogusse kuuluvad:
  1) vallavolikogu esindaja;
  2) õpilaste esindaja;
  3) kaks kooli õpetajate esindajat õppenõukogu otsusel
  4) viis vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat, kes valitakse vanemate üldkoosoleku poolt.

  (3) Kooli hoolekogu koosseisu ja töökorra kinnitab vallavalitsus.

  (4) Kooli direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

§ 17.   Kooli õppenõukogu

  (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires korraldada ja hinnata õpet ja kasvatust ning teha kooli juhtimiseks vajalikke otsuseid.

  (2) Õppenõukogu liikmeteks on kooli pedagoogid. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse määratud õpilaste esindaja.

  (3) Õppenõukogu ülesanded ja töökorra kehtestab haridus- ja teadusminister.

5. peatükk ÕPILASTE, VANEMATE JA TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED  

§ 18.   Õpilaste õigused ja kohustused

  (1) Õpilased on kohustatud osalema õppetöös, õppima vastavalt oma võimetele, end arendama ja oma teadmisi pidevalt täiendama, lugupidavalt suhtuma kaasinimestesse, täitma kooli kodukorra nõudeid ja kandma vastutust selle mittetäitmise eest.

  (2) Õpilastele avaldatakse tunnustust haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras või kooli kodukorras sätestatud tunnustusmeetmete alusel.

  (3) Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid vastavalt õigusaktidele ja kooli kodukorrale.

  (4) Vastavalt kooli arenguvestluse korraldamise tingimustele ja korrale viiakse koolis õpilasega vähemalt üks kord õppeaastas läbi arenguvestlus, kus osalevad õpilane, klassijuhataja ning piiratud teovõimega õpilase puhul vanem. Arenguvestluse põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides.

  (5) Õpilasele väljastatakse õppeasutuses õppimise perioodiks õpilaspilet, mille väljaandmise korra ja vormi kinnitab haridus- ja teadusminister.

  (6) Õpilastel on õigus:
  1) osaleda õppetöös ja omandada tasuta põhiharidus;
  2) vastavalt põhjendatud vajadusele õppida individuaalse õppekava järgi või täita koolikohustust koduõppe vormis õigusaktidega sätestatud alustel;
  3) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks täiendavat abi õpetajatelt või tugispetsialistidelt nende tööaja piires;
  4) moodustada koolis õpilasesindus, samuti moodustada ühinguid, klubisid, stuudioid, ringe, liite ja organisatsioone teiste õpilaskondadega õigusaktides sätestatud alustel ja korras, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlusega;
  5) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;
  6) kasutada klassivälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi jm vahendeid;
  7) teha ettepanekuid kooli direktorile ja teistele pedagoogidele õppe- ja kasvatustöö korraldamise osas;
  8) saada ettenähtud korras materiaalset toetust õigusaktidega ettenähtud korras;
  9) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja vallavolikogu poolt kehtestatud korras ja ulatuses;
  10) saada koolist ja vallavalitsusest teavet koolikorralduse ning oma õiguste ja kohustuste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta;
  11) pöörduda oma õiguste kaitseks vallavalitsuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanema, lastekaitseorganisatsiooni, kooli hoolekogu, politseiametniku või sotsiaalpedagoogi poole.

  (7) Õpilane on kohustatud:
  1) täitma koolikohustust ja osalema õppetöös;
  2) täitma kooli kodukorda ning kandma vastutust selle rikkumise eest;
  3) käituma koolis väärikalt ja järgima üldtunnustatud moraalinorme;
  4) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse, hoidma loodust ja elama keskkonda säästvalt;
  5) hoidma kooli head mainet;
  6) hoidma kooli käsutuses olevaid esemeid;
  7) täitma teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

  (8) Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.

  (9) Õpilaste meditsiinilist teenindamist korraldab vallavalitsus vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

  (10) Õpilase poolt koolile tekitatud ainelise kahju hüvitab õpilane või teevad seda tema vanemad vastavalt kehtestatud kooli kodukorrale.

§ 19.   Esimese õpilasesinduse valimise ning õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord

  (1) Esimese õpilasesinduse valimise kord:
  1) Direktor kuulutab käskkirjaga välja esimese õpilasesinduse valimised.
  2) Igast 7.- 9. klassist valitakse kooli õpilasesindusse üks kuni kolm õpilast.
  3) Punktis 2 nimetatud klasside klassijuhatajad korraldavad vastavates klassides demokraatlikest põhimõtetest lähtuvad valimised ning esitavad klasside esindajate nimed kooli direktorile või direktori poolt volitatud isikule kahe nädala jooksul pärast valimiste väljakuulutamist.
  4) Pärast klassijuhatajate poolt õpilaste esindajate nimede esitamist avalikustab direktor ühe nädala jooksul esitatud kandidaatide nimed kooli infotahvlil ja kooli veebilehel.
  5) Pärast avalikustamist kinnitab direktor ühe nädala jooksul esimese õpilasesinduse koosseisu.
  6) Edaspidine õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus ning töökord sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses.

  (2) Õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord:
  1) Õpilasesinduse põhimääruse töötavad välja esimese õpilasesinduse liikmed koostöös direktori või direktori poolt volitatud isikuga.
  2) Põhimääruse projekt avalikustatakse ühe kuu jooksul kooli raamatukogus ja veebilehel ning arutatakse läbi klassides. Arutelude käigus on võimalik kirjalikult esitada õpilasesinduse põhimääruse projekti muutmise ettepanekuid.
  3) Pärast avalikustamist arutab õpilasesindus laekunud ettepanekud läbi ning viib projekti sisse vajalikud muudatused.
  4) Pärast muudatuste sisseviimist kiidetakse õpilasesinduse põhimäärus heaks õpilaskonna lihthäälte enamusega. Hääletamine viiakse läbi klassides klassijuhatajate poolt ning tulemused edastatakse õpilasesindusele. Pärast tulemuste selgumist ja projekti heakskiitmist õpilaskonna poolt esitab õpilasesindus õpilasesinduse põhimääruse projekti kinnitamiseks direktorile.

§ 20.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanemal on õigus:
  1) saada koolist teavet oma lapse kohta ning selgitusi õppe- ja kasvatustegevuse teemal;
  2) teha koolielu korralduse kohta ettepanekuid;
  3) taotleda haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras oma lapsele koduõppe rakendamist;
  4) otsustada õigusaktides sätestatud juhtudel oma lapsele kooli pakutavate tugimeetmete rakendamise üle;
  5) osaleda vanemate koosolekul;
  6) kandideerida kooli hoolekogusse;
  7) pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks kooli juhtkonna, hoolekogu, vallavalitsuse, maavanema ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poole.

  (2) Vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama õppes osalemist, sealhulgas:
  1) looma oma lapsele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama kooli nende muutumisest;
  3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  4) tegema põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras kooliga koostööd;
  5) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne omavalitsus;
  6) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole.

  (3) Kui vanem ei täida paragrahvi 20 lõikes 2 nimetatud kohustusi, on õpilase elukohajärgne omavalitsus kohustatud kasutusele võtma vajalikud meetmed lapse õiguste kaitsmiseks.

  (4) Kooli ja kodu koostöö koordineerimiseks kutsub kooli direktor kokku õpilaste vanemate koosoleku vähemalt üks kord aastas. Kui vähemalt üks viiendik klassi õpilaste vanemaid nõuab, on kooli direktor kohustatud kokku kutsuma selle klassi õpilaste vanemate koosoleku.

§ 21.   Koolitöötajate õigused ja kohustused

  (1) Koolitöötajad on direktor, õppe- ja arendusjuht, õpetajad, tugispetsialistid, teised õppe- ja kasvatusalal töötavad ning muud töötajad.

  (2) Koolitöötajate koosseisu kinnitab direktor vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

  (3) Õpetaja põhiülesanne on toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed. Õpetaja ametialane kohustus on arendada oma kutseoskusi ja olla kursis haridusuuendustega.

  (4) Kooli teiste töötajate ülesandeks on tagada kooli häireteta töö ja majandamine ning vara säilimine ja korrasolek.

  (5) Direktori, õppe- ja arendusjuhi, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

  (6) Kvalifikatsiooninõuetele vastavust ja töötaja valmisolekut vastaval ametikohal töötada hindab kooli direktor.

  (7) Koolitöötajatel on keelatud avalikustada õpilaselt saadud teavet õpilase ja tema perekonna kohta.

  (8) Koolitöötajad on kohustatud koheselt andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad haridus-, sotsiaaltöö- või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

  (9) Personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks kooli töökorralduse reeglitega, ametijuhendite ja töölepingutega, mis on kooskõlas tööseadusandluse ja pedagoogide töösuhteid reguleerivate muude õigusaktidega.

  (10) Personaliga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingud kooli direktor töölepingu seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

  (11) Õpetajate, õppe- ja arendusjuhi ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldab kooli direktor avaliku konkursi, mille läbiviimise korra kehtestab hoolekogu direktori ettepanekul.

6. peatükk KOOLI MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED  

§ 22.   Kooli arengukava

  (1) Järjepideva arengu tagamiseks koostab kool koostöös hoolekogu, õppenõukogu, õpilasesinduse ning ekspertidega kooli arengukava vähemalt kolmeks aastaks.

  (2) Kooli arengukavas määratakse:
  1) kooliarenduse põhisuunad ja –valdkonnad, sealhulgas turvalisuse tagamine koolis;
  2) õpetajate täiendkoolituskava;
  3) tegevuskava.

  (3) Arengukava koostamisel arvestatakse sisehindamise aruandes märgitud kooli tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega.

  (4) Kooli arengukava kinnitab ja muudab vallavolikogu.

§ 23.   Kooli vara ja eelarve

  (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar, muu vara ja eelarvevahendid, mille vallavalitsus on koolile andnud sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks.

  (2) Kool kasutab ja valdab tema kasutuses ning valduses olevat vara õigusaktide kohaselt.

  (3) Koolil on oma eelarve, mille kinnitab vallavolikogu. Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja valla eelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning kooli põhimääruses sätestatud kooli õppekava välisest tegevusest saadud tuludest.

  (4) Kooli eelarve projekti kohta annab arvamuse ka kooli hoolekogu.

  (5) Koolil on õigus läbi viia tasulisi õppekavaväliseid tegevusi vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirja alusel. Kooli tasulisteks õppekavavälisteks tegevusteks on kooli kasutuses olevate esemete üürimine ja rentimine, huvitegevuse korraldamine õpilastele ning tööalase ja vabaharidusliku koolituse korraldamine täiskasvanutele.

  (6) Kooli õpetajate töötasu alammäärad kehtestab Vabariigi Valitsus.

  (7) Teiste koolitöötajate töötasu alammäärad kehtestab vallavolikogu.

  (8) Kooli raamatupidamisarvestust korraldab vallavalitsuse raamatupidaja koos kooli direktoriga vastavalt õigus- ja haldusaktidele.

§ 24.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Kooli asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetele alustele, vallavalitsuse asjaajamiskorrale ja koolis kinnitatud asjaajamiskorrale.

  (2) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja pidamisel lähtub kool haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelust, vormidest ja nende täitmise korrast.

  (3) Kool juhindub Eesti Vabariigi seadustest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning Haridus- ja Teadusministeeriumi normatiivaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (4) Kool annab oma tegevuse kohta aru õigusaktidega sätestatud korras ja tähtaegadel.

§ 25.   Järelevalve

  (1) Haldusjärelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud alustel ja korras.

  (2) Haldusjärelevalvet õpilasele koolitervishoiuteenuse osutamise üle teostab Terviseamet.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet teostab vallavalitsus.

  (4) Kooli finantsmajandusliku tegevuse üle teostavad järelevalvet vallavalitsus ja vallavolikogu.

§ 26.   Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Kooli korraldab ümber või kooli tegevuse lõpetab vallavalitsus vallavolikogu otsuse alusel õigusaktidega ettenähtud korras.

§ 27.   Rakendussätted

  (1) Kooli põhimääruse ja selle muudatused kehtestab vallavolikogu.

  (2) Kooli põhimäärus ja selle muudatused ning täiendused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

  (3) Käesolevas määruses määratlemata juhud lahendatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

  (4) Tunnistada alates 01. novembrist 2017 kehtetuks Tabivere Vallavolikogu 20.02.2014 määrus nr 1 „Tabivere Põhikooli põhimäärus“.

  (5) Määrus jõustub 01. novembril 2017.

Sirje Simmo
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json