SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Võlanõustamisteenuse korraldamine

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.10.2017, 41

Võlanõustamisteenuse korraldamine

Vastu võetud 12.10.2017 nr 119
jõustumine 01.11.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 15 p 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg 1 ja § 14 lg 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega sätestatakse Jõelähtme Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt korraldatava võlanõustamisteenuse tingimused ja kord.

 (2) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatud erisusi.

 (3) Määrusega reguleeritakse teenuse korraldamist isikutele:
 1) kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Jõelähtme vallas või;
 2) kes abi vajamise ajal viibivad Jõelähtme vallas.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 sätestatud juhul kooskõlastatakse teenuse korraldamine eelnevalt isiku rahvastikuregistrijärgse elukoha omavalitsusüksusega.

§ 2.  Võlanõustamisteenuse kirjeldus

 (1) Võlanõustamisteenus (edaspidi: teenus) on sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme. Teenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamisega seonduvaid toiminguid, sealhulgas abistatakse:
 1) võlakohustuste kaardistamisel;
 2) võlanõuete õiguspärasuse hindamisel;
 3) majapidamiseelarvete koostamisel ja järgimisel;
 4) säästliku majapidamise korraldamisel;
 5) täiendavate ressursside otsimisel ja
 6) läbirääkimistel võlausaldajatega.

 (2) Teenuse sihtgrupiks on võlaprobleemidega isikud, samuti need, kellel on võlgnevuse tekkimise oht ning kes pole võimelised iseseisvalt tekkinud (tekkivaid) rahalisi kohustusi täitma. Võlgnevuse tekkimise ohtu isikule hinnatakse lähtudes konkreetsest olukorrast, millesse isik või perekond on sattunud.

 (3) Teenust korraldatakse abivajava isiku või tema seadusliku esindaja nõusolekul.

§ 3.  Teenuse taotluse menetlemine

 (1) Teenust vajav isik esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse (Lisa 1) teenuse saamiseks, milles märgitakse teenust vajava isiku:
 1) ees- ja perekonnanimi;
 2) elukoha aadress ja muud kontaktandmed;
 3) asjaolude kirjeldus;
 4) sissetulek ja varaline seis;
 5) kinnitus andmete õigsuse kohta ning nõusolek andmete kontrollimiseks ja töötlemiseks.

 (2) Vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnik (edaspidi: sotsiaalvaldkonna ametnik) hindab abi saamiseks pöördunud isiku abivajadust ja selgitab välja sobiva teenuse.

 (3) Sotsiaalvaldkonna ametnik võib teenuse taotleja olukorra hindamiseks teha päringuid perekondliku, tervisliku ja majandusliku seisundi välja selgitamiseks ning vajadusel nõuda täiendavaid dokumente.

 (4) Teenuse osutamise sagedus ja kestus sõltuvad teenuse vajaduse hindamise tulemustest.

 (5) Isikule, kes iseseisva toimetuleku parandamiseks vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi, rakendatakse juhtumikorralduse põhimõtet ning koostatakse juhtumiplaan. Teenuste võimaldamisel lähtutakse edaspidi kehtivast juhtumiplaanist.

 (6) Otsuse teenuse korraldamise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul taotluse ja vajalike lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest või vastavate asjaolude teadasaamisest arvates.

 (7) Vallavalitsus võib jätta teenuse taotluse rahuldamata, kui:
 1) taotleja on teadlikult esitanud valeandmeid;
 2) vajaduse hindamisest ei tulene teenuse vajalikkus.

§ 4.  Teenuse eest tasumine

  Teenus on sihtgrupile tasuta ja teenuse osutamise kulud kaetakse Jõelähtme valla eelarvest.

§ 5.  Järelevalve ja arvestuse pidamine

 (1) Järelevalvet teenuse osutamise üle teostatakse vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse sätetele.

 (2) Teenuse korraldamise ja teenuse osutamise üle arvestuse pidamise, teenuse saajatelt ja teenuse osutajatelt tagasiside kogumise ning teenuse kasutamise kohta sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse andmete sisestamise eest vastutab sotsiaalvaldkonna ametnik.

§ 6.  Vaide esitamine

  Teenuse korraldamise või sellest keeldumise otsusega seotud vaiet on õigus esitada vastavalt sotsiaalhoolekande seaduses ja haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. novembril 2017.a.

Art Kuum
vallavolikogu esimees

Lisa Taotlus sotsiaalteenuse saamiseks