Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Vaivara valla 2017. aasta kolmas lisaeelarve

Vaivara valla 2017. aasta kolmas lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 14.10.2017, 46

Vaivara valla 2017. aasta kolmas lisaeelarve

Vastu võetud 11.10.2017 nr 55

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.  Tulud ja kulud

  Võtta vastu valla 2017. aasta lisaeelarve 3 vastavalt määruse lisale:
 1) põhitegevuse kulud summas 41 863 eurot;
 2) investeerimistegevus summas 76 800 eurot;
 3) likviidsete varade muutus summas -118 663 eurot.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

Heiki Luts
volikogu esimees

Lisa Vaivara valla 2017. aasta 3 lisaeelarve