HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Võru linna aasta õpetaja statuut

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.04.2017, 11

Võru linna aasta õpetaja statuut

Vastu võetud 14.11.2007 nr 61
RT IV, 14.11.2012, 2
jõustumine 01.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.04.2013RT IV, 19.04.2013, 622.04.2013
12.04.2017RT IV, 19.04.2017, 401.05.2017

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 14 lõige 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Käeolev statuut reguleerib Võru linna aasta õpetaja tunnustuse (edaspidi tunnustus) määramise alused ja korra.

§ 2.  Tunnustuse omistamise alused

 (1) Tunnustuse omistamise eesmärgid:
 1) tähtsustada õpetaja rolli;
 2) tõsta esile edukate pedagoogide tegevust;
 3) tunnustada Võru linna koolide, huvikoolide ja lasteaedade õpetajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste, Võru linna ja piirkonna arengut.

 (2) Aasta õpetaja tunnustus omistatakse kuni viiele õpetajale järgmistes kategooriates:
 1) kolm Aasta Õpetajat;
 2) üks Aasta Noor Õpetaja;
 3) üks Aastate Õpetaja.

 (3) Sobivate kandidaatide puudumisel võib jätta mõnes kategoorias tunnustuse omistamata.

§ 3.  Kandidaatide esitamine

 (1) Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud.

 (2) Taotlused põhjendatud ettepanekutega (käesoleva määruse lisa "Aasta õpetaja nimetuse omistamise taotlus") esitatakse haridusasutusele 15. juuniks.
[RT IV, 19.04.2017, 4 - jõust. 01.05.2017]

 (3) Laekunud ettepanekuid hindab hoolekogu või eraõigusliku haridusasutuse juhatus ja esitab Võru Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) kuni kolm aasta õpetaja kandidaati, kuid mitte enam kui ühe kandidaadi igast kategooriast.
[RT IV, 19.04.2017, 4 - jõust. 01.05.2017]

 (4) Heaks kiidetud taotlused esitatakse linnavalitsusele 31. augustiks.
[RT IV, 19.04.2017, 4 - jõust. 01.05.2017]

§ 4.  Kandidaatidele esitatavad nõuded:

 (1) Aasta Õpetaja nimetusele kandideerija on õpetaja:
 1) kellel on eelmisel õppeaastal väljapaistvad töötulemused õpilaste/laste innustamisel, saavutamaks parimaid võimetekohaseid tulemusi ja/või
 2) kes on oluliselt kaasa aidanud õpilaste/laste kujunemisele töökateks ning aktiivseteks ja/või
 3) kes on tegelenud pidevalt enesetäiendusega, osalenud arendustegevuses ja projektide töös ning tutvustanud oma töökogemusi töökohas või väljaspool.

 (2) Aasta Noore Õpetaja nimetusele kandideerija on kuni kaheksa aastase tööstaažiga õpetaja:
 1) kellel on eelmisel õppeaastal väljapaistvad töötulemused õpilaste/laste innustamisel saavutamaks parimaid võimetekohaseid tulemusi ja/või
 2) kes on oluliselt kaasa aidanud õpilaste/laste kujunemisele töökateks ning aktiivseteks ja/või
 3) kes on tegelenud pidevalt enesetäiendusega ning osalenud arendustegevuses ja projektide töös.
[RT IV, 19.04.2013, 6 - jõust. 22.04.2013]

 (3) Aastate Õpetaja on vähemalt 30-aastase staažiga pedagoog, kelle aastatepikkune tegevus on kõrgelt hinnatud õpilaste/laste, lapsevanemate ja kolleegide poolt ning kelle elutöö on positiivselt mõjutanud haridusasutuse, Võru linna ja piirkonna arengut.

§ 5.  Aasta õpetaja tunnustuse omistamine

 (1) Kandidaate hindab linnavalitsuse korraldusega moodustatud 5-liikmeline komisjon, mille koosseisu kuulub ka Võru Linnavolikogu hariduskomisjoni liige.

 (2) Komisjoni põhimääruse kinnitab linnavalitsus.

 (3) Komisjon esitab oma seisukoha aasta õpetaja tunnustuse omistamiseks Võru Linnavalitsusele 20. septembriks.

 (4) Aasta õpetaja tunnustuse saajad kinnitab linnavalitsus korraldusega.

 (5) Aasta õpetajaid tunnustatakse meene ja preemiaga, mille määrab linnavalitsus.

 (6) Tunnustus antakse üle õpetajate päeva üritusel.

§ 6.  Lõppsätted

 (1) Aasta õpetaja tunnustuse saajate kohta peetakse arvestust Võru Linnavalitsuses.

 (2) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2008. a.

Lisa Aasta õpetaja nimetuse omistamise taotlus
[RT IV, 19.04.2017, 4 - jõust. 01.05.2017]