Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Võru linna eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootööalastele üritustele toetuse andmise kord

Võru linna eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootööalastele üritustele toetuse andmise kord - sisukord
Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.11.2012, 3

Võru linna eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootööalastele üritustele toetuse andmise kord

Vastu võetud 20.06.2007 nr 53

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   ÜLDSÄTTED

  (1) Käesolev kord reguleerib kultuuri-, spordi- ja noorsootööalastele üritustele (edaspidi üritused) Võru linna eelarvest (edaspidi eelarve) toetuste taotlemist, avalduse läbivaatamist ning toetuse andmist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

  (2) Toetust ürituste korraldamiseks on õigustaotleda juriidilistel ja füüsilistel isikutel tingimusel, et nende poolt korraldatav üritus toimub Võrus või on Võruga seotud muul viisil.

  (3) Toetuse andmise eesmärgiks on kaasa aidata Võrus või Võruga muul viisil seotud ürituste korraldamisele.

§ 2.   TOETUSE TAOTLEMINE

  (1) Toetuse taotlemise aluseks eelarvest on vormikohane avaldus, mille taotleja esitab Võru Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) järgmise aasta kohta jooksva aasta 01. oktoobriks.

  (2) Vormikohase avalduse jooksval aastal toetuse taotlemiseks võib täiendavalt esitada ka hiljemalt 01. aprilliks ja 01. septembriks. Nimetatud avalduses peab olema ära toodud põhjendus, miks avaldust õigeaegselt ei esitatud.

  (3) Avalduse ja aruande vormid kinnitab linnavalitsus.

§ 3.   AVALDUSE LÄBIVAATAMINE

  (1) Käesoleva korra § 2 lõikes 1 nimetatud avalduse läbivaatamine:
  1) linnavalitsuse ametnik kontrollib esitatud avalduse vastavust nõuetele. Puuduste esinemisel teatab ta sellest taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega 15 päeva. Kui linnavalitsuse ametnik avastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks;
  2) laekunud avaldustest teeb linnavalitsuse ametnik koondi hiljemalt ühe kuu jooksul pärast avalduste esitamise tähtaega ja esitab selle Võru Linnavolikogu alatisele kultuurikomisjonile;
  3) Võru Linnavolikogu alatine kultuurikomisjon esitab omapoolse ettepaneku toetuste andmiseks linnavalitsusele, arvestades selleks eelarves ettenähtud vahendite suurust.

  (2) Käesoleva korra § 2 lõikes 2 nimetatud kuupäevadeks laekunud avaldused vaatab Võru Linnavolikogu alatine kultuurikomisjon läbi ja teeb ettepaneku toetuse andmiseks sama kuu 15. kuupäevaks.

  (3) Toetuse andmisel eelistatakse:
  1) Võru linnas toimuvaid üritusi, arvestades ürituse olulisust linna kultuuri-, spordi- ja noorsootööalase tegevuse edendamisel ja mitmekesistamisel või;
  2) üritusi, mis ei toimu Võru linnas, kuid toovad piirkonda palju külalisi ning on piirkondlikult olulised või;
  3) avaldusi, kus on näidatud konkreetne omafinantseeringute suurus, kaasfinantseerijad ning kaasfinantseerimise suurus või;
  4) meedias kajastatavaid üritusi, mis aitavad kujundada Võru linna positiivset mainet.

  (4) Toetust ei anta:
  1) sõitude jaoks. Erandiks võivad olla sõidud, kus ollakse määratud esindama Võru linna või Eesti riiki;
  2) juba toimunud üritustele.

§ 4.   TOETUSE ANDMINE JA JÄRELEVALVE

  (1) Toetuse andmise otsustab linnavalitsus oma korraldusega.

  (2) Kui üritus, mille korraldamiseks toetust taotleti, jääb ära, kohustub toetuse saaja sellest koheselt linnavalitsusele teatama ja toetuseks üle kantud summa tagastama.

  (3) Toetuse saaja esitab linnavalitsusele ühe kuu jooksul pärast ürituse toimumist aruande ürituse korraldamiskulude kohta.

  (4) Toetuse ülekandmist ning kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab linnavalitsus.

  (5) Linnavalitsusel on õigus järelevalve korras keelduda toetuse andmisest isikutele, kes:
  1) ei ole toetust kasutanud sihtotstarbeliselt;
  2) on toetuse taotlemisel teadlikult esitanud valeandmeid;
  3) ei ole varasemalt antud toetuse kasutamise kohta tähtajaks esitanud vormikohast aruannet.

§ 5.   RAKENDUSSÄTTED

  (1) Tunnistada kehtetuks Võru Linnavolikogu 04.04.2003 määruse nr 14 „Linna eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootööalasele tegevusele toetuste andmise korra kehtestamine“ (KO, 07.12.2006, 226, 2390) lisa 3 „Võru linna eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste ürituste toetuste andmise kord“.

  (2) Määrus jõustub 1. juulil 2007.

Tõnu Anton
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json