Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Juurdepääsuteede ja parklate ehitamiseks ning taastamiseks toetuste andmise kord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.11.2012, 9

Juurdepääsuteede ja parklate ehitamiseks ning taastamiseks toetuste andmise kord

Vastu võetud 14.11.2007 nr 65
jõustumine 01.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.12.201001.01.2011

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Juurdepääsuteede ja parklate ehitamiseks ning taastamiseks (edaspidi töödeks) toetuste andmise kord sätestab isikud, kellel on õigus Võru linna eelarvest tööde teostamiseks toetust taotleda, toetuse taotlemise, läbivaatamise ning eraldamise ja kasutamise üle järelevalve teostamise.

  (2) Toetamisele ei kuulu tööd, mida on linnaeelarvest muul viisil finantseeritud.

§ 2.   Õigustatud isikud

  Tööde tegemiseks on õigustoetust taotleda Võru linna haldusterritooriumil elamut omaval või seda haldaval juriidilisel või füüsilisel isikul (edaspidi toetuse taotleja) kinnistul või kinnistu vahetus läheduses asuvate avalikult kasutatavate juurdepääsuteede, kinnistu siseste teede või parklate ehitamiseks või taastamiseks.

§ 3.   Eeldused toetuse saamiseks

  (1) Toetuse taotlemise eelduseks on töödega seotud kulude katmine taotleja poolt.

  (2) Taotluse läbivaatamisel arvestatakse järgmisi kriteeriume:
  1) tööde olulisus;
  2) tööde teostamise ajakava;
  3) sihtrühma suurus.

  (3) Toetuse ning selle suuruse määramisel eelistatakse protsentuaalselt suurema omafinantseeringuga taotlusi, samuti taotlusi, milles teostatakse töid mitme elamuga seotud aladel.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja Võru Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) kirjaliku avalduse, mis sisaldab:
  1) toetuse taotleja andmeid;
  2) tööde teostamise eelarvet;
  3) andmeid kaasfinantseerijate kohta;
  4) taotletava toetuse suuurust;
  5) tööde teostamise ajakava.

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) tööde teostamise ala skeem (vajadusel projekt);
  2) hinnapakkumine vähemalt kahelt töövõtjalt koos tehnoloogia kirjeldusega;
  3) vajadusel naaberkinnistu omanike nõusolek.

  (3) Kui toetuse taotleja ei ole esitanud käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja 2 nimetatud dokumente või neis esineb puudusi, määrab linnavalitsus taotlejale kirjalikult tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või selgituste andmiseks. Tähtaeg ei tohi olla lühem kui 10 päeva. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jätab linnavalitsus taotluse läbi vaatamata.

§ 5.   Taotluste läbivaatamine ja toetuse eraldamine

  (1) Linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon vaatab läbi iga aasta 15. aprilliks ja 15. augustiks laekunud taotlused.

  (2) Otsuse toetuse eraldamise kohta teeb linnavalitsus hiljemalt 1. mail ja 1. septembril ja informeerib sellest taotlejat kirjalikult.

  (3) Toetusi eraldatakse kuni 50% ulatuses tööde teostamise eelarve summast, kuid mitte rohkem kui 3 195,58 eurot.
[ - jõust. 01.01.2011]

  (4) Toetusi eraldatakse jooksva kalendriaasta piires kuni linna eelarves vastavate tööde teostamiseks planeeritud mahuni.

  (5) Toetus makstakse välja ühe kuu jooksul pärast tööde teostamise aruande esitamist linnavalitsusele.

  (6) Linnavalitsusel on õigus jätta toetus välja maksmata või makstavat summat vähendada kui ilmneb, et:
  1) taotluses on esitatud valeandmeid;
  2) toetuse taotleja rikub muid käesoleva määruse tingimusi.

§ 6.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2008. a.

/otsingu_soovitused.json