Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Võrumaa Keskraamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.11.2012, 10

Võrumaa Keskraamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord

Vastu võetud 20.06.2007 nr 52

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 37 ja „Rahvaraamatukogu seaduse“ § 13 lg 2 alusel.

§ 1.  REGULEERIMISALA

  Käesolev kord reguleerib Võrumaa Keskraamatukogule (edaspidi raamatukogu) mittevajalike teavikute tasuta võõrandamist ja müüki.

§ 2.  ÜLDALUSED

  Raamatukogul on lubatud tasuta võõrandada või müüa temale mittevajalikke teavikuid, mille kohta on koostatud kustutusaktid.

§ 3.  TEAVIKUTE TASUTA VÕÕRANDAMISE JA MÜÜGI ETTEVALMISTAMINE

 (1) Tasuta võõrandamisele või müümisele kuuluvate teavikute väljavalimiseks ja hinna kehtestamiseks moodustatakse raamatukogu direktori käskkirjaga komisjon.

 (2) Tasuta võõrandamisele või müümisele määratud teavikusse lüüakse raamatukogutempli peale kustutustempli jäljend ja kriipsutatakse läbi vöötkood.

§ 4.  TEAVIKUTE TASUTA VÕÕRANDAMINE VÕI MÜÜMINE

 (1) Teavikuid võõrandatakse tasuta või müüakse vahetult raamatukogust füüsilistele või juriidilistele isikutele.

 (2) Teade teavikute müügi kohta ja müümisele kuuluvate teavikute nimekiri avalikustatakse vähemalt kaks nädalat enne müügi algust raamatukogu veebilehel.

 (3) Teaviku müümisel täidetakse kahes eksemplaris kviitung, millest üks jääb raamatukogule ning teine ostjale.

 (4) Teavikute müügist laekunud raha edastatakse koos kviitungitega raamatukogu raamatupidamisele ja kantakse raamatukogu arveldusarvele.

 (5) Teavikute müügist laekunud raha võib kasutada teavikute ostmiseks, köitmiseks või raamatute kiletamiseks.

 (6) Tasuta võõrandamata või müümata jäänud kustutatud teavikud kuuluvad utiliseerimisele.

§ 5.  MÄÄRUSE JÕUSTUMINE

  Määrus jõustub 01. juulil 2007.

Tõnu Anton
Esimees