HaridusKool

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Ranitsatoetuse maksmise kord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.11.2012, 11

Ranitsatoetuse maksmise kord

Vastu võetud 11.06.2008 nr 77

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Ranitsatoetuse eesmärkja maksmise alused

  (1) Ranitsatoetuse eesmärgiks on hariduse väärtustamine toetuse andmisega lapse esimesse klassi minekuga seotud kulutuste katmisel.

  (2) Ranitsatoetus on Võru linna eelarvest üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale (edaspidi vanemale) makstav ühekordne toetus.

  (3) Ranitsatoetust makstakse vanemale, kes ise ja kelle kooliminev laps omab jooksva aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistris elukoha aadressi Võru linnas.

  (4) Ranitsatoetust makstakse Võru linna eelarvest selleks ettenähtud vahenditest.

§ 2.   Ranitsatoetuse taotlemine

  (1) Ranitsatoetuse taotlemine toimub vormikohase avalduse (määruse lisa) esitamisega. Väljapoole Võru linna õppima asuvatele lastele toetuse taotlemisel esitatakse lisaks avaldusele ka kooli tõend.

  (2) Avaldusi ranitsatoetuse saamiseks võetakse vastu Võru Linnavalitsuses jooksva aasta 01. augustist 15. septembrini.

§ 3.   Avalduste menetlemine ja toetuse maksmine

  (1) Esitatud avaldused vaatab läbi ning kontrollib nende vastavust käesolevale korrale Võru Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond.

  (2) Avalduse rahuldamisel kantakse ranitsatoetus avalduse esitaja arvelduskontole või makstakse välja Võru Linnavalitsuse kassast 15 tööpäeva jooksul avalduse esitamisest.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.07.2008.

Tõnu Anton
Esimees

Lisa Avaldus

/otsingu_soovitused.json