Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Saverna Rahvaraamatukogu põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Valgjärve Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.11.2012, 37

Saverna Rahvaraamatukogu põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 30.01.2008 nr 3

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 34 ning Rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Saverna Rahvaraamatukogu ( edaspidi raamatukogu) on Valgjärve Vallavalitsuse ( edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

 (2) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õpppimist ja enesetäiendamist.

 (3) Raamatukogu ametlik nimetus on Saverna Rahvaraamatukogu ja asukohaks on Valgjärve vald. Raamatukogu postiaadress on: 63418 Saverna postkontor, Põlva maakond.

 (4) Raamatukogu teeninduspiirkonnas on järgmised Valgjärve valla külad:
Abissaare, Mügra, Saverna, Sirvaste, Sulaoja, Tiido.

 (5) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, käesolevast põhimäärusest ja Teistest õigusaktidest.

 (6) Raamatukogul on oma nimega tempel ning ta võib omada oma sümboolikat.

 (7) Raamatukogu põhimääruse kinnitab ja muudab Vallavolikogu.

§ 2.  Saverna Rahvaraamatukogu ülesanded.

  Eesmärkide täitmiseks raamatukogu:
 1) osutab kasutajale tasuta raamatukogu põhiteenuseid ning korraldab vajadusel koduteenindust vastavalt Rahvaraamatukogude seadusele ja teistele õigusaktidele;
 2) kogub, säilitab ja teeb raamatukogu kogud ja avalikud andmebaasid kasutajale kättesaadavaks;
 3) osutab tasulisi eriteenuseid ( paljundustööd, väljatrükid andmebaasidest jne), mille eest võetava tasu suuruse kehtastab Valgjärve Vallavalitsus;
 4) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul ( raamatukogudevaheline laenutus);
 5) tagab teatme-ja teabeteeninduse;
 6) komplekteerib raamatukogu kogud, täiendab neid ning peab fondide arvestust õigusaktidega sätestatud korras ja kindlustab nende säilimise;
 7) korraldab kogude tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;
 8) korraldab raamatukogu töö arvestust ja esitab vastavad aruanded

§ 3.  Raamatukogu tegevuse korraldamine

 (1) Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab raamatukogu juhataja (edaspidi juhataja), kellega sõlmib töölepingu vallavanem.

 (2) Juhatajal peab olema raamatukogunduslik haridus või sooritatud kutseeksam

 (3) Vallavalitsus kehtestab konkursi korra, mille alusel viiakse läbi avalik konkurss juhataja vaba ametikoha täitmiseks.Konkursi kuulutab välja vallavalitsus.

 (4) Avaliku konkursi tulemuse alusel sõlmib juhatajaga töölepingu vallavanem. Juhatajaga sõlmitud töölepingu lõpetab vallavanem.

 (5) Raamatukogu teeninduse korraldamisel ja raamatukogu tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel nõustavad juhatajat vallavalitsuse nõunikud.

§ 4.  Juhataja

 (1) Juhataja vastutab raamatukogu üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti raamatukogule kasutada antud vara kasutamise, säilimise ja korrashoiu eest

 (2) Juhataja kindlustab raamatukogu tulemusliku ja häireteta töö ning raamatukogu töö-ja teeninduskorralduse, teeb koostööd teiste raamatukogudega ning vallavalitsusega

 (3) Juhataja ülesanded:
 1) esindab raamatukogu, annab raamatukogu töö korraldamiseks välja käskkirju, sõlmib oma pädevuse piires lepinguid;
 2) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud raamatukogu töötajatega;
 3) korraldab raamatukogu asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele
 4) juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest raamatukogu majandus- ja finantstegevust, esitab vallavalitsusele raamatukogu eelarve ning vastutab eelarve täitmise eest
 5) algatab või osaleb raamatukogu tegevust reguleerivate õigusaktide ja raamatukogu põhimääruse eelnõude ning arengukava koostamisel ja esitab need vastuvõtmiseks, kehtestamiseks või kinnitamiseks omavalitsusorganitele
 6) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise
 7) esitab raamatukgu tegevust kajastavad andmed ja dokumendid järelvalveasutustele
 8) teeb vallavalitsusele ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks

§ 5.  Raamatukogu vara

  Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara vastavalt Vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korrale.

§ 6.  Rahalised vahendid ja finantseerimise korraldamine

 (1) Raamatukogu eelarve tuludeks on:
eraldised riigieelarvest
valla eelarvest
laekumised sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt
eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ja
füüsilistelt isikutelt

 (2) Valla eelarvest tagatakse: raamatukogu töötajate töötasud, raamatukogu kogude regulaarne varustatus teavikutega, raamatukogu eripärale vastavad ruumid, sisustus ja majandamiskulud

 (3) Raamatukogu töötajate täienduskoolituse kulud

§ 7.  Kontroll, järelvale ja aruandlus

 (1) Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostatakse Valgjärve valla põhimääruses ja teistes õigusaktides ettenähtud korras

 (2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

§ 8.  Kogud, teenindus, lugeja

 (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid

 (2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugeja ja arvutikasutajaõigused ning kohustused sätestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjades, mille kinnitabValgjärve Vallavolikogu

 (3) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa vallavolikogu kehtestatud korras

§ 9.  Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Vallavolikogu

 (2) Raamatukogu ümberkorraldamist või tegevuse lõpetamisest teatab Vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega

§ 10.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Vallavolikogu 02.05.2000.a. määrus nr.8 «Saverna Raamatukogu põhimääruse kinnitamine»

§ 11.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 05.veebruar 2008.a.

Hain Randoja
volikogu esimees