HaridusKool

Teksti suurus:

Vastseliina Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise korra ja töökorra kehtestamine

Väljaandja:Vastseliina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.11.2013, 11

Vastseliina Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise korra ja töökorra kehtestamine

Vastu võetud 24.11.2010 nr 28
jõustumine 01.12.2010

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 1 alusel ning arvestades Vastseliina vallavanema 08.09.2010. a käskkirjaga nr 19.2-1/9 moodustatud hoolekogu töökorra väljatöötamise komisjoni protokolliliste ettepanekutega ja Vastseliina vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni 05.11.2010. a protokolliliste ettepanekutega, Vastseliina vallavolikogu otsustab:


1. Kehtestada Vastseliina Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord vastavalt käesoleva määruse lisale 1.


2. Käesoleva määruse peale võib esitada Vastseliina vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määrusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud määrusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määruse teatavakstegemisest.


3. Määrus jõustub 01.12.2010. a.

Ivar Traagel
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Vastseliina Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord