HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lasteaia vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Kiili Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 14.12.2012, 11

Lasteaia vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 25.04.2006 nr 4
jõustumine 01.05.2006

Määrus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev määrus reguleerib Kiili Lasteaeda (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõttu ja sealt välja arvamist.

 (2) Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteasutuse juhataja.

 (3) Lapsevanemal, eestkostjal või hooldajal (edaspidi vanem) on õigus saada lasteasutusest informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteasutuses, vanema poolt kaetava osamakse suuruse ja selle kehtestamise korra kohta, samuti muud teavet, mis puudutab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning töökorraldust.

 (4) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab juhataja vanemale lasteasutuse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, rühma korda ning informeerib vanemaid kuludest, mis hõlmavad vanema poolt kaetava osa määra.

 (5) Vanem toob lapse lasteasutusse ja viib koju talle sobival ajal, arvestades lasteasutuse päevakava. Kui lapse toob ja viib keegi teine, esitab vanem sellekohase avalduse lasteasutuse juhatajale.

 (6) Lapse puudumisel haiguse tõttu enam kui kolm tööpäeva on nõutav arstitõend.

 (7) Juhul, kui lapsevanem ei ole eelnevalt lasteasutust teavitanud lapse puudumisest, siis ei kuulu esimese puudutud päeva toiduraha mahaarvestamisele.

 (8) Vanem on kohustatud osa võtma lastevanemate koosolekutest ja kinni pidama laste tervisekaitse nõuetest.

§ 2.  Laste lasteasutusse vastuvõtmine

 (1) Lasteasutusse võetakse vastu esmajärjekorras laps, kes ja kelle mõlemad vanemad rahvastikuregistri andmetel elavad Kiili vallas enne lasteasutusse vastuvõtmise aasta 1. jaanuari.
(Muudetud 2. märtsi 2010 määrusega nr 4, jõustunud 6. märts 2010)

 (2) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab vanem juhatajale kirjaliku avalduse, lapse sünnitunnistuse ning vormikohase perearsti tõendi lasteaia koha saamisel.

 (3) Lasteasutus registreerib vanemate avaldused saabumise järjekorras ja peab lasteasutuse koha taotlejate järjestust.

 (4) Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi vastu aastaringselt.

 (5) Kui lasteasutuses puuduvad vabad kohad, võib laps jääda lasteasutuses koha taotlejana järjekorda. Lasteasutuse koha taotlejate järjekord on koostatud vanemate kirjalike avalduste ajalise esitamise alusel.

 (6) Laste lasteasutusse vastu võtmine toimub avalduste laekumise järjekorras. Juhataja komplekteerib hiljemalt 1. juuniks rühmad lähtudes põhimõttest, mille kohaselt koosneb rühm samal aastal kooli minevatest lastest. Rühmade nimekirjad kinnitatakse lastaia juhataja käskkirjaga hiljemalt 5. septembriks. Muudatused rühmade nimekirjades kinnitab juhataja käskkirjaga 3 tööpäeva jooksul.
(Muudetud 19. juuni 2009 määrusega nr 11, jõustunud 6. juuli 2009)

 (7) Lasteaia juhatajal on õigus Kiili Vallavalitsuse ettepanekul ja nõusolekul anda lasteaia koht eelisjärjekorras.

 (8) Lasteasutusse võetakse vastu lapsed kes 1. septembri seisuga on vähemalt 2 aasta vanused.

 (9) Lasteasutuse juhataja koostab avatavate rühmade ja rühmades olevate vabade kohtade nimekirjad saadud andmete põhjal hiljemalt 15. juuniks, arvestades vastuvõtu taotluse esitamise aega ja koha soovimise aastat lasteaiakoha soovimisel.

 (10) Koha saamise võimalusest teavitatakse vanemat kirjalikult või vanema nõusolekul e-posti teel alates 15. maist 5 tööpäeva jooksul.

 (11) Vanemal on kohustus vastava teate saamisel hiljemalt 15. juuniks aktsepteerida kirjalikult või e-posti teel.

 (12) Kui vanem on aktsepteerinud kirjalikult või e-posti teel, siis arvestatakse laps lasteasutuse nimekirja.

 (13) Lapse andmed, kes on saanud koha lasteasutuses ning kelle vanem ei ole kokku lepitud tähtajaks aktsepteerinud esitatud pakkumist, kustutatakse lasteaia järjekorra nimekirjast.
(Lisatud lõiked 9, 10, 11, 12, 13 19. juuni 2009 määrusega nr 11, jõustunud 6. juuli 2009)

§ 3.  Laste lasteasutusest väljaarvamine

 (1) Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse juhatajale avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

 (2) Lasteasutuse juhataja on õigus laps lasteasutusest välja arvata alljärgnevatel juhtudel:
 1) vanema kirjaliku avalduse alusel;
 2) kui lapsevanem on osalustasu tasumisega viivituses kolmel üksteisele järgneval maksetähtpäeval tasumisele kuuluva osalustasu või kui võlgnetava osalustasu summa ületab kolme kuu eest maksmisele kuuluva osalustasu summa;
(Muudetud 19. juuni 2009 määrusega nr 11, jõustunud 6. juuli 2009)
 3) lapse põhjuseta puudumisel lasteaiast ühe kuu jooksul summaarselt rohkem kui üks nädal. Põhjuseta puudumiseks loetakse puudumist, millest ei ole eelnevalt lasteasutust teavitatud;
 4) koolikohustuslikku ikka jõudmisel või kooli minekul.

 (3) Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma osalustasu kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

 (4) Lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamisest teatab lasteasutuse juhataja vanemale kirjalikult kolme tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest.

 (5) Lapsevanemal on õigus esitada vallavalitsusele lapse lasteasutusest väljaarvamise kohta pretensioone kümne päeva jooksul väljaarvamise päevast alates. Vallavalitsus vaatab pretensiooni läbi ühe kuu jooksul selle saabumisest.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. mail 2006.