Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Suure-Jaani valla kaevamistööde eeskiri

Väljaandja:Suure-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.12.2012, 12

Suure-Jaani valla kaevamistööde eeskiri

Vastu võetud 27.04.2006 nr 31

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

I ÜLDSÄTTED

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Suure-Jaani valla kaevamistööde eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib kaevamistööde tegemist Suure-Jaani valla haldusterritooriumil ning on kohustuslik kõikidele Suure-Jaani valla haldusterritooriumil kaevetöid tegevatele isikutele.

  (2) Eeskirja sätteid ei kohaldata:
  1) kalmistutel haudade kaevamisel;
  2) maaüksustel toimuvatel teiste õigusaktidega reguleeritud kaevamistöödel;
  3) füüsiliste või juriidiliste isikute omandis või valduses oleval maaüksusel kaevamistööde tegemisel, kui seal ei asu kolmandatele isikutele kuuluvaid tehnovõrke ja -rajatisi või ei ole tegemist nende ehitamisega. Vastutus kaevamistööde ohutuse eest seal lasub maaüksuse omanikul või valdajal;
  4) ehitamisega kaasnevatel kaevamistöödel, millele on väljastatud kirjalik nõusolek või ehitusluba.

§ 2.   Kaevamistööd

  (1) Kaevamistöödeks käesoleva eeskirja mõistes loetakse pinnases tehtavaid töid:
  1) sügavamal kui 30 cm maapinnast;
  2) kui tööde tegemisel rikutakse tee- või pinnakatet (asfalt, sillutis, muru jms);
  3) kui planeerimise käigus muudetakse pinnase esialgset kõrgust.

  (2) Tehnovõrkude ristumisel tänavatega tuleb eelistada kaevamistööd tänavakatet lõhkumata (manteltorude läbisurumine, horisontaalne puurimine jms).

  (3) Kaevamistööd tuleb teha tehnoloogiliselt võimaliku lühima aja jooksul.

  (4) Tänavaliikluse häirimise või sulgemisega seotud kaevamistööde korral on kaevamisloa väljastajal õigus nõuda kaevamistööde tegemist väikese liiklusintensiivsusega ajal, sealhulgas öösel.

§ 3.   Kaevamistööde tegija

  (1) Kaevamistööde tegija on isik, kellele väljastatakse kaevamisluba.

  (2) Kaevamistööde tegija vastutab tööde kvaliteedi eest vähemalt 12 kuu jooksul peale tööde lõppemist.

  (3) Kaevamistööde tegija tagab tööde teostamise maa-alal heakorra vastavalt kehtivale heakorraeeskirjale.


II KAEVAMISLOA TAOTLEMINE JA VÄLJASTAMINE

§ 4.   Kaevamisluba

  (1) Kaevamistööd on lubatud kaevamisloa alusel.

  (2) Kaevamisloa taotluse vorm (lisa 1) ja kaevamisloa vorm (lisa 2) on kehtestatud käesoleva eeskirja lisana.

  (3) Tehnovõrkude ja -rajatiste avarii korral võib kaevamistöid teha ilma kaevamisloata, kusjuures kaevamistööd tegija peab selliste tööde tegemisest informeerima Suure-Jaani Vallavalitsuse majandus- ja ehitusosakonda (edaspidi osakond) ja maaomanikku. Kaevamistööde tegija peab sealjuures olema veendunud, et kaevamistööde piirkonnas ei ohustata teisi tehnovõrke või -rajatisi ning vajadusel kohale kutsuma avariikoha läheduses asuvate tehnovõrkude või -rajatiste omanikud või valdajad.

§ 5.   Kaevamisloa saamiseks vajalikud dokumendid

  (1) Kaevamistööde tegija esitab kaevamisloa saamiseks osakonnale vormikohase taotluse (lisa 1). Osakond registreerib taotluse.

  (2) Taotlusele lisatakse kaevamistööde projekt või kaevamistööde asukoha plaan koos tööde kirjeldusega, samuti vajalikud kooskõlastused kaevamistööde maa-alal asuvate tehnovõrkude valdajatega ning maaomanikega.

  (3) Muinsuskaitsealadel, kinnismälestiste-, looduskaitsealadel ja nende kaitsevööndis tehtavatel kaevamistöödel jälgitakse õigusaktidega kehtestatud täiendavaid nõudeid.

  (4) Osakond määrab, millised kooskõlastused tuleb taotlusele võtta.

  (5) Kaevamisloa taotluse rahuldamata jätmise korral teatab osakond sellest kaevamistööde tegijale kirjalikult seitsme tööpäeva jooksul avalduse esitamise päevast arvates.

§ 6.   Kaevamisloa väljastamine

  (1) Osakond väljastab ja registreerib kaevamisloa seitsme tööpäeva jooksul arvates kaevamistööde tegija poolt käeoleva eeskirja nõuetele vastava taotluse esitamise päevast. Kaevamisluba vormistatakse kahes eksemplaris, millest üks väljastatakse kaevamistööde tegijale ja teine jääb osakonnale.

  (2) Kaevamistööde tingimusi (sh tähtaega) võib muuta üksnes osakond.

  (3) Kaevamisloa võib tühistada, kui töid ei ole alustatud nädala jooksul pärast loal märgitud tööde algustähtaega.


III KAEVAMISTÖÖDE TEGEMINE JA LÕPETAMINE

§ 7.   Dokumendid, mis peavad asuma kaevamistööde asukohas

  (1) Kaevamistööde ajal peab kaevamisluba asuma kaevamistööde asukohas.

  (2) Üldkasutataval alal ühest ööpäevast pikemate kaevamistööde tegemise korral peab kaevamistööde tegija paigaldama tööde asukohta teabetahvli, kuhu on märgitud kaevaja nimi, telefoninumber, tööde algus- ja lõpptähtpäev ning tööde eest vastutava isiku nimi.

§ 8.   Ohutuse tagamine kaevamistööde asukohas

  (1) Kaevamistööde tsoon tuleb tähistada piirete ja vastavate liiklusmärkidega.

  (2) Pimedal ajal peab liikluseks ettenähtud kaevamistööde tsoon olema valgustatud ohutuledega.

  (3) Kaevamistööde ajal tuleb tagada ohutu läbipääs liiklusvahenditele ja jalakäijatele kohtadesse, kuhu läbisõit või juurdepääs olid varem olemas.

  (4) Kaevamistööde vahetus ümbruses asuvate puude tüved ja võrad tuleb kaitsta võimalike vigastuste eest.

  (5) Osakonnal on õigus vajadusel nõuda kaevamistööde tegijalt ümbersõidutee ehitamist, selle kaevamistööde ajal sõidukorras hoidmist ning pärast kaevamistööde lõppemist selle alla jäänud maa-ala endises seisundis taastamist.

§ 9.   Kaevamistööde läbiviimine

  (1) Kaeviku täitmiseks kõlbmatu materjal tuleb kohe ära vedada.

  (2) Ettenägematute asjaolude ilmnemisel (lõhkekeha, arheoloogiline leid, topo-geodeetilisele plaanile kandmata tehnorajatis jne) tuleb kohe kaevamistööd peatada ja leiust viivitamatult informeerida osakonda ning vajadusel päästeteenistust või Muinsuskaitseinspektsiooni. Kaevamistööde peatamise kohta teeb osakond kaevamisloale kirjaliku märke.

  (3) Kaevamistööde peatamisel lõike 2 alusel pikeneb kaevamisluba kaevamistööde seiskamise aja võrra. Kaevamistööde jätkamiseks tuleb kaevajal vajadusel taotleda nõutud täiendavad kooskõlastused. Kaevamistööde jätkamise aluseks on kirjalik märge kaevamisloal.

  (4) Tänaval, väljakul või parklas asuva kaeviku tagasitäite materjalina võib kasutada ainult materjali, mis oma omaduste poolest sobib tee mulde ehituseks ja võimaldab nõuetekohast tihendamist. Keelatud on kaevikuid täita täidet tihendamata. Kaevamisloa väljastajal on õigus nõuda tihendusmõõdistuse akti.

  (5) Kaevikust väljapumbatava vee juhtimine ühiskanalisatsiooni või kaevekoha ümbrusse tuleb eelnevalt kooskõlastada ühisveevärgi omaniku või valdajaga või maaüksuse omaniku või valdajaga.

§ 10.   Tehnovõrkude- ja rajatiste ümberpaigutamine

  Kaevamistööde tegemisel võib olemasolevaid tehnovõrke ja -rajatisi ümber paigutada ainult nende omaniku või valdaja loal.

§ 11.   Tehnovõrkude- ja rajatiste vigastamine

  Kaevamistööde tegemisel tehnovõrkude või -rajatiste vigastamisel on kaevamistööde tegija kohustatud sellest viivitamatult teatama selle omanikule või valdajale.

§ 12.   Kahjustatud maa-ala taastamine

  (1) Kaevamistöödel kahjustatud maa-ala taastab kaevamistööde tegija kogu ulatuses endisel kujul.

  (2) Pinnase kate taastatakse kohe pärast kaevamistööde lõpetamist. Taastamisel kasutatav materjal peab olema ümbritseva kattega koostiselt ligilähedane.

  (3) Liikluse kiire avamise vajadusel või talvel tööde teostamisel taastatakse kate osakonna loal ajutiselt. Kuni katte lõpliku taastamiseni korraldab ajutise katte korrashoidu kaevamistööde tegija.

§ 13.   Kaevamistööde tähtaja pikendamine

  (1) Kaevamistööde tähtaja pikendamiseks üle kaevamisloas märgitud tähtpäeva peab kaevamistööde tegija pöörduma vastava taotlusega osakonna poole hiljemalt kaevamisloal märgitud kaevamistööde lõpptähtpäeval.

  (2) Kaevamistööde pikendamise kohta teeb osakond kaevamisloale kirjaliku märke.

§ 14.   Kaevamistööde lõpetamine

  Kaevamistööd loetakse lõppenuks, kui:
  1) on tehtud kõik kaevamisloa taotluses märgitud tööd;
  2) kaevamistöödel kahjustatud maa-ala on nõuetekohaselt taastatud ja üle antud maaüksuse omanikule või valdajale;
  3) osakonnale on üle antud paigaldatud tehnovõrkude või -rajatiste teostus-dokumentatsioon.

§ 15.   Maa-aluste tehnovõrkude ekspluatatsiooni võtmine

  Maa-aluseid tehnovõrke tohib võtta ekspluatatsiooni peale teostusjooniste nõuetekohast vormistamist.


IV RAKENDUSSÄTTED

§ 16.   Vastutus eeskirjade rikkumise eest

  Kaevamistööde eeskirja rikkumise eest kohaldatakse vastutust kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 662 alusel.

§ 17.   MÄÄRUSE JÕUSTUMINE

  Määrus jõustub 1. juunil 2006.

Arnold Pastak
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 

Lisa 2 

/otsingu_soovitused.json