ElamumajandusSoojamajandus

Teksti suurus:

Kaugkütte piirkonna määramise, võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimuste, soojuse piirhinna kehtestamise ning soojusettevõtja arendustegevuse kord

Väljaandja:Suure-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.12.2012, 24

Kaugkütte piirkonna määramise, võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimuste, soojuse piirhinna kehtestamise ning soojusettevõtja arendustegevuse kord

Vastu võetud 27.04.2006 nr 32

Määrus kehtestatakse kaugkütteseaduse paragrahvi 5 lõigete 2 ja 6 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Suure-Jaani valla haldusterritooriumil soojuse tootmise, jaotamise ja müügiga seonduvaid tegevusi, määrab kaugküttepiirkondade piirid ning kaugküttevõrguga (edaspidi võrk) liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja korra.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) soojusettevõtja - ettevõtja, kes tegutseb vähemalt ühel tegevusalal, milleks on soojuse tootmine, jaotamine või müük ning vastutab nende tegevustega seonduvate kaubanduslike, tehniliste või hooldusküsimuste lahendamise eest;
  2) kaugküttepiirkond - üldplaneeringu alusel kindlaksmääratud maa-ala, millel asuvate tarbijapaigaldiste varustamiseks soojusega kasutatakse kaugkütet;
  3) kaugküte - soojuse tootmine ja võrgu kaudu jaotamine tarbijate varustamiseks soojusega kaugküttesüsteemi kaudu;
  4) kaugküttesüsteem - soojuse tootmise, jaotamise ja tarbimise tehniline süsteem, mille moodustavad soojuse tootmise, jaotamise ja tarbimise tehnilised vahendid ja nendega seonduvad ehitised;
  5) võrk - torustike, seadmete, abiseadmete ja nendega seotud ehitiste kohtkindlalt ehitatud talituslik kogum või selle osa, mis on vajalik soojuse jaotamiseks, kusjuures võrguks ei loeta käesoleva seaduse tähenduses tarbijapaigaldisi;
  6) tarbijapaigaldis - kinnistul, ehitises või ühtse majandusüksuse moodustavas funktsionaalselt seotud ehitiste kompleks ja nende teenindamiseks vajalikul maal ehitatud omavahel ühendatud soojatorustike ja abiseadmete võrguga ühendatud või ühendatav talituslik kogum tarbija varustamiseks soojusega;
  7) liitumispunkt – kinnistu piiril asuv või sellele lähim võrgu ja tarbijapaigaldise ühenduskoht;
  8) võrgu teeninduspiir - piir, milleni võrguettevõtja lepingu alusel kaugküttesüsteemi haldab;
  9) võrgupiirkond - maa-ala, kus asub ja kus arendatakse ühe võrguettevõtte omandis või valduses olevat võrku;
  10) tegevuspiirkond - tegevusloaga kindlaks määratud ala, kus soojusettevõtja tegutseb;
  11) tarbija - isik, kes ostab võrgu kaudu jaotuvat soojust;
  12) võrguettevõtja - ettevõtja, kes kasutab võrku soojuse jaotamiseks;
  13) liitumine - tarbijapaigaldise ühendamine võrguga.

§ 3.   Üldnõuded võrguga liitumiseks ja võrgust eraldamiseks

  (1) Kaugküttepiirkonnas on võrguga liitumine kohustuslik kõigile kaugküttepiirkonnas asuvatele isikutele, kelle omandis või valduses on tarbijapaigaldis ehitatava või rekonstrueeritava ehitise soojusega varustamiseks, välja arvatud paragrahvi 3 lõigetes 2 ja 4 näidatud juhtudel.

  (2) Isikud, kes kaugküttepiirkonna määramise ajal ei kasuta kaugkütet, ei ole kohustatud liituma võrguga.

  (3) Võrguga liitumise ja võrgust eraldumise erijuhtumid vaatab läbi ja määrab konkreetsed liitumise ja eraldumise tingimused Suure-Jaani Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (4) Erandid, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojusega varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi kui kaugküte, on järgmised:
  1) ajutised ehitised;
  2) ehitised, mille ühendamist ei võimalda võrgu tehnilised võimalused või mille võrku ühendamine seaks ohtu varasemate liitujate varustuskindluse;
  3) ehitised, mille varustamiseks kasutatakse ökoloogiliselt puhtaid kütteviise (maasoojus, päikseenergia, tuuleenergia, hüdroenergia).

  (5) Võrguga liitumise ja eraldumisega seotud vaidlused lahendab vallavalitsus.

§ 4.   Kaugküttepiirkondade piirid

  (1) Suure-Jaani valla kaugküttepiirkonnad hõlmavad kindlaksmääratud maa-alad valla haldusterritooriumil.

  (2) Lisa nr 1 sisaldab Suure-Jaani valla kaugküttepiirkonnad koos määruse jõustumise hetkel kaugküttevõrguga liitunud ja kaugkütet kasutavate tarbijate nimekirjaga.
Lisades nr 2-4 on toodud kaugküttepiirkonnad valla kaardil.

§ 5.   Võrguga liitumise tingimused ja kord

  (1) Võrguga liitumine kaugküttepiirkonnas toimub kaugkütteseadusega sätestatud korras.

  (2) Võrguga liitumiseks esitab soovija (edaspidi liituja) kirjaliku taotluse.

  (3) Liitumistaotluse rahuldamisest keeldumiseks peab võrguettevõtja kirjalikult põhjendama 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest.

  (4) Liituja taotluse alusel väljastab võrguettevõtja võrguga liitumise tingimused (edaspidi liitumistingimused).

  (5) Liitumistingimustes määratakse kindlaks:
  1) liitumispunkt;
  2) mõõtesüsteemi asukoht (mõõtur paigaldatakse tarbija ehitises võimalikult lähedale välispiirdele);
  3) võrgu teeninduspiir (üldjuhul on teeninduspiiriks liitumispunkt);
  4) liituja ja võrguettevõtja kohustused;
  5) liitumistasu kalkulatsioon;
  6) liitumistingimuste kehtivusaeg;
  7) eritingimused.

  (6) Kaugküttevõrguga liitumiseks sõlmivad võrguettevõtja ja liituja kirjaliku liitumislepingu, mis on soojuse ostu-müügilepingu sõlmimise aluseks.

  (7) Tarbijapaigaldise rajamisel kasutab liituja tehnoloogiaseadmeid ja materjale, mis on vastavuses võrguettevõtja poolt väljastatud liitumistingimustega.

  (8) Tarbijapaigaldise rajamiseks vajaliku investeeringu näeb ette hoone (kinnistu) omanik.

§ 6.   Liitumistasu arvutamine

  (1) Võrguettevõtjal on õigus võtta võrguga liitujalt põhjendatud liitumistasu.

  (2) Liitumistasu arvutamisel lähtutakse sellest, et tagada konkreetseks liitumiseks vajalik:
  1) investeeringute katmine;
  2) kulud keskkonnanõuete täitmiseks;
  3) kvaliteedi-ja ohutusnõuete täitmine;
  4) põhjendatud tulukus.

§ 7.   Kaugküttevõrgust eraldumise kord

  (1) Võrgust eraldumiseks loetakse võrguühenduse alalist likvideerimist.

  (2) Võrgust eraldumist on lubatud tarbijal taotleda alljärgnevatel juhtudel:
  1) kaugküttevõrgu kaudu soojusega varustatud ehitise lammutamine;
  2) ehitise soojusvarustuse parameetrite muutmine rekonstrueerimise käigus selliselt, et ehitise varustamist soojusenergiaga kaugküttevõrgu kaudu ei ole võimalik jätkata võrgu tehniliste võimaluste tõttu;
  3) ehitise rekonstrueerimine, kui soojusega varustamiseks hakatakse kasutama ökoloogiliselt puhtaid kütteviise (maaküte, päikseenergia, tuuleenergia, hüdroenergia).

  (3) Eraldamist taotlev tarbija esitab võrguettevõttele võrgust eraldumiseks kirjaliku taotluse.

  (4) Võrguettevõtja esitab eraldumistingimused tarbija taotluse alusel 30 tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest.

  (5) Eraldamist taotlev tarbija tasub võrguettevõtjale eraldumisega seotud kulud.

  (6) Eraldumistingimustes määratakse kindlaks:
  1) võrguühenduse likvideerimise aeg, arvestades, et see toimub 6 kuu jooksul eraldumistaotluse esitamisest;
  2) võrguühenduse likvideerimise tehnilised nõuded, mis on vajalikud võrgu stabiilsuse ja teiste tarbijate varustuskindluse tagamiseks.

§ 8.   Kaugkütte üldised kvaliteedinäitajad

  (1) Soojusettevõtja on kohustatud tagama nii võrguettevõtja kui tarbijate pideva varustamise vajalikus koguses soojusega.

  (2) Soojuse ostu-müügilepingus ettenähtud soojuskoormuse tagamiseks peab väljastatava soojusenergia temperatuurigraafik ja hüdrauliline režiim arvestama:
  1) välisõhu temperatuuri;
  2) ilmastiku prognoosi;
  3) tuule kiirust ja suunda;
  4) soojusvõrgu inertsi;
  5) temperatuurigraafiku kõikumist (lubatud hälve ± 2 ºC);
  6) piisava tsirkulatsiooni saavutamiseks tarbivas süsteemis peab soojusettevõtja tagama tarbija soojussõlme ees vajaliku küttevee rõhu, mis on määratud soojuse ostu-müügilepinguga.

§ 9.   Soojuse piirhinna kooskõlastamine

  (1) Soojusettevõtja peab soojuse piirhinna kooskõlastama vallavalitsusega.

  (2) Soojusettevõtja esitab soojuse piirhinna kooskõlastamiseks põhjendatud taotluse vallavalitsusele.

  (3) Soojusettevõtja poolt taotletud soojuse piirhinna kooskõlastamisel lähtub vallavalitsus kaugkütteseadusest.

  (4) Soojuse piirhind tuleb kujundada selliselt, et oleks tagatud:
  1) vajalike tegevuskulude, sealhulgas soojuse tootmiseks, jaotamiseks ja müügiks tehtavate kulutuste katmine;
  2) investeeringud tegevus- ja arenduskohustuse täitmiseks;
  3) keskkonnanõuete täitmine;
  4) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
  5) põhjendatud tulukus.

  (5) Vallavalitsuse nõudel peab soojuse müüja selgitama ja põhjendama piirhinna moodustamise aluseid.

  (6) Vallavalitsus teeb otsuse piirhinna kooskõlastamise kohta 30 päeva jooksul alates nõuetekohase hinnataotluse esitamisest soojusettevõtja poolt.

  (7) Soojusettevõtja võib vallavalitsuselt taotleda piirhinna ja hinnavalemi kooskõlastamist kuni kolmeks aastaks. Hinnavalemit kasutatakse soojuse piirhinna kooskõlastamiseks soojusettevõtja taotlusel tema tegevusest sõltumatute ja soojuse hinda mõjutavate tegurite ilmnemisel. Otsuse piirhinna kooskõlastamise taotluse kohta hinnavalemi alusel teeb vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul, alates nõuetekohase taotluse saamisest.

  (8) Vallavalitsus ei või avaldada seoses piirhinna kooskõlastamisega saadud teavet kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui teabe avaldamine on ette nähtud seadusega või kui teabe edastamine on vajalik seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

  (9) Võrguettevõtja peab avalikustama oma võrgupiirkonna soojuse piirhinna vähemalt kolm kuud enne kehtima hakkamist.

§ 10.   Soojusettevõtja arenduskohustus

  (1) Soojusettevõtja arendab tema omandis või valduses olevaid kaugküttesüsteeme ja tõstab nende efektiivsust, et oleks tagatud Suure-Jaani valla kaugküttepiirkonnas uute liitujate tarbijapaigaldiste võrku ühendamine ja seal olevate tarbijate ja liitujate kvaliteedinõuetele vastava soojusenergiaga varustamine.

  (2) Soojusettevõtja vastutab tema omandis oleva võrgu toimimise ja korrasoleku eest ning on kohustatud arendama võrku selliselt, et oleks tagatud kaugküttepiirkonnas olevate ning liituda soovivate tarbijate võrku ühendamine ning nende kvaliteetne soojavarustus.

  (3) Soojaettevõtja arendab oma tegevust eesmärgiga tagada energiaressursside kasutamine maksimaalselt võimaliku kõrge efektiivsusega. Soojaettevõte soodustab tarbijate tegevust kütuse ja energia säästmisel.

  (4) Soojusettevõtja peab korraldama müüdava soojakoguste mõõtmise ja pidama sellekohast arvestust, kui ei ole teisiti kokku lepitud.

§ 11.   Järelvalve

  Järelvalvet käesolevas määruses sätestatud nõuete täitmise üle teostab vallavalitsus.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist kehtinud soojuse hind loetakse käesoleva määruse jõustumisel soojusettevõtja müüdava soojuse piirhinnaks.

  (2) Senikehtinud soojuse ostu-müügilepingud tuleb viia määrusega vastavusse kuue kuu jooksul määruse jõustumise päevast alates.

Arnold Pastak
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json