Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede Suure-Jaani valla omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise eeskiri

Väljaandja:Suure-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 14.12.2012, 27

Teede Suure-Jaani valla omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise eeskiri

Vastu võetud 25.05.2006 nr 43

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 1 ja lõike 3 punkti 2 alusel ning kooskõlas teeseadusega.

I ÜLDSÄTTED

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Käesolev teede valla omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab Suure-Jaani valla haldusterritooriumil asuvate teede ja nende juurde kuuluvate rajatiste Suure-Jaani valla (edaspidi valla) omandisse võtmise ning avalikuks kasutamiseks määramise tingimused ning korra.

  (2) Peremehetu tee valla omandisse võtmine toimub peremehetu ehitise hõivamise korra alusel.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse järgmisi mõisteid:
  1) Tee - maantee, tänav, jalgtee ja jalgrattatee või muu sõidukite või jalakäijate liiklemiseks kasutatav rajatis;
  2) Maantee - väljaspool linnu, aleveid ja alevikke paiknev rajatis sõidukite ja jalakäijate liiklemiseks;
  3) Kohalik maantee - kohaliku omavalitsuse omandis olev rajatis kohaliku liikluse korraldamiseks;
  4) Avalik tee - riigi või kohaliku omavalitsuse omandis olev tee, mis on kasutatav igaühe poolt;
  5) Avalikult kasutatav tee - avalik tee ning eratee, mis on määratud avalikuks kasutamiseks, st tee, mis on kasutatav igaühe poolt;
  6) Eratee - tee, mis kuulub füüsilisele või juriidilisele isikule ning mida võib ilma omaniku loata kasutada ainult seadusega määratud juhtudel;
  7) Teemaa - maa, mis õigusaktidega kehtestatud korras on määratud tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks ja teehoiu korraldamiseks;
  8) Tee kaitsevöönd - teeäärne ala tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt lähtuvate keskkonnakahjustuste ja inimestele ohtlike mõjude vähendamiseks tee äärde rajatud tsoon.

§ 3.   Valla omandisse tee võtmise tingimused

  (1) Tee võetakse valla omandisse või määratakse avalikuks kasutamiseks lähtudes avalikust huvist ja eesmärgiga tagada liiklemise võimalus igaühele ning selleks, et:
  1) muuta liiklemine ohutumaks ja paremaks;
  2) vähendada tee ja liikluse negatiivset mõju keskkonnale;
  3) tagada selle tee kaudu juurdepääs avalikult kasutatavale objektile, millele muu juurdepääsu võimalus puudub või on ilmselt ebamugav või ebaotstarbekas ning mõistlike kulutustega pole võimalik uut juurdepääsu rajada.

  (2) Avalikku huvi hindab vallavalitsus. Avaliku huvi olemasolu korral on prioriteediks tee valla omandisse võtmine, seejärel tee määramine avalikuks kasutamiseks.

  (3) Tee valla omandisse võtmisel tuleb eelistada tee omandamist koos kõigi selle juurde kuuluvate liiklemiseks ning tee ekspluatatsiooniks kasutatavate rajatistega.

  (4) Tee valla omandisse võtmine ei tohi tekitada vallale põhjendamatuid kohustusi.

§ 4.   Detailplaneeringus tee näitamise kohustus

  Uute elamupiirkondade rajamisel tuleb tee väljaehitamine ette näha detailplaneeringuga, kusjuures väljaehitamise kohustus määratakse valla ja arendaja vahelise lepinguga enne detailplaneeringu kehtestamist.

II ERATEE VALLA OMANDISSE VÕTMINE

§ 5.   Omandisse võtmise tingimus ja alus

  (1) Valla omandisse saab võtta erateid tingimusel, et teemaast on moodustatud omaette kinnistu. Valla omandisse võtmisel eelistatakse täielikult ja nõuetekohaselt välja ehitatud kattega teed, mille suhtes on avalik huvi.

  (2) Tee valla omandisse võtmise aluseks on tee omaniku vastav avaldus, mis esitatakse vallavalitsusele ning millele peavad olema lisatud:
  1) tee omandiõigust tõendavad dokumendid
  2) tee projekt või ülesmõõdistusprojekt;
  3) tee ehitusluba;
  4) tee kasutusluba.

  (3) Erandkorras võib otsustada eespool toodud tingimustele mittevastava tee valla omandisse võtmise. Vastava otsuse teeb vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul.

§ 6.   Omandisse andmise avalduse menetlemine

  (1) Vallavalitsus kontrollib avalduse ning avalduse lisadena nõutud dokumentide olemasolu ning vastavust eeskirjale ja muudele asjaomastele õigusaktidele ning otsustab avalduse menetlusse võtmise 10 päeva jooksul arvates avalduse saamisest.

  (2) Kui avaldus ei vasta eeskirjas sätestatule või ei ole lisatud paragrahvi 5 lõikes 2 nimetatud dokumente või need ei vasta eeskirjale, teatab vallavalitsus avalduse esitajale puudustest ning teeb ettepaneku määratud tähtpäevaks puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaeg ei või ületada 10 päeva arvates täiendava tähtaja andmise otsuse tegemisest. Määratud tähtpäevaks puuduste mittekõrvaldamise korral jäetakse avaldus läbi vaatamata.

  (3) Kui avaldus ja selle lisad vastavad eeskirjas sätestatule või kui nendes esinevad puudused kõrvaldatakse vallavalitsuse poolt määratud tähtpäevaks, võtab vallavalitsus avalduse menetlusse. Vallavalitsus vaatab avalduse tehnilisest küljest läbi, hindab avalduses märgitud tee vastavust eeskirjas toodud nõuetele ning tee tehnilise seisundit 10 päeva jooksul arvates avalduse menetlusse võtmisest. Erandlikel juhtudel võib vallavalitsus avalduse läbivaatamise ning kirjaliku seisukoha esitamise tähtaega pikendada, teavitades sellest avalduse esitajat.

  (4) Juhul, kui avaldus on põhjendatud ning tee valla omandisse võtmiseks on olemas avalik huvi, teeb vallavalitsus vallavolikogule esimesel võimalusel ettepaneku tee valla omandisse võtmise kohta. Kui avaldus ei ole põhjendatud või tee valla omandisse võtmiseks puudub avalik huvi, teatab vallavalitsus sellest kirjalikult avalduse esitajale.

§ 7.   Omandisse võtmise otsustamine

  (1) Tee valla omandisse võtmise otsustab vallavolikogu.

  (2) Vallavolikogu otsuse alusel vormistavad vallavanem või tema poolt volitatud isik ning eratee omanik esimesel võimalusel notariaalse lepingu tee omandiõiguse üleminekuks eratee omanikult vallale.

§ 8.   Tee kandmine registritesse

  Pärast valla tee omanikuna kinnistusraamatusse kandmist ja kinnistamisotsuse saamist korraldab vallavalitsus tee vallavara registrisse ning kohalikku teeregistrisse kandmise. Avaldusele lisatakse tee asukohaskeem ja üleandmise-vastuvõtmise akt.

III ERATEE MÄÄRAMINE AVALIKUKS KASUTAMISEKS

§ 9.   Eratee avalikuks kasutamiseks määramise tingimused

  Eratee määramine avalikuks kasutamiseks toimub järgmistel juhtudel:

  (1) eratee avaliku kasutamise suhtes on põhjendatud avalik huvi, kuid tee valla omandisse võtmine ei ole eeskirjast tulenevalt võimalik või on raskendatud või on ebaotstarbekas või on muul põhjusel välistatud;

  (2) avalik huvi eratee kasutamiseks on ajutine (nt kuni planeeritava või ehitatava avaliku tee valmimiseni).

§ 10.   Ettepaneku tegemine

  (1) Eratee avalikuks kasutamiseks määramiseks teeb vallavalitsus vastavasisulise ettepaneku eratee omanikule.

  (2) Eratee võib määrata avalikuks kasutamiseks ka eratee omaniku ettepanekul.

§ 11.   Eratee avalikuks kasutamiseks määramine

  Eratee omaniku nõusolekul ning vallavalitsuse ja eratee omaniku vahel sõlmitud lepingu alusel määrab eratee avalikuks kasutamiseks ning nimetab teehoiu korraldamise eest vastutava isiku vallavolikogu.

§ 12.   Tee avaliku kasutamise leping

  (1) Valla ja eratee omaniku vahel sõlmitava tee avaliku kasutamise lepingu üldtingimused kinnitab vallavalitsus.

  (2) Konkreetsed tingimused eratee avalikuks kasutamiseks määratakse kindlaks valla ja eratee omaniku vahel sõlmitava tee avaliku kasutamise lepingus. Tee avaliku kasutamise lepingus peab muuhulgas olema sätestatud:
  1) eratee avaliku kasutamise periood;
  2) hüvitis eratee omanikule;
  3) teehoiu korraldamine, teehoiukulude kandja;
  4) eratee kasutamise eeskiri ja tähistus.

§ 13.   Tee kandmine registritesse

  (1) Juhul, kui tee on teeregistrisse kandmata, edastab vallavalitsus andmed registreeringu tegemiseks 10 päeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest. Registrisse tehakse märge, et tegemist on avalikus kasutuses oleva erateega.

  (2) Kui tee on juba kantud teeregistrisse, teeb vallavalitsus registrisse märke, et tegemist on avalikus kasutuses oleva erateega.

§ 14.   Tee kandmine kinnistusraamatusse

  Tee avaliku kasutamise lepingu alusel esitab vallavalitsus või eratee omanik või viimased ühiselt Viljandi Maakohtu kinnistusosakonnale avalduse tee kandmiseks kinnistusraamatusse avalikult kasutatava teena.

Arnold Pastak
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json