Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Käina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 14.12.2013, 28

Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 26.11.2008 nr 47
jõustumine 01.01.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.11.201001.12.2010

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõige 2 ja huvikooli seaduse § 7 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Asutuse haldusala ja õiguslik seisund

  (1) Käina Huvi- ja Kultuurikeskus (edaspidi keskus) on Käina Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Keskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja Käina valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Nimi

  Keskuse nimi on Käina Huvi- ja Kultuurikeskus

§ 3.   Asukoht

  Keskuse asukoht on Mäe 2, Käina 92101, Hiiumaa.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  Keskusel on omanimeline pitsat ja sümboolika.

§ 5.   Teeninduspiirkond

  (1) Keskuse teeninduspiirkonnaks on Käina valla haldusterritoorium.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse keskusesse õppureid vastu väljastpoolt teeninduspiirkonda elukohajärgse omavalitsuse garantiikirja alusel või on õppuri seaduslik esindaja nõus katma õpilaskoha maksumuse.

2. peatükk PÕHITEGEVUS, TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 6.   Põhitegevus

  Keskuse põhitegevuseks on korraldada huvi- ja kultuuritegevust, huvialast koolitust ja noorsootööd Käina vallas.

§ 7.   Keskuse ülesanded

  (1) Keskuse ülesandeks on Käina Kaunite Kunstide Koolis loova huvihariduse koolituse korraldamine lastele ja noortele vastavalt riiklikule raamõppekavale ja keskuse enda poolt kehtestatud õppekavale;

  (2) Käina Noortekeskuses valla noorsootöö korraldamine, erinevate huvidega laste ja noorte (7–26 aastaste) ühistegevuse ja nende omaalgatuse toetamine vaba aja sisustamisel;

  (3) Kohaliku kultuurielu korraldamine, professionaalse kultuuri vahendamine, festivalide, meelelahutusürituste, kontsertide, teatrietenduste, näituste ja teiste kultuuriprojektide korraldamine;

  (4) Paikkondliku kultuuri edendamine, klubide ja huviringide tegevuse korraldamine ja nende nõustamine, kultuurialane koostöö vallas asuvate mittetulundusühingute, seltside, sihtasutuste, huviringide ning äriühingutega;

  (5) Koostöö teiste huviharidus-, noorsootöö- ja kultuuriasutustega ning Käina valla esindamine vastavates valdkondades;

  (6) Keskus võib oma põhitegevuse kõrvalt arendada vabahariduslikku tegevust, pakkudes elanikkonnale õppe- ja enesetäiendamise võimalusi. Korraldada seminare ja kursusi, samuti välja üürida inventari ja ruume ning osutada muid tasulisi teenuseid vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

3. peatükk ÕPPEKORRALDUS KESKUSES 

§ 8.   Õppekorraldus

  (1) Keskuse õppekorralduse aluseks on haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud huviharidusstandard ning riiklik raamõppekava. Nimetatud dokumentide alusel koostab keskus oma eripära ja võimalusi arvestava õppekavad.

  (2) Õppetöö keskuses toimub õpperühmades või individuaalselt. Õpperühmad moodustatakse klasside kaupa lähtuvalt õppuri vanusest ja tasemest. Õpperühmade suuruse ja moodustamise alused kehtestab vallavalitsus.

  (3) Õpe keskuses toimub õppuri tööst, alus-, põhi-, üldkesk-, kutse- ja kõrgharidust või tööalast koolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal.

  (4) Õppimine keskuses on tasuline. Õppetasu suuruse kehtestab Käina Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

  (5) Õppetasust vabastamise ning soodustuste andmise aluseks on õppuri või tema seaduslik esindaja põhjendatud avaldus. Otsuse teeb õppenõukogu, mis kinnitatakse direktori käskkirjaga.

§ 9.   Õppekeel

  Keskuses toimub õppetegevus eesti keeles.

§ 10.   Õppekava

  (1) Keskuse õppekava koostatakse vastavalt huviharidusstandardile ja huviala riiklikule raamõppekavale.

  (2) Õppekava määrab kindlaks:
  1) õppe eesmärgid ja kestuse;
  2) õppeainete loendi;
  3) ainekavad.

  (3) Vallavalitsus esitab Eesti Hariduse Infosüsteemis registreerimisel keskuse õppekava Eesti Hariduse Infosüsteemi põhimäärusega sätestatud tingimustel ja korras.

§ 11.   Õppeaasta

  (1) Õppeaasta keskuses koosneb õppeperioodist ja õppevaheaegadest.

  (2) Õppeperiood ja õppevaheajad keskuses vastavad õigusaktidega üldhariduskoolile kehtestatud õppeperioodile ja õppevaheaegadele.

  (3) Õppeaasta jaguneb kaheks poolaastaks ning koosneb 35 õppenädalast, mis korrapärase õppetöö kõrval sisaldavad ka arvestusi ja loomingulist praktikat.

  (4) Õppetöö toimub tunniplaani alusel 30-45 minutiliste tundidena.

  (5) Õppetundide arv ja nende järjekord määratakse direktori poolt kinnitatud tunniplaaniga.

  (6) Õppurite teadmisi ja oskusi hinnatakse õppenõukogu poolt kehtestatud korras.

  (7) Keskuse lõputunnistusele kantakse ainete loetelu ja kestvus.

4. peatükk KESKUSE TÖÖTAJAD JA ÕPPURID 

§ 12.   Keskuse töötajad

  (1) Keskuse töötajad on õppe- ja kasvatustegevusega seotud õpetajad ning haldus- ja abipersonal.

  (2) Keskuse töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töösuhteid reguleerivate õigusaktidega, käesoleva põhimäärusega, sisekorraeeskirjaga, ametijuhendi ning töölepinguga.

  (3) Töötajatega sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud keskuse direktor.

  (4) Keskuse töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus direktori taotluse alusel.

  (5) Õpetaja ametikohale vastavuse määramiseks korraldatakse nende atesteerimine, mille korra ja tingimused kehtestab vallavalitsus.

§ 13.   Keskuse töötajate õigused ja kohustused

  (1) Keskuse töötajal on õigus:
  1) saada teavet oma tööd ning töötingimusi puudutavate asjaolude ja dokumentide kohta;
  2) täiendada või tõsta oma kvalifikatsiooni selleks ettenähtud rahaliste vahendite olemasolul keskuse eelarves ning vastavalt direktori poolt koostatud töötajate koolituse korraldamise kavale;
  3) avaldada arvamust ja teha ettepanekuid keskuse tegevust, õppetööd ning arengut puudutavates küsimustes;
  4) töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele vastavates töötingimustes.

  (2) Keskuse töötaja on kohustatud:
  1) täitma täpselt põhimääruses, töölepingus, ametijuhendis ja sisekorraeeskirjas ettenähtud kohustusi;
  2) õigeaegselt ja täpselt täitma keskuse juhtkonna poolt antud korraldusi, mis ei ole vastuolus kehtiva seadusandlusega;
  3) hoidma keskuse vara ja inventari;
  4) hoidma nõutavas korras õppetööd kajastav dokumentatsioon;
  5) haldus- ja abipersonali kohustus on tagada keskuse häireteta töö ja majandamine.

§ 14.   Keskuse õppurid

  (1) Õppurid on keskuses õppekava alusel õppivad lapsed või täiskasvanud, kes on nimekirja arvatud sisseastumisavalduse alusel ja kes soovivad keskuses õppida.

  (2) Vormikohase avalduse õppima asumiseks esitab õppur või lapsevanem või teda asendav isik (hooldaja) võttes sellega vastutuse õppimiseks vajalike tingimuste loomise ja õppetasu õigeaegse tasumise eest.

  (3) Avalduse vormi kinnitab keskuse direktor.

  (4) Õppurite vastuvõtt keskusesse ja väljaarvamine vormistatakse direktori käskkirjaga.

  (5) Õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne õppima asumist ja õppimise ajal õppekava, keskuse põhimääruse ning kodukorraga;
  2) nõuda õppekavale vastavat tegevust;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu keskuse hoolekogu tegevuses;
  4) moodustada õpilasomavalitsus ja osaleda selle tegevuses;
  5) saada keskusest teavet õppetöö korralduse kohta;
  6) asutada keskuses klubisid, stuudioid ja ringe, mille tegevuse eesmärgid ei ole vastuolus keskuse põhimäärusega ning osaleda nende tegevuses;
  7) kasutada muid seadusega kehtestatud õigusi.

  (6) Õppur on kohustatud:
  1) järgima keskuse kodukorda ja põhimäärust;
  2) kohusetundlikult täitma õppeülesandeid;
  3) osa võtma õppekavaga määratud mahus õppetööst, osalema arvestustel, esinemistel jt üritustel nii keskuses kui ka selle esindajana väljapool keskust;
  4) hoidma ja kasutama temale antud keskuse inventari heaperemehelikult vastavalt nende sihtotstarbele;
  5) täitma muid seaduses sätestatud kohustusi.

  (7) Õppur kustutatakse nimekirjast:
  1) keskuse või õppeetapi lõpetamisel;
  2) lapsevanema taotluse alusel;
  3) mitterahuldavate õpitulemuste korral õppenõukogu otsusel;
  4) õppetasu võlgnevuse korral kahel järjestikusel kuul;
  5) keskuse kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumisel õppenõukogu ja hoolekogu otsusel.

  (8) Muudatused õppurite nimekirjas vormistab keskuse direktor käskkirjaga.

5. peatükk KESKUSE JUHTIMINE 

§ 15.   Keskuse direktor

  (1) Keskust juhib direktor.

  (2) Direktor:
  1) tagab keskuse tulemusliku töö, asjaajamise ja arengu;
  2) on keskuse seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal;
  3) sõlmib oma pädevuse piires lepinguid;
  4) juhatab keskuse õppenõukogu;
  5) aitab korraldada hoolekogu tööd;
  6) tagab hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  7) kinnitab keskuse õppekava;
  8) korraldab noorsootööd;
  9) juhib vallas ürituste korraldamist;
  10) annab välja käskkirju keskuse sisemise töö korraldamiseks;
  11) kinnitab asjaajamiskorra, töösisekorraeeskirja, ametijuhendid ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;
  12) koostab keskuse eelarve projekti, esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks ja vallavalitsusele eelarve koostamiseks;
  13) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud töötajatega;
  14) esitab vähemalt kord aastas keskuse tegevuse aruande hoolekogule ja vallavalitsusele;
  15) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  16) vallavalitsuse esindamine kultuuri-, huviala- ja noorsootööküsimustes;
  17) täidab muid talle õigusaktidega ja töölepinguga pandud ülesandeid.

  (3) Direktor kannab vastutust keskuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra ning direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded kehtestab vallavalitsus.
Konkursi direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab vallavalitsus.

  (5) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

§ 16.   Keskuse hoolekogu
[Kehtetu - muudetud Käina Vallavolikogu 25.11.2010 määrusega nr 20 - - jõust. 01.12.2010]

§ 17.   Keskuse õppenõukogu

  (1) Keskuse õppenõukogu ülesanne on õppekavade alusel toimuva õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu liikmeteks on kõik õpetajad.

  (3) Õppenõukogu juhatab direktor või tema asendajaks määratud isik.

  (4) Õppenõukogu:
  1) arutab keskuse arengu- ja tegevuskavasid;
  2) vaatab läbi keskuse õppekava ning õppetulemuste hindamisega seoses koostatud dokumendid;
  3) määrab kindlaks õpilaste hindamise, tunnustamise ja karistamise üldpõhimõtted ning otsustab nende rakendamise üle;
  4) arutab muid õppekorralduse ja õpilaste arenguga seotud küsimusi ning annab hinnangu õppetulemustele.

  (5) Õppenõukogu koguneb vähemalt neli korda aastas.

  (6) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollis märgitakse koosoleku toimumise aeg, koht ja osalejad ning vastu võetud otsused. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 18.   Keskuse tegevuse planeerimine

  Keskuse tegevust planeeritakse arengukava kohasel

6. peatükk FINANTSEERIMINE, MAJANDAMINE JA ASJAAJAMINE 

§ 19.   Finantseerimine

  (1) Keskusel on oma alaeelarve vallaeelarve koosseisus.

  (2) Keskuse eelarve tulud moodustuvad:
  1) riigieelarve eraldistest;
  2) valla eelarve eraldistest;
  3) keskuse põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadud tulust;
  4) sihtasutustelt laekunud summadest;
  5) õppurite poolt kaetavast õppetasust;
  6) teiste omavalitsusüksuste poolt laekunud õpilaskoha tegevuskulu maksumusest;
  7) annetustest;
  8) õppekava välisest tegevusest saadud tuludest (koolituste korraldamine, ringitöö
Organiseerimine, ruumide rent jne);
  9) muudest vahenditest.

§ 20.   Keskuse vara

  (1) Keskuse kasutuses oleva vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud hoone, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Vara valdamist, kasutamist ja käsutamist reguleerib Käina vallavara eeskiri.

§ 21.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Asjaajamise korraldab direktor kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

  (2) Asjaajamine keskuses toimub eesti keeles.

  (3) Keskus esitab oma tegevuse kohta finants- ja statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ning tähtaegadel.

7. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 22.   Keskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Keskuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Keskuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.

  (3) Keskuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse teatavaks õppuritele, lastevanematele, keskusetöötajatele ning Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejale vähemalt neli kuud enne kooli õppeperioodi lõppu.

8. peatükk PÕHIMÄÄRUSE MUUTMINE 

§ 23.   Põhimääruse muutmine

  Põhimääruses muudatuste ja täienduste tegemise või uue põhimääruse kinnitamise otsustab vallavolikogu.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 24.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2009. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json